ค้นหาคำสั่ง (ชื่อเรื่อง/ชื่อคน/เนื้อหาบางส่วน) :   

พบทั้งหมด 3871 เรื่อง รวมทั้งหมด : 194 หน้า : <<ย้อนกลับ [1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64] 65 [66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86][87][88][89][90][91][92][93][94][95][96][97][98][99][100][101][102][103][104][105][106][107][108][109][110][111][112][113][114][115][116][117][118][119][120][121][122][123][124][125][126][127][128][129][130][131][132][133][134][135][136][137][138][139][140][141][142][143][144][145][146][147][148][149][150][151][152][153][154][155][156][157][158][159][160][161][162][163][164][165][166][167][168][169][170][171][172][173][174][175][176][177][178][179][180][181][182][183][184][185][186][187][188][189][190][191][192][193][194] หน้าถัดไป>>

คำสั่งเลขที่
เรื่อง
สั่ง ณ วันที่
2757/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 22-26 ส.ค. 60 โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ และบางกอกคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพมหานคร (อบรมสัมมนามหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2560) 24 ก.ค. 2560
2756/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 3,7,10,14,28,31 ส.ค. 60 พื้นที่อำเภอแม่แจ่ม,จอมทอง,ฮอด,ดอยเต่า,อมก๋อย,แม่วาง,ดอยหล่อ,สันป่าตอง,เมือง,สันกำแพง,สารภี,หางดง,แม่ออน,แม่ริม,แม่แตง,พร้าว จังหวัดเชียงใหม่ (วิจัย) 24 ก.ค. 2560
2755/2560 แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางและรายละเอียดคุณลักษณะการจ้างปรับปรุงงานทาสีหอประชุมทีปังกรรัศมีโชติ 24 ก.ค. 2560
2754/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 25-27 ก.ค. 60 ห้องประชุมเอื้องสามปอยหลวง ชั้น 15 อาคารราชภัฏเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ (อบรมสัมมนาอาจารย์ที่ปรึกษา นักศึกษาระดับปริญญาตรีประจำปีการศึกษา 2560) 25 ก.ค. 2560
2753/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ และแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย 30-31 ก.ค. 60 มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา จังหวัดสงขลา (เป็นกรรมการประเมินประกันคุณภาพ) 24 ก.ค. 2560
2751/2560 อนุมัติให้พนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการไปศึกษาต่อภายในประเทศศึกษาต่อภาคนอกเวลา โดยใช้เวลาราชการบางส่วน 24 ก.ค. 2560
2750/2560 อนุมัติให้พนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการซึ่งไปศึกษาต่อภายในประเทศกลับเข้าปฏิบัติหน้าราชการ 24 ก.ค. 2560
2749/2560 อนุมัติให้พนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการขยายเวลาศึกษาต่อภายในประเทศ 24 ก.ค. 2560
2748/2560 อนุมัติให้พนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการขยายเวลาศึกษาต่อภายในประเทศ 24 ก.ค. 2560
2744/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 26-27 ก.ค. 60 สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (UNISERV CMU) และสถานประกอบการจัดหวัดลำปาง (ประชุมคัดเลือกผู้ประกอบการ และลงพื้นที่สถานประกอบการในโครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์และผู้ปรพกอบการ หนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ ประจำปี 2560) 23 ก.ค. 2560
2743/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 25 ก.ค. 60 สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม กรุงเทพมหานคร (โครงการบริหารการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมที่มีศักยภาพของประเทศไทย) 23 ก.ค. 2560
2742/2560 ให้บุคลากรปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 29 ก.ค. 60 ห้องประชุมชั้น 15 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ (โครงการราชภัฏรวมใจประดิษฐ์ดอกดารารัตน์น้อมส่งพ่อหลวงสู้สวรรคาลัย) 23 ก.ค. 2560
2741/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ และแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 24 ก.ค. 60 ห้องประชุมวิศาลาภรณ์ สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา กรุงเทพมหานคร (ประชุมเพื่อตรวจรับการส่งมอบงานงวดที่ 3 พร้อมนำเสนอข้อมุล) 23 ก.ค. 2560
2740/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 25-26 ก.ค. 60 แอท นาธา เชียงใหม่ ชิควิว รีสอร์ท อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ (ประชุมเชิงปฏิบัติการทบทวนแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการประจำปี ประจำปีงบประมาณ 2560) 23 ก.ค. 2560
2739/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 27 ก.ค. 60 สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ (กิจกรรมให้ความรู้เกี่ยวกับเครื่องสักการะในล้านนา ทัศนศึกษาเกี่ยวกับเครื่องสักการะล้านนา และฝึกปฏิบัติงานหัตกรรมเครื่องสักการะล้านนา) 23 ก.ค. 2560
2737/2560 ให้บุคลากรและนักศึกษาเดินทางไปราชการ 22 ก.ค. 60 โรงแรมอุษาแฟมิลี่เชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ (โครงการเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพวิศวกรรมการก่อสร้าง) 21 ก.ค. 2560
2736/2560 ให้บุคลากรปฏิงานนอกเวลาราชการ 22,23,30 ก.ค. 60 เรือนอนุสารสุนทร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ (โครงการฝึกอบรมศิลปวัฒนธรรมล้านนา ประจำปี 2559) 21 ก.ค. 2560
2735/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 10-11 ส.ค. 60 โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว เชียงใหม่ (อบรมการจัดทำแผนกลยุทธ์องค์กรเพื่อความเป็นเลิศ) 21 ก.ค. 2560
2734/2560 ให้บุคลากรปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 26 ก.ค. 60 21 ก.ค. 2560
2733/2560 ให้บุคลากรและนักศึกษาเดินทางไปราชการ 24-25 ก.ค. 60 ลำปาง เชียงราย (โครงการเรียนรู้นอกสถานที่เพื่อเพิ่มพูนทักษะการเรียนรู้แห่งศตวรรษที่ 21) 21 ก.ค. 2560


[ กลับหน้าหลักระบบสารสนเทศ สำนักงานอธิการบดี ]