ค้นหาคำสั่ง (ชื่อเรื่อง/ชื่อคน/เนื้อหาบางส่วน) :   

พบทั้งหมด 4597 เรื่อง รวมทั้งหมด : 230 หน้า : <<ย้อนกลับ [1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56] 57 [58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86][87][88][89][90][91][92][93][94][95][96][97][98][99][100][101][102][103][104][105][106][107][108][109][110][111][112][113][114][115][116][117][118][119][120][121][122][123][124][125][126][127][128][129][130][131][132][133][134][135][136][137][138][139][140][141][142][143][144][145][146][147][148][149][150][151][152][153][154][155][156][157][158][159][160][161][162][163][164][165][166][167][168][169][170][171][172][173][174][175][176][177][178][179][180][181][182][183][184][185][186][187][188][189][190][191][192][193][194][195][196][197][198][199][200][201][202][203][204][205][206][207][208][209][210][211][212][213][214][215][216][217][218][219][220][221][222][223][224][225][226][227][228][229][230] หน้าถัดไป>>

คำสั่งเลขที่
เรื่อง
สั่ง ณ วันที่
3756/2560 ให้บุคลากรและนักศึกษาเดินทางไปราชการ 27 ก.ย. 60 โรงเรียนหมู่บ้านม้งดอยปุย และโรงเรียนเจ้าพ่อหลวงอุปถัมภ์ 1 อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ (โครงการบริการวิชาการ การจัดประสบการณ์ที่ส่งเสริมทักษะการคิดสำหรับเด็ก ในรายวิชา EC 1204 การพัฒนาทักษะการคิดสำหรับเด็กปฐมวัย) 26 ก.ย. 2560
3755/2560 ให้บุคลากรและนักศึกษาเดินทางไปราชการ 30 ก.ย. 60 บริษัทพรีเมี่ยมฟู้ดส์ จำกัด อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ (ศึกษาดูงาน) 26 ก.ย. 2560
3754/2560 แต่งตั้งคณะกรรมการสัมภาษณ์นักศึกษาชั้นปีที่ 2 ขึ้นไป เพื่อรับทุนการศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ปีการศึกษา 2560 26 ก.ย. 2560
3751/2560 แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการสำนักทะเบียนและประมวลผล 25-26 ก.ย. 60 25 ก.ย. 2560
3750/2560 ให้บุคลากรและนักศึกษาเดินทางไปราชการ 30 ก.ย. 60 อุทยานแห่งชาติออบหลวง จังหวัดเชียงใหม่ (โครงการออกภาคสนามรายวิชาภูมิศาสตร์กายภาพ) 25 ก.ย. 2560
3749/2560 ให้บุคลากรและนักศึกษาเดินทางไปราชการ 28-29 ก.ย. 60 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย (โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ สร้างเครือข่ายผู้นำนักศึกษาระหว่างสถาบันอุดมศึกษา 2560) 25 ก.ย. 2560
3748/2560 ให้บุคลากรและนักศึกษาเดินทางไปราชการ 28 โรงเรียนสังวาลย์วิทยา อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ (โครงการการจัดชั้นเรียนเพื่อการเรียนรู้อย่างมีความสุข) 25 ก.ย. 2560
3747/2560 ให้บุคลากรและนักศึกษาเดินทางไปราชการ 26 โรงเรียนเทศบาลวัดเชียงยืน อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ (โครงการการจัดชั้นเรียนเพื่อการเรียนรู้อย่างมีความสุข) 25 ก.ย. 2560
3746/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 27-28 ก.ย. 60 พิชชาพรเฮ้าส์ อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน (เป็นวิทยากรโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการส่งเสริมองค์ความรู้ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์กลุ่มอาชีพสตรี) 25 ก.ย. 2560
3745/2560 แต่งตั้งอาจารย์นิเทศก์ฝ่ายมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่และอาจารย์นิเทศก์ฝ่ายหน่วยฝึกโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล จังหวัดแม่ฮ่องสอน 25 ก.ย. 2560
3743/2560 อนุญาตให้พนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุนลาออกจากงาน 24 ก.ย. 2560
3742/2560 อนุญาตให้พนักงานมหาวิทยาลัยชั่วคราวลาออกจากงาน 24 ก.ย. 2560
3741/2560 อนุญาตให้พนักงานมหาวิทยาลัยชั่วคราวลาออกจากงาน 24 ก.ย. 2560
3738/2560 ลงโทษภาคทัณฑ์ 24 ก.ย. 2560
3737/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 5,12,19,26 ต.ค. 60 อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ (วิจัยเรื่องการรู้เท่าทันสื่อการจำหน่ายสินค้าสุขภาพทางอินเตอร์เน็ตของประชาชนในอำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่) 24 ก.ย. 2560
3736/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 25,27 ก.ย. 60 โรงเรียนเมตตาศึกษา โรงเรียนเทศบาลวัดป่าแพ่ง อำเภอเมือง โรงเรียนเชียงใหม่มัธยม อำเภอแม่แตง โรงเรียนบ้านริมใต้ โรงเรียนบ้านริมใต้ อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ (นิเทศ) 24 ก.ย. 2560
3735/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 3 ต.ค. 60 จังหวัดเชียงใหม่-ลำปาง (โครงการการเรียนรู้นอกสถานที่นักศึกษาหลักสูตรการจัดการเพื่อเพิ่มพูนทักษะการเรียนรู้แห่งศตวรรษที่ 21) 24 ก.ย. 2560
3733/2560 อนุญาตให้พนักงานมหาวิทยาลัยชั่วคราวลาออกจากงาน 22 ก.ย. 2560
3732/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 22 - 24 ก.ย. 60 ตำบลสะเมิงใต้ อำเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม่ (วิจัยเรื่อง วัฒนธรรมและกฎหมายของกลุ่มชาติพันธุ์) 22 ก.ย. 2560
3731/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 26-27 ก.ย. 60 ห้องคอนเวนชั่น ชั้น 1 โรมแรมแอมบาสซาเดอร์ กรุงเทพมหานคร (ประชุมสัมมนาเรื่อง การพัฒนามาตรฐานผลการเรียนรู้ Leadning Outcome และนำสู่การปฏิบัติที่สอดคล้องตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ) 22 ก.ย. 2560


[ กลับหน้าหลักระบบสารสนเทศ สำนักงานอธิการบดี ]