ค้นหาคำสั่ง (ชื่อเรื่อง/ชื่อคน/เนื้อหาบางส่วน) :   

พบทั้งหมด 4597 เรื่อง รวมทั้งหมด : 230 หน้า : <<ย้อนกลับ [1][2][3] 4 [5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86][87][88][89][90][91][92][93][94][95][96][97][98][99][100][101][102][103][104][105][106][107][108][109][110][111][112][113][114][115][116][117][118][119][120][121][122][123][124][125][126][127][128][129][130][131][132][133][134][135][136][137][138][139][140][141][142][143][144][145][146][147][148][149][150][151][152][153][154][155][156][157][158][159][160][161][162][163][164][165][166][167][168][169][170][171][172][173][174][175][176][177][178][179][180][181][182][183][184][185][186][187][188][189][190][191][192][193][194][195][196][197][198][199][200][201][202][203][204][205][206][207][208][209][210][211][212][213][214][215][216][217][218][219][220][221][222][223][224][225][226][227][228][229][230] หน้าถัดไป>>

คำสั่งเลขที่
เรื่อง
สั่ง ณ วันที่
4975/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 23-28 ม.ค. 61 ห้องประชุมเฟื่องฟ้า ชั้น 4 อาคารบริหาร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร (โครงการสัมมนาในรูปแบบของการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง วินัยและการดำเนินการทางวินัย และบทบาทของนิติกรในงานด้านกฎหมายของมหาวิทยาลัย) 24 ธ.ค. 2560
4974/2560 ให้บุคลากรและนักศึกษาเดินทางไปราชการ 27 ธ.ค. 60 องค์การบริหารส่วนตำบลดอนแก้ว อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ (ศึกษาบริบทระบบนิเวศชุมชนและการจัดการสิ่งแวดล้อมชุมชน) 24 ธ.ค. 2560
4973/2560 แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ในวันที่ 25 ธ.ค. 60 (คณบดีลากิจ) 24 ธ.ค. 2560
4972/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 27-29 ธ.ค. 60 ห้องกิ่งเพชร ชั้น 3 โรงแรมเอเชีย ถนนราชเทวี กรุงเทพมหานคร (ประชุมเรื่อง การให้บริการข้อมูลผลคะแนนการทดสอบทางการศึกษา) 24 ธ.ค. 2560
4971/2560 ให้บุคลากรและนักเรียนเดินทางไปราชการ 7-9 ม.ค. 61 ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล กรุงเทพมหานคร (นำนักเรียนที่ได้รับการคัดเลือกเป็นเด็กและเยาวชนดีเด่น เข้าเยี่ยมคารวะนายกรัฐมนตรี) 24 ธ.ค. 2560
4968/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 22,25,28 ธ.ค. 60 สำนักงานวัฒนธรรม เทศบาลฟ้าฮ่าม อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ สำนักงานวัฒนธรรม อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน หอประวัติเมืองเชียงราย อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย (นิเทศ) 22 ธ.ค. 2560
4967/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 22 ธ.ค. 60 พื้นที่อำเภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย (ประชาสัมพันธ์หลักสูตรให้กับนักเรียนที่ศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย) 22 ธ.ค. 2560
4966/2560 เปลี่ยนแปลงประธานกรรมการจัดสวัสดิการที่พักของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 22 ธ.ค. 2560
4965/2560 แต่งตั้งกรรมการและเลขานุการกองทุนพัฒนาบุคลากรของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 22 ธ.ค. 2560
4964/2560 แต่งตั้งกรรมการกองทุนสนับสนุนวิทยาลัยพัฒนาเศรษฐกิจและเทคโนโลยีชุมชนแห่งเอเชีย 22 ธ.ค. 2560
4963/2560 แต่งตั้งกรรมการกองทุนดำเนินงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร 22 ธ.ค. 2560
4962/2560 แต่งตั้งกรรมการกองทุนก่อสร้างองค์พระมหาเจดีย์ แทนตำแหน่งที่ว่าง 22 ธ.ค. 2560
4961/2560 แต่งตั้งกรรมการกองทุนสนับสนุนการบริหารของมหาวิทยาลัย แทนตำแหน่งที่ว่าง 22 ธ.ค. 2560
4959/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 9,10,11,16,17 ม.ค. 61 อำเภอหางดง ดอยหล่อ แม่ริม เชียงดาว แม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ (นิเทศ) 22 ธ.ค. 2560
4958/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 29 ธ.ค. 60 วันที่ 3,24,26 ม.ค. 61 และวันที่ 13,14 ก.พ. 61 อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ (นิเทศ) 22 ธ.ค. 2560
4957/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 30-31 ธ.ค. 60 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ศูนย์แม่ริม อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ (วิจัยเรื่อง ความหลากหลายทางชีวภาพและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ) 22 ธ.ค. 2560
4956/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 9 ก.พ. 61 เทศบาลตำบลช้างเผือก,หนองป่าครั้ง,ฟ้าฮ่าม,สันผีเสื้อ จังหวัดเชียงใหม่ (นิเทศ) 22 ธ.ค. 2560
4955/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 7-9 ก.พ. 61 ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา (ประชุมและนำเสนอผลงานวิชาการระดับชาติ The Pure and Applied Chemistry International Conference 2018 (PACCON 2018) ในหัวข้อ Chemistry toward a Sustainable Future) 22 ธ.ค. 2560
4954/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 22 ธ.ค. 60 ห้องเชียงรุ้ง ชั้น 3 โรงแรมดวงตะวัน จังหวัดเชียงใหม่ (ประชุมคณะกรรมการประจำวิทยาลัยนานาชาติ) 22 ธ.ค. 2560
4953/2560 แก้ไขคำสั่งที่ 4534/2560 22 ธ.ค. 2560


[ กลับหน้าหลักระบบสารสนเทศ สำนักงานอธิการบดี ]