ค้นหาคำสั่ง (ชื่อเรื่อง/ชื่อคน/เนื้อหาบางส่วน) :   

พบทั้งหมด 4597 เรื่อง รวมทั้งหมด : 230 หน้า : <<ย้อนกลับ [1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38] 39 [40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86][87][88][89][90][91][92][93][94][95][96][97][98][99][100][101][102][103][104][105][106][107][108][109][110][111][112][113][114][115][116][117][118][119][120][121][122][123][124][125][126][127][128][129][130][131][132][133][134][135][136][137][138][139][140][141][142][143][144][145][146][147][148][149][150][151][152][153][154][155][156][157][158][159][160][161][162][163][164][165][166][167][168][169][170][171][172][173][174][175][176][177][178][179][180][181][182][183][184][185][186][187][188][189][190][191][192][193][194][195][196][197][198][199][200][201][202][203][204][205][206][207][208][209][210][211][212][213][214][215][216][217][218][219][220][221][222][223][224][225][226][227][228][229][230] หน้าถัดไป>>

คำสั่งเลขที่
เรื่อง
สั่ง ณ วันที่
4193/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 23-25 พ.ย. 60 โรงแรมเจริญธานีปริ้นเซส จังหวัดขอนแก่น (ประชุมวิชาการ ปอทม. ประจำปี 2560 เรื่อง กระทรวงอุดมศึกษาแก้ปัญหาการศึกษาได้จริงหรือ และการประกาศเกียรติคุณผู้ที่ได้รับการยกย่องให้เป็นอาจารย์ดีเด่นแห่งชาติ 5 สาขา และนำเสนอผลง 06 พ.ย. 2560
4193/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 23-25 พ.ย. 60 โรงแรมเจริญธานีปริ้นเซส จังหวัดขอนแก่น (ประชุมวิชาการ ปอทม. ประจำปี 2560 เรื่อง กระทรวงอุดมศึกษาแก้ปัญหาการศึกษาได้จริงหรือ และการประกาศเกียรติคุณผู้ที่ได้รับการยกย่องให้เป็นอาจารย์ดีเด่นแห่งชาติ 5 สาขา และนำเสนอผลง 06 พ.ย. 2560
4192/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 9-10 พ.ย. 60 อาคารศูนย์วิทยาศาสตร์ (อาคาร 26) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา กรุงเทพมหานคร (ประชุมสวนสุนันทาวิชาการด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีระดับชาติ ครั้งที่ 1 การสร้างสรรค์และนวัตกรรม ก้าวสู่ประเทศไทย 06 พ.ย. 2560
4191/2560 แต่งตั้งหัวหน้านักกีฬา ผู้ควบคุมทีม ผู้ฝึกสอน ผู้ช่วยผู้ฝึกสอน บุคลากรและนักกีฬาตัวแทนมหาวิทยาลัย เพื่อเข้าร่วมการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 45 รอบคัดเลือกกลุ่มภาคเหนือ 06 พ.ย. 2560
4190/2560 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 06 พ.ย. 2560
4186/2560 แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา ระหว่างวันที่ 6 พ.ย. - 22 ธ.ค. 60 (ผู้อำนวยการเดินทางไปราชการเพื่อเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรการบริหารงานอุดมศึกษาสายสนับสนุนระดับสูง รุ่นที่ 17) 04 พ.ย. 2560
4185/2560 แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองบริหารงานบุคคล ระหว่างวันที่ 6 พ.ย. - 22 ธ.ค. 60 (ผู้อำนวยการไปราชการเพื่อเข้าร่วมการฝึกอบรมหลักสูตรการบริหารงานอุดมศึกษาสายสนับสนุนระดับสูง ที่ กรุงเทพมหานคร) 04 พ.ย. 2560
4183/2560 ให้บุคลากรและนักเรียนเดินทางไปราชการ 5-9 ธ.ค. 60 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ และแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตฯ ระหว่างวันที่ 5-7 ธ.ค. 60 (นำนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาประถมสาธิตราชภัฏสัมพันธ์ ครั้งที่ 24 นครสวรรค์เกม 04 พ.ย. 2560
4182/2560 ให้บุคลากรปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 4-5 พ.ย. 60 (เตรียมการจัดตั้งป้ายบอกทางภายในและภายนอกงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปี 2560) 04 พ.ย. 2560
4181/2560 แต่งตั้งกรรมการดำเนินงานพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปี 2560 (เพิ่มเติมครั้งที่ 3) 03 พ.ย. 2560
4180/2560 แต่งตั้งผู้อำนวยการศูนย์ความเป็นเลิศด้านดนตรีและนาฏศิลป์ล้านนา 03 พ.ย. 2560
4179/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 3 - 5 พ.ย. 60 พื้นที่ตำบลสะเมิงใต้ อำเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม่ (วิจัยเรื่องแนวทางการฟื้นฟูวัฒนธรรมดนตรีชาติพันธุ์ไทลื้อ ตำบลสะเมิงใต้ อำเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม่) 03 พ.ย. 2560
4178/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 20-26 พ.ย. 60 มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี (เข้าร่วมประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิชาการ เรื่อง การพัฒนาระบบสารสนเทศด้านการประกันคุณภาพการศึกษาระดับอุดมศึกษา) 03 พ.ย. 2560
4178/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 20-26 พ.ย. 60 มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี (เข้าร่วมประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิชาการ เรื่อง การพัฒนาระบบสารสนเทศด้านการประกันคุณภาพการศึกษาระดับอุดมศึกษา) 03 พ.ย. 2560
4177/2560 แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ระหว่างวันที่ 10-17 พ.ย. 60 (คณบดีเดินทางไปราชการประเทศญี่ปุ่น) 03 พ.ย. 2560
4176/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 7,8,10,13,15 พ.ย. และ 12,13,15,18,19,20 ธ.ค. 60 โรงเรียนชุมชนวัดบวกครกน้อย ต.หนองป่าครั่ง โรงเรียนธรรมราชศึกษา โรงเรียนวัดวังสิงห์คำ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ (นิเทศ) 03 พ.ย. 2560
4175/2560 อนุญาตให้พนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการขยายเวลาศึกษาต่อภายในประเทศ 03 พ.ย. 2560
4174/2560 แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุสำหรับการซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 43 เครื่อง พร้อมติดตั้งประจำห้องเรียน ณ พื้นที่เวียงบัว โดยวิธี ตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (e-market) 03 พ.ย. 2560
4173/2560 แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ สำหรับการประกวดราคาซื้อชุดครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการด้านการเรียนการสอนทางด้านภาษา จำนวน 1 ชุด เพื่อใช้สำหรับโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 03 พ.ย. 2560
4172/2560 แต่งตั้ง คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ สำหรับการประกวดราคาซื้อชุดครุภัณฑ์ปฏิบัติการช่วยสอนประจำห้องเรียน จำนวน 11 ชุด เพื่อใช้สำหรับโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 03 พ.ย. 2560


[ กลับหน้าหลักระบบสารสนเทศ สำนักงานอธิการบดี ]