ค้นหาคำสั่ง (ชื่อเรื่อง/ชื่อคน/เนื้อหาบางส่วน) :   

พบทั้งหมด 4597 เรื่อง รวมทั้งหมด : 230 หน้า : <<ย้อนกลับ [1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86][87][88][89][90][91][92][93][94][95][96][97][98][99][100][101][102][103][104][105][106][107][108][109][110][111][112][113][114][115][116][117][118][119][120][121][122][123][124][125] 126 [127][128][129][130][131][132][133][134][135][136][137][138][139][140][141][142][143][144][145][146][147][148][149][150][151][152][153][154][155][156][157][158][159][160][161][162][163][164][165][166][167][168][169][170][171][172][173][174][175][176][177][178][179][180][181][182][183][184][185][186][187][188][189][190][191][192][193][194][195][196][197][198][199][200][201][202][203][204][205][206][207][208][209][210][211][212][213][214][215][216][217][218][219][220][221][222][223][224][225][226][227][228][229][230] หน้าถัดไป>>

คำสั่งเลขที่
เรื่อง
สั่ง ณ วันที่
2209/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 30 มิ.ย. 60 คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ศูนย์แม่ริม (โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพาะเลี้ยงเห็ด ภายใต้โครงการการพัฒนายกระดับมาตรฐานการเรียนรู้และการพัฒนาท้องถิ่น) 25 มิ.ย. 2560
2208/2560 แต่งตั้งกรรมการกองทุนสนับสนุนวิทยาลัยพัฒนาเศรษฐกิจและเทคโนโลยีชุมชนแห่งเอเชีย 25 มิ.ย. 2560
2207/2560 แต่งตั้งคณะกรรมการจัดสวัสดิการที่พักของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 25 มิ.ย. 2560
2206/2560 แต่งตั้งกรรมการกองทุนพัฒนาพัฒนานักศึกษา แทนตำแหน่งที่ว่าง 25 มิ.ย. 2560
2205/2560 แต่งตั้งกรรมการกองทุนดำเนินงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร แทนตำแหน่งที่ว่าง 25 มิ.ย. 2560
2204/2560 แต่งตั้งกรรมการกองทุนก่อสร้างองค์พระมหาเจดีย์ 25 มิ.ย. 2560
2203/2560 แต่งตั้งกรรมการกองทุนสนับสนุนการบริหารของมหาวิทยาลัย 25 มิ.ย. 2560
2202/2560 แต่งตั้งคณะกรรมการกองทุนพัฒนาพื้นที่สะลวง - ขี้เหล็ก 25 มิ.ย. 2560
2201/2560 แต่งตั้งคณะกรรมการกองทุนวิจัยมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 25 มิ.ย. 2560
2200/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 26 มิ.ย. 60 มหาสารคาม (งานศพมารดา อาจารย์จิรเดชา วันชูเพลา) 25 มิ.ย. 2560
2199/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 26-30 มิ.ย. 60 และ11-14,17,25-28 และ 31 ก.ค. 60 โรงเรียนหางดงรัฐราษฎร์อุปถัมถ์ อำเภอหางดง โรงเรียนชุมชนวัดท่าเดื่อ,โรงเรียนกาวิละวิทยาลัย อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ (นิเทศ) 24 มิ.ย. 2560
2198/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 5-9 ก.ค. 60 คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ สันทราย เชียงใหม่ (โครงการพัฒนาบุคลากรด้านผู้พัฒนา/ผลิต ด้าน Big Data Analytic) 24 มิ.ย. 2560
2197/2560 ให้บุคลากรและนักศึกษาเดินทางไปราชการ 3 ก.ค. 60 องค์การบริหารส่วนตำบลสะลวง แม่ริม เชียงใหม่ (โครงการบริการวิชาการแก่ชุมชน) 24 มิ.ย. 2560
2196/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 2 ก.ค. 60 โรงแรมเซ็นจูรี ปาร์ค กรุงเทพฯ (ประชุม Retreat ผู้ประเมินคุณภาพภายในระดับหลักสูตร) 24 มิ.ย. 2560
2195/2560 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการ และวิทยากร โครงการอบรมวิชาภาษาไทยพื้นฐาน สำหรับชาวต่างประเทศ ระดับ 1-3 ประจำปีการศึกษา 2560 24 มิ.ย. 2560
2194/2560 แต่งตั้งอาจารย์ผู้สอนสำหรับนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู รหัส 60 ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 24 มิ.ย. 2560
2193/2560 แต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวน กรณีนักศึกษาทุจริตการสอบปลายภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559 24 มิ.ย. 2560
2192/2560 แต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวน กรณีนักศึกษาทุจริตการสอบปลายภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559 24 มิ.ย. 2560
2191/2560 แต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวน กรณีนักศึกษาทุจริตการสอบปลายภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559 24 มิ.ย. 2560
2190/2560 แต่งตั้งคณะอนุกรรมการเพื่อคัดเลือก และตรวจสอบคุณสมบัตินักศึกษาผู้กู้ยืมเงินเพื่อการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560 (กยศ.ประเภทผู้กู้รายเก่าสถาบันเดิมและรายใหม่ และ กรอ.ประเภทผู้กู้รายเก่า CMRU) 24 มิ.ย. 2560


[ กลับหน้าหลักระบบสารสนเทศ สำนักงานอธิการบดี ]