ค้นหาคำสั่ง (ชื่อเรื่อง/ชื่อคน/เนื้อหาบางส่วน) :   

พบทั้งหมด 3366 เรื่อง รวมทั้งหมด : 169 หน้า : <<ย้อนกลับ [1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16] 17 [18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86][87][88][89][90][91][92][93][94][95][96][97][98][99][100][101][102][103][104][105][106][107][108][109][110][111][112][113][114][115][116][117][118][119][120][121][122][123][124][125][126][127][128][129][130][131][132][133][134][135][136][137][138][139][140][141][142][143][144][145][146][147][148][149][150][151][152][153][154][155][156][157][158][159][160][161][162][163][164][165][166][167][168][169] หน้าถัดไป>>

คำสั่งเลขที่
เรื่อง
สั่ง ณ วันที่
3279/2560 อนุมัติให้พนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการซึ่งไปศึกษาต่อ ภายในประเทศกลับเข้าปฏิบัติหน้าที่ราชการ 25 ส.ค. 2560
3278/2560 แต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนศูนย์ใบลานศึกษา สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 25 ส.ค. 2560
3277/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 7-9 ก.ย. 60 ห้องประชุมฝ้ายคำ สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (ประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการคณะทำงานเครือข่ายเชิงประเด็นเครือข่าย C-อพ.สธ.) 25 ส.ค. 2560
3276/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 27 ส.ค. 60 - 2 ก.ย. 60 ห้องประชุมศรีสัชนาลัย โรงแรมคุ้มภูคำ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ (โครงการฝึกอบรม สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่ (ลูกไก่) รุ่นที่ 3) 25 ส.ค. 2560
3275/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 26-27 ส.ค. 60 โรงแรมแอท นาธา เชียงใหม่ ชิค วิว เชียงใหม่ อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ (โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาศักยภาพและประสิทธิภาพในการทำงานของบุคลากรสายสนับสนุน คณะวิทยาการจัดการ) 25 ส.ค. 2560
3274/2560 ให้นักศึกษาเดินทางไปราชการ 31 ส.ค. 60 -1 ก.ย. 60 มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย (แข่งขันตอบปัญหาธรรมะในกิจกรรมส่งเสริมพระพุทธศาสนา ครั้งที่ 7) 25 ส.ค. 2560
3273/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการและแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย 2-3 ก.ย. 60 ห้องประชุมคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยภูเก็ต อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต (ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2559) 25 ส.ค. 2560
3272/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 27-28 ส.ค. 60 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ (นำส่งเอกสารประกอบการสอน) 25 ส.ค. 2560
3271/2560 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดงานเกษียณอายุราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 25 ส.ค. 2560
3270/2560 ให้บุคลากรและนักศึกษาเดินทางไปราชการ 26-27 ส.ค. 60 บ้านกลางดอย โรงแรม รีสอร์ท แอนด์ สปา อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ (โครงการเข้าค่ายภาษาอังกฤษและวัฒนธรรม) 25 ส.ค. 2560
3269/2560 แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง และรายละเอียดคุณลักษณะการจัดซื้อชุดเครื่องนอนสำหรับหอพักนักศึกษาคณะครุศาสตร์ 25 ส.ค. 2560
3267/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 25 ส.ค. 60 โรงเรียนเกาะคาวิทยาคม อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง (ติดตามประเมินผลโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดการเรียนรู้และการจัดทำโครงงานการบูรณาการแหล่งเรียนรู้สิ่งแวดล้อมเพื่อส่งเสริมทักษะอาชีพสำหรับผู้เรียนในชุมชนท้องถิ่น (คูปองครู) 24 ส.ค. 2560
3266/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 24-26 ส.ค. 60 โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ และบางกอกคอนเวนชั่นเซนเตอร์ เซนทรัลเวิล์ด กรุงเทพมหานคร (มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ) 24 ส.ค. 2560
3265/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 18-21 ก.ย. 60 โรงเรียนบ้านในสอย,โรงเรียนหมอกจำแป่,โรงเรียนผาบ่อง,โรงเรียนบ้านป่าลาน,โรงเรียนเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน (นิเทศ) 24 ส.ค. 2560
3264/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 25-27 ก.ย. 60 โรงเรียนห้องสอนศึกษา โรงเรียนเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน โรงเรียน อบจ.บ้านจองคำ จังหวัดแม่ฮ่องสอน (นิเทศ) 24 ส.ค. 2560
3263/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 7-12 ก.ย. 60 ศูนย์ฝึกอบรมธนาคารไทยพาณิชย์ อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ และสำนักงบประมาณ กรุงเทพมหานคร (ประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การจัดทำกรอบอัตรากำลังบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562-2565 และอบรมเชิงปฏิบัติการจัดทำงบประมาณในลักษณะบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562) 24 ส.ค. 2560
3262/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 6-7 ก.ย. 60 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์ (ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์) 24 ส.ค. 2560
3261/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 7-8 ก.ย. 60 โรงแรมเอเชีย ราชเทวี กรุงเทพมหานคร (โครงการประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงานและจัดทำแผนงานโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถาบันอุดมศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561) 24 ส.ค. 2560
3260/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 28-29 ส.ค. 60 ห้องทิวลิป โรงแรมรามา การ์เด้นส์ กรุงเทพมหานคร (กิจกรรมเสวนาวิชาการ ร้านเหล้ารอบสถานศึกษา...ใครได้ ใครเสีย หลัง ม.44) 24 ส.ค. 2560
3259/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 1-4 ก.ย. 60 สถานประกอบการจังหวัดแพร่และจังหวัดน่าน (ลงพื้นที่สถานที่สถานประกอบการของผู้ประกอบการ หนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ ประจำปี 2560) 24 ส.ค. 2560


[ กลับหน้าหลักระบบสารสนเทศ สำนักงานอธิการบดี ]