ค้นหาคำสั่ง (ชื่อเรื่อง/ชื่อคน/เนื้อหาบางส่วน) :   

พบทั้งหมด 3614 เรื่อง รวมทั้งหมด : 181 หน้า : 1 [2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86][87][88][89][90][91][92][93][94][95][96][97][98][99][100][101][102][103][104][105][106][107][108][109][110][111][112][113][114][115][116][117][118][119][120][121][122][123][124][125][126][127][128][129][130][131][132][133][134][135][136][137][138][139][140][141][142][143][144][145][146][147][148][149][150][151][152][153][154][155][156][157][158][159][160][161][162][163][164][165][166][167][168][169][170][171][172][173][174][175][176][177][178][179][180][181] หน้าถัดไป>>

คำสั่งเลขที่
เรื่อง
สั่ง ณ วันที่
4024/2560 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการพิจารณาเสนอราคาการเช่าพื้นที่เพื่อจัดจำหน่ายสินค้าและบริการในงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปี 2560 19 ต.ค. 2560
4020/2560 แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางและรายละเอียดคุณลักษณะการเช่าพาทิชั่นเพื่อกั้นห้อง สำหรับงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปี 2560 19 ต.ค. 2560
4019/2560 แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางและรายละเอียดคุณลักษณะการเช่าเต้นท์ผ้าใบ สำหรับงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปี 2560 19 ต.ค. 2560
4018/2560 แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางและรายละเอียดคุณลักษณะการจัดจ้างเหมาทำความสะอาดภายในและภายนอกอาคาร ห้องน้ำและเก็บขยะบริเวณโดยรอบอาคารหอประชุมทีปังกรรัศมีโชติ สำหรับงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปี 2560 19 ต.ค. 2560
4017/2560 แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางและรายละเอียดคุณลักษณะการจัดจ้างทำซุ้มแสดงความยินดีบัณฑิต จำนวน 3 ซุ้ม สำหรับงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปี 2560 19 ต.ค. 2560
4016/2560 แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางและรายละเอียดคุณลักษณะการจัดจ้างประดับดอกไม้แท่นรับปริญญาบัตร และตกแต่งดอกไม้ภายในอาคารหอประชุมทีปังกรรัศมีโชติและเรือนประทับรับรอง สำหรับงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปี 2560 19 ต.ค. 2560
4006/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 24 ต.ค. 60 ห้องประชุมศาสตราจารย์ ดร.ประดิษฐ์ เชี่ยวสกุล ชั้น 2 อาคาร วช.2 กรุงเทพมหานคร (นำเสนอรายละเอียดโครงการ เรื่อง การจัดการความรู้ในการแปรรูปขยะจากการเก็บเกี่ยวข้าวโพดเป็นผลิตภัณฑ์ชุมชน เพื่อส่งเสริมการสร้างงานและอาชีพในพื้นที่ อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่) 19 ต.ค. 2560
3999/2560 แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง และรายละเอียดคุณลักษณะระบบผลิตพร้อมส่งจ่ายน้ำร้อนพลังงานแสงอาทิตย์พร้อมติดตั้ง ณ พื้นที่วิทยาลัยแม่ฮ่องสอน 19 ต.ค. 2560
3998/2560 แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง และรายละเอียดคุณลักษณะระบบผลิตพร้อมส่งจ่ายน้ำร้อนพลังงานแสงอาทิตย์พร้อมติดตั้ง ณ พื้นที่ศูนย์แม่ริม 19 ต.ค. 2560
3993/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 8,9,10,15,16,17,22,23,24,29,30 พ.ย. 60 อำเภอแม่ริม แม่แตง สะเมิง พร้าว สันทราย จังหวัดเชียงใหม่ (วิจัยเรื่องการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา สังกัดงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศ 18 ต.ค. 2560
3992/2560 แต่งตั้งผู้ปฏิบัติหน้าที่แทนหัวหน้าสำนักงานคณบดีคณะครุศาสตร์ 3 ก.ย. - 2 ต.ค. 60 (หัวหน้าลาป่วย) สำนักงาน 18 ต.ค. 2560
3991/2560 แต่งตั้งอาจารย์นิเทศก์รายวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพในอุตสาหกรรมท่องเที่ยวให้กับนักศึกษา ภาคเรียนที่ 2/2560 18 ต.ค. 2560
3988/2560 ให้บุคลากรปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 21 ต.ค. 60 (อบรมก่อนสอบโครงการธรรมศึกษา) 18 ต.ค. 2560
3986/2560 ให้บุคลากรปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 30 ต.ค. - 4 พ.ย. 60 (จัดทำกระทงใหญ่เพื่อส่งเข้าร่วมประกวด) 18 ต.ค. 2560
3985/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 19-20 ต.ค. 60 โรงแรมบริค เชียงใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ (โครงการทบทวนแผนยุทธศาสตร์และจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2561) 18 ต.ค. 2560
3981/2560 แต่งตั้งคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตร และคณะกรรมการวิพากษ์หลักสูตร หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาศิลปะการแสดง (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561) 17 ต.ค. 2560
3979/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 1 พ.ย. 60 ห้องประชุมชั้น 2 เทศบาลเมืองลำพูน อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน (เป็นผู้ทรงคุณวุฒิเข้าร่วมประชุมเพื่อนำเสนอโครงการ เมืองลำพูนน่าอยู่ และข้อเสนอโครงการแผนที่ความต้องการน้ำใช้ในเทศบาลเมืองลำพูน ภายใต้ชุดโครงการเมืองยั่งยืน) 17 ต.ค. 2560
3977/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 17-19 ต.ค. 60 ห้องประชุมสำนักทะเบียนและประมวลผล มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ (อบรมการใช้ระบบสารสนเทศบริการการศึกษาออนไลน์สำหรับเจ้าหน้าที่) 17 ต.ค. 2560
3976/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 19-20 และ 23-24 จังหวัดเชียงใหม่-แม่ฮ่องสอน (รับ-ส่งวิทยากร ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราว วิทยาลัยแม่ฮ่องสอน มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่) 17 ต.ค. 2560
3975/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 18-20 ต.ค. 60 โรงแรมป่าตองรีสอร์ท จังหวัดภูเก็ต (เป็นวิทยากรบรรยายในการประชุมเชิงปฏิบัติการ ภายใต้โครงการวิจัย การพัฒนาแบบจำลองการแพร่โรคไข้เลือดออกในสภาวะการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและภูมิทัศน์ในพื้นที่ท่องเที่ยวและเขตเมืองของจั 17 ต.ค. 2560


[ กลับหน้าหลักระบบสารสนเทศ สำนักงานอธิการบดี ]