ค้นหาคำสั่ง (ชื่อเรื่อง/ชื่อคน/เนื้อหาบางส่วน) :   

พบทั้งหมด 4597 เรื่อง รวมทั้งหมด : 230 หน้า : <<ย้อนกลับ [1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73] 74 [75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86][87][88][89][90][91][92][93][94][95][96][97][98][99][100][101][102][103][104][105][106][107][108][109][110][111][112][113][114][115][116][117][118][119][120][121][122][123][124][125][126][127][128][129][130][131][132][133][134][135][136][137][138][139][140][141][142][143][144][145][146][147][148][149][150][151][152][153][154][155][156][157][158][159][160][161][162][163][164][165][166][167][168][169][170][171][172][173][174][175][176][177][178][179][180][181][182][183][184][185][186][187][188][189][190][191][192][193][194][195][196][197][198][199][200][201][202][203][204][205][206][207][208][209][210][211][212][213][214][215][216][217][218][219][220][221][222][223][224][225][226][227][228][229][230] หน้าถัดไป>>

คำสั่งเลขที่
เรื่อง
สั่ง ณ วันที่
3363/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 4-5 ก.ย. 60 โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย จังหวัดเชียงใหม่ (เป็นกรรมการตัดสินการประกวดแข่งขันเนื่องในงาน Thailand STEM Festival and ASEAN Academic Symposium 2017) 01 ก.ย. 2560
3362/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 14 ก.ย. 60 ศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร (โครงการบริหารการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมที่มีศักยภาพของประเทศไทย) 01 ก.ย. 2560
3361/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการและแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนคณบดีคณะวิทยาการจัดการ 1 ก.ย. 60 ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา อาคาร 31 ชั้น 5 กรุงเทพมหานคร (ประชุมเพื่อขับเคลื่อนฐานรากในการยกระดับความเป็นอยู่และอาชีพของสมาชิกกองทุนทั่วประเทศ) 01 ก.ย. 2560
3359/2560 แต่งตั้งนักศึกษาช่วยปฏิบัติงานราชการประจำหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 31 ส.ค. 2560
3358/2560 แก้ไขคำสั่ง 3317/2560 เรื่องแต่งตั้งคณะอนุกรรมการสอบปฏิบัติการสอน เพื่อบรรจุบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ประจำปี 2560 ครั้งที่ 2 31 ส.ค. 2560
3357/2560 แต่งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองผลการประเมินการปฏิบัติราชการของบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 31 ส.ค. 2560
3356/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 1 ก.ย. 60 บริษัท เชียงดาวเนเจอร์ฟูด จำกัด อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ (นิเทศ) 31 ส.ค. 2560
3355/2560 ให้บุคลากรและนักศึกษาเดินทางไปราชการ 6 ก.ย. 60 คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (เสวนาวิชาการเรื่อง เล่ห์ลุนตยา : มนต์เสน่ห์ของพม่าสู่นวนิยายไทย) 31 ส.ค. 2560
3354/2560 แต่งตั้งคณะกรรมการอำนวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เพิ่มเติม 31 ส.ค. 2560
3353/2560 แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง และรายละเอียดคุณลักษณะการจัดซื้อผ้าคลุมโต๊ะ จำนวน 30 ชุด และผ้าคลุมเก้าอี้ จำนวน 100 ชุด สำหรับห้องประชุม 31 ส.ค. 2560
3352/2560 แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง และรายละเอียดคุณลักษณะการจัดซื้อชุดเครื่องนอนและผ้าห่ม จำนวน 200 ชุด 31 ส.ค. 2560
3351/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 8 ก.ย. 60 ห้องประชุมแกรนด์ บอลรูม ชั้น 3 โรงแรมเซ็นจูรี่พาร์ค กรุงเทพมหานคร (ประชุมสัมมนา เรื่อง ผลการจัดการศึกษานอกสถานที่ตั้งของสถาบันอุดมศึกษาและเกณฑ์การจัดการศึกษานอกสถานที่ตั้งฉบับปรับปรุงแก้ไข) 31 ส.ค. 2560
3350/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 15 ก.ย. 60 ห้องประชุมชั้น 1 สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ และบริเวณสะพานศรีวิชัย อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน (บรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับสลากย้อม ในหัวข้อ เฮียนฮ็ ฮ่ายฮอม สลากย้อมคนยอง ภายใต้โครงการอนุรักษ์และสืบสานประเพณีล้านนา และทัศนศึกษางานประเพณีสลากย้อมลำพูน) 31 ส.ค. 2560
3349/2560 ให้บุคลากรและนักศึกษาเดินทางไปราชการ 6,13,20,27 ก.ย. 60 เทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ (วิจัยเรื่อง การบูรณาการการจัดการศึกษาเพื่อท้องถิ่นบนฐานของภูมิปัญญาและสถานศึกษาในการพัฒนาและแก้ปัญหาการศึกษาในชุมชน : เทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา จังหวัดเชียงใหม่) 31 ส.ค. 2560
3348/2560 แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนคณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร 1-3 ก.ย. 60 31 ส.ค. 2560
3347/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 27-29 ก.ย. 60 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม จังหวัดนครปฐม (ประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ครั้งที่ 9 พัฒนางานวิจัย สร้างสรรค์อุดมศึกษาไทย ก้าวไกลสู่ Thailand 4.0) 31 ส.ค. 2560
3346/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 10-13 ก.ย. 60 มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี และมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม (โครงการศึกษาดูงานทะเบียนและประมวลผล) 31 ส.ค. 2560
3344/2560 แต่งตั้งคณะอนุกรรมการดำเนินการจัดทำข้อสอบภาคความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ประจำปี 2560 ครั้งที่ 2 30 ส.ค. 2560
3343/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 30 ส.ค. 60 และ 1,4,13,15,18,27,29 ก.ย. 60 และ 2 ต.ค. 60 โรงเรียนบ้านน้ำแพร่ อำเภอหางดง โรงเรียนเขื่อนแม่กวงจิราธิวัฒน์อุปถัมภ์ อำเภอสันทราย โรงเรียนบ้านหัวริน อำเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่ (นิเทศ) 30 ส.ค. 2560
3341/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 4-5 ก.ย. 60 ศูนย์ฝึกอบรมไทยพาณิชย์ อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ (โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรคณะครุศาสตร์ เรื่องการยกระดับด้านการบริหารจัดการและการจัดการเรียนการสอน) 30 ส.ค. 2560


[ กลับหน้าหลักระบบสารสนเทศ สำนักงานอธิการบดี ]