ค้นหาคำสั่ง (ชื่อเรื่อง/ชื่อคน/เนื้อหาบางส่วน) :   

พบทั้งหมด 4597 เรื่อง รวมทั้งหมด : 230 หน้า : <<ย้อนกลับ [1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52] 53 [54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86][87][88][89][90][91][92][93][94][95][96][97][98][99][100][101][102][103][104][105][106][107][108][109][110][111][112][113][114][115][116][117][118][119][120][121][122][123][124][125][126][127][128][129][130][131][132][133][134][135][136][137][138][139][140][141][142][143][144][145][146][147][148][149][150][151][152][153][154][155][156][157][158][159][160][161][162][163][164][165][166][167][168][169][170][171][172][173][174][175][176][177][178][179][180][181][182][183][184][185][186][187][188][189][190][191][192][193][194][195][196][197][198][199][200][201][202][203][204][205][206][207][208][209][210][211][212][213][214][215][216][217][218][219][220][221][222][223][224][225][226][227][228][229][230] หน้าถัดไป>>

คำสั่งเลขที่
เรื่อง
สั่ง ณ วันที่
3857/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 18-19 พ.ย. 60 โรงแรมรอยัล ริเวอร์ บางพลัด กรุงเทพมหานคร (อบรมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรหลักสูตร การบัญชีภาครัฐสำหรับบุคลากรผู้ปฏิบัติงานด้านบัญชีของหน่วยงานภาครัฐ) 04 ต.ค. 2560
3856/2560 ให้บุคลากรและนักศึกษาเดินทางไปราชการ 5,10,17,28 ต.ค. 60 อำเภอทุ่งหัวช้าง จังหวัดลำพูน (วิจัยเรื่อง การวิเคราะห์ต้นทุนโลจิสติกส์ของเกษตรผู้ปลูกข้าวอินทรีย์ในเขตจังหวัดลำพูน) 04 ต.ค. 2560
3855/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 8-10 ต.ค. 60 ห้องประชุม ชั้น ๒ อาคารศูนย์วิทยาศาสตร์การกีฬา การกีฬาแห่งประเทศไทย กรุงเทพมหานคร (อบรม Rumble Roller Foundation Course Training) 04 ต.ค. 2560
3854/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 8-10 ต.ค. 60 ห้องประชุม ชั้น ๒ อาคารศูนย์วิทยาศาสตร์การกีฬา การกีฬาแห่งประเทศไทย กรุงเทพมหานคร (อบรม Rumble Roller Foundation Course Training) 04 ต.ค. 2560
3853/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 9-13 ต.ค. 60 ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย ชั้น 2 อาคารราชภัฏเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ (ประชุมคณะกรรมการบริหารวิชาการครั้งที่ 8/2560 และประชุมสภาวิชาการ ประจำเดือนตุลาคม 2560 ครั้งที่ 11/2560) 04 ต.ค. 2560
3852/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 11 ต.ค. 60 หน่วยการประเมินคุณภาพทางประสาทสัมผัส คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ (อบรมเชิงปฏิบัติการการประเมินค่าทางประสาทสัมผัสสำหรับการควบคุมคุณภาพอาหาร) 04 ต.ค. 2560
3851/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 5,12,20,27 ต.ค. 60 โรงแรมรัตนโกสินทร์,โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านบวกครก,บริษัทโซป เอ็น เซนท์ จำกัด,องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองก๋าย จังหวัดเชียงใหม่ (ติดตามการดำเนินงานโครงการศูนย์สนับสนุนและพัฒนาองค์การสุขภาวะ) 04 ต.ค. 2560
3850/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 28-29 ต.ค. 60 อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ (วิจัยเรื่อง รูปแบบการพัฒนาสมรรถนะของครูในการจัดการเรียนรู้ด้านสุขอนามัยสำหรับโรงเรียนพื้นที่สูง ประจำปีงบประมาณ 2560) 04 ต.ค. 2560
3849/2560 ให้บุคลากรและนักศึกษาเดินทางไปราชการ 7-8,14-15,21-22 ต.ค. 60 เทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ (วิจัยเรื่อง การบูรณาการการจัดการศึกษาเพื่อท้องถิ่นบนฐานของภูมิปัญญาและสถานศึกษาในการพัฒนาและแก้ปัญหาการศึกษาในชุมชน : เทศบาลเมืองเมืองแกนพั 04 ต.ค. 2560
3848/2560 บรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้ 04 ต.ค. 2560
3843/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 9-13 ต.ค. 60 ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย ชั้น 2 อาคารราชภัฏเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ (ประชุมคณะกรรมการบริหารวิชาการครั้งที่ 8/2560 และประชุมสภาวิชาการ ประจำเดือนตุลาคม 2560 ครั้งที่ 11/2560) 03 ต.ค. 2560
3842/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 30 ต.ค. 60 ห้องประชุม 1 ชั้น 15 สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย กรุงเทพมหานคร (ประชุมเพื่อนำเสนอข้อเสนอโครงการวิจัยเรื่องการใช้ OR Code เชื่อมโยงระบบความสัมพันธ์ของผู้บริหาร ครู ผู้ปกครอง และนักเรียน ในการจัดกระบวนการเรียนร็เพื่อพ 03 ต.ค. 2560
3840/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการและแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย 9-12 ต.ค. 60 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์ (เป็นคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ) 03 ต.ค. 2560
3839/2560 แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 19-20 ต.ค. 60 03 ต.ค. 2560
3838/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 5-6 ต.ค. 60 ศูนย์แม่ฮ่องสอน อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน (ติดตามความก้าวหน้าโครงการก่อสร้างอาคารปฏิบัติการวิทยาศาสตร์และสังคมศาสตร์ในพื้นที่ของมหาวิทยาลัย ณ ศูนย์แม่ฮ่องสอน) 03 ต.ค. 2560
3837/2560 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานการประชุมวิชาการ ระดับนานาชาติ The sixth International Conference on Green and Human Information Technology (ICGHIT) ร่วมกับ IEIE) 03 ต.ค. 2560
3836/2560 "แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน “โครงการมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ องค์กรสร้างสุข ที่สร้างได้ด้วยมือเรา (CMRU Healthy Happy Workplace)” (ระยะที่ 2 พ.ศ. 2560 – 2561) 03 ต.ค. 2560
3835/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 3 ต.ค. 60 อำเภอสันป่าตอง อำเภอแม่ริม และอำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ (โครงการห้องสมุดมนุษย์ CMRU Human Library) 03 ต.ค. 2560
3834/2560 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน "การประกวดดนตรีพื้นบ้านล้านนา" เพิ่มเติม 03 ต.ค. 2560
3833/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 5 ต.ค. 60 วิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน จังหวัดแม่ฮ่องสอน (เป็นคณะกรรมการประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ขอมีวิทยฐานะชำนาญการ) 03 ต.ค. 2560


[ กลับหน้าหลักระบบสารสนเทศ สำนักงานอธิการบดี ]