ค้นหาคำสั่ง (ชื่อเรื่อง/ชื่อคน/เนื้อหาบางส่วน) :   

พบทั้งหมด 4597 เรื่อง รวมทั้งหมด : 230 หน้า : <<ย้อนกลับ [1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86][87][88][89][90][91][92][93][94][95][96][97][98][99][100][101][102][103][104][105][106][107][108][109][110][111][112][113][114][115][116][117][118][119][120][121][122][123][124][125][126][127][128][129][130][131][132][133][134][135][136][137][138][139][140][141][142][143][144][145][146][147][148][149][150][151][152][153][154][155][156][157][158][159][160][161][162][163][164][165][166][167][168][169][170][171][172][173][174][175][176][177][178][179][180][181][182][183][184][185][186][187][188][189][190][191][192][193][194][195][196][197][198][199][200][201][202][203][204][205][206][207][208][209][210][211][212][213][214][215][216][217][218][219][220] 221 [222][223][224][225][226][227][228][229][230] หน้าถัดไป>>

คำสั่งเลขที่
เรื่อง
สั่ง ณ วันที่
203/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 25-26 ม.ค. 60 โรงเรียนพะเยาพิทยาคม พะเยา (โครงการเปิดโลกการศึกษาและอาชีพ) 20 ม.ค. 2560
202/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 25-26 ม.ค. 60 เทศบาลตำบลแม่ข่า ฝาง เชียงใหม่ (ควบคุมข้อสอบ) 20 ม.ค. 2560
201/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ และแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 2-3 ก.พ. 60 มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม พิษณุโลก (งานศิลปวัฒนธรรมอุดมศึกษา ครั้งที่ 17) 20 ม.ค. 2560
200/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 26-27 ม.ค. 60 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย เชียงราย (ประชุมวิชาการระดับชาติวิทยาการจัดการ 2017) 20 ม.ค. 2560
199/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 20-26 ม.ค. 60 เมือง เชียงใหม่ เมือง ลำพูน (นิเทศ) 20 ม.ค. 2560
198/2560 แต่งตั้งอาจารย์นิเทศก์นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559 วิทยาลัยแม่ฮ่องสอน 20 ม.ค. 2560
197/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 28-29 ม.ค. 60 โรงแรมโลตัสปางสวนแก้ว เชียงใหม่ (อบรมกฎและระเบียบสำหรับการบริหารการเงินการคลังภาครัฐ) 20 ม.ค. 2560
196/2560 ให้บุคลากรและนักศึกษาเดินทางไปราชการ 2-6 ก.พ. 60 โรงแรมสีดา รีสอร์ท นครนายก (โครงการปัจฉิมนิเทศเพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่อาชีพในพื้นที่และสร้างเครือข่ายผู้รับทุน) 20 ม.ค. 2560
195/2560 ให้นักศึกษาเดินทางไปราชการ 25-29 ม.ค. 60 ศูนย์ฝึกอบรมไทยพาณิชย์เชียงใหม่ หางดง เชียงใหม่ (โครงการค่ายเยาวชนไทยไร้คอร์รัปชัน YOUTH 2020) 20 ม.ค. 2560
194/2560 ให้นักศึกษาเดินทางไปราชการ 24-31 ม.ค.,9-16 ก.พ. 60 โครงการชั่งหัวมันตามพระราชดำริ เพชรบุรี ศูนย์ศึกษาพัฒนาอ่าวคุ้มกระเบน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จันทบุรี (โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาล มหาวิทยาลัยโปร่งใส บัณฑิตไทยไม่โกง) 20 ม.ค. 2560
193/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 23-27 ม.ค. 60 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เชียงใหม่ (ประชุม) 20 ม.ค. 2560
192/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ และแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองกลาง สำนักงานอธิการบดี 4 ก.พ. 60 โรงแรมคุ้มภูคำ เชียงใหม่ (ประชุมเสวนาเครือข่ายสื่อสารต้านทุจริต) 20 ม.ค. 2560
191/2560 ให้บุคลากรและนักศึกษาเดินทางไปราชการ 20-22 ม.ค. 60 โรงเรียนอนุบาลปาย (เวียงใต้) ปาย แม่ฮ่องสอน (โครงการค่ายวิทยาการจัดการ อาสาสานฝันปันรัก) 20 ม.ค. 2560
190/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 1-2 เม.ย. 60 สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เชียงใหม่ (อบรมกราฟิกเพื่อการจัดทำโบวร์ชัวร์) 20 ม.ค. 2560
189/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 12-13 ก.ค. 60 สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เชียงใหม่ (อบรม Ms Word) 20 ม.ค. 2560
188/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 30-31 ม.ค. 60 สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เชียงใหม่ (อบรม Infographic) 20 ม.ค. 2560
187/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 26-27 ม.ค. 60 โรงเรียนฮั้วเฉียวอุบลราชธานี อุบลราชธานี โรงเรียนเอกอโยธยา พระนครศรีอยุธยา (วิทยากรการประกันคุณภาพการศึกษาปฐมวัยระดับสากล) 20 ม.ค. 2560
186/2560 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานกิจกรรมนักศึกษาภาคพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2559 20 ม.ค. 2560
185/2560 แต่งตั้งอาจารย์ผู้สอนสำหรับนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู รหัส 59 ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559 20 ม.ค. 2560
184/2560 แต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2559 ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 20 ม.ค. 2560


[ กลับหน้าหลักระบบสารสนเทศ สำนักงานอธิการบดี ]