ค้นหาคำสั่ง (ชื่อเรื่อง/ชื่อคน/เนื้อหาบางส่วน) :   

พบทั้งหมด 4597 เรื่อง รวมทั้งหมด : 230 หน้า : <<ย้อนกลับ [1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16] 17 [18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86][87][88][89][90][91][92][93][94][95][96][97][98][99][100][101][102][103][104][105][106][107][108][109][110][111][112][113][114][115][116][117][118][119][120][121][122][123][124][125][126][127][128][129][130][131][132][133][134][135][136][137][138][139][140][141][142][143][144][145][146][147][148][149][150][151][152][153][154][155][156][157][158][159][160][161][162][163][164][165][166][167][168][169][170][171][172][173][174][175][176][177][178][179][180][181][182][183][184][185][186][187][188][189][190][191][192][193][194][195][196][197][198][199][200][201][202][203][204][205][206][207][208][209][210][211][212][213][214][215][216][217][218][219][220][221][222][223][224][225][226][227][228][229][230] หน้าถัดไป>>

คำสั่งเลขที่
เรื่อง
สั่ง ณ วันที่
4692/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 23,24 ม.ค. 61 สำนักการช่างสุขาภิบาล เมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี โรงแยกก๊าซธรรมชาติระยอง และ ALS laboratory group (Thailand) Co.Ltd จังหวัดระยอง (นิเทศ) 07 ธ.ค. 2560
4691/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 7,12 ธ.ค. และ 8,9 ม.ค. สำนักงานจัดหางานจังหวัดเชียงใหม่ สำนักงานแขวงศรีวิชัย โรงแรมดุสิตปรินเซสเชียงใหม่ โรงแรมดุสิต ดีทูเชียงใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ (นิเทศ) 07 ธ.ค. 2560
4690/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 15-17 ธ.ค. 60 ห้องประชุม 4 อาคาร วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย กรุงเทพมหานคร (อบรมเรื่องการออกแบบโครงสร้างเหล็กขึ้นรูปเย็นด้วยโปรแกรมสำเร็จรูป ขั้นพื้นฐาน รุ่นที่ 6) 07 ธ.ค. 2560
4689/2560 แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองคลัง 7-14 ธ.ค. 60 (ผู้อำนวยการเดินทางไปราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน 7-9 ธ.ค. และลากิจส่วนตัว 12-14 ธ.ค. 60) 07 ธ.ค. 2560
4688/2560 แต่งตั้งกรรมการเก็บรักษาเงินสดประจำวัน เพิ่มเติม 7-9 ธ.ค. 60 07 ธ.ค. 2560
4687/2560 แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 7-9 ธ.ค. 60 (คณบดีเดินทางไปราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน) 07 ธ.ค. 2560
4686/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 17-21 ธ.ค. 60 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี (ประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ประจำปี 2560) 07 ธ.ค. 2560
4685/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 14-16 และ 19 ธ.ค. 60 บริษัทเชียงใหม่รายวัน จำกัด อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ศูนย์พัฒนาทักษะและการเรียนรู้ ICT อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน (นิเทศ) 07 ธ.ค. 2560
4684/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 20-21 ธ.ค. 60 อู่เลิศรวีบริการ จังหวัดเชียงใหม่ (ซ่อมหลังคารถ รถบรรทุก 6 ล้อ) 07 ธ.ค. 2560
4683/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 8 ธ.ค. 60 พื้นที่บ้านห้วยผา อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน (ลงพื้นที่เก็บข้อมูลการสัมภาษณ์และแบบสอบถาม) 07 ธ.ค. 2560
4682/2560 แต่งตั้งอาจารย์ผู้สอนคณะครุศาสตร์ ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 06 ธ.ค. 2560
4681/2560 แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี 7-9 ธ.ค. 60 (ผู้อำนวยการเดินทางไปราชการแม่ฮ่องสอน) 06 ธ.ค. 2560
4680/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 6-7 ธ.ค. 60 สถานประกอบการจังหวัดน่าน (ลงพื้นที่ให้คำปรึกษาสถานประกอบการของผู้ประกอบการกลุ่มหัตถกรรม โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์และผู้ประกอบการหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ ประจำปี 2560 ระยะที่ 2) 06 ธ.ค. 2560
4679/2560 ให้บุคลากรและนักศึกษาเดินทางไปราชการ 7 ธ.ค. 60 สมาคมเครื่องปั้นดินเผาจังหวัดลำปาง และห้างหุ้นส่วนจำกัดดินขาวลำปาง อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง (ศึกษาดูงาน) 06 ธ.ค. 2560
4678/2560 ให้บุคลากรและนักศึกษาเดินทางไปราชการ 8 ธ.ค. 60 ห้องประชุม 1 อาคารรวมวิจัยและบัณฑิตศึกษา สถาบันวิจัยสังคม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (สัมมนาวิชาการหัวข้อ เส้นทางท่องเที่ยว...ตามรอยบุคคลสำคัญในประวัติศาสตร์ล้านนาครั้งที่ 2) 06 ธ.ค. 2560
4677/2560 แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนคณบดีคณะวิทยาการจัดการ ระหว่างวันที่ 7-9 ธันวาคม 2560 (คณบดีเดินทางไปราชการเพื่อประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการคณะผู้บริหารของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่) 06 ธ.ค. 2560
4676/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 11-14 ธ.ค. 60 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เมือง เชียงใหม่ (ประชุมกรรมการบริหารวิชาการ ครั้งที่ 11/2560 ประชุมสภาวิชาการ ครั้งที่ 14/2560 ประชุมเร่งรัดการใช้เงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561) 06 ธ.ค. 2560
4675/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 11-12 ธ.ค. 60 ร้านพงษ์โชตนาการยาง จังหวัดเชียงใหม่ (เปลี่ยนยางรถบรรทุก 6 ล้อ) 06 ธ.ค. 2560
4674/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 14-18 ธ.ค. 60 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี (ประชุมนำเสนอผลงานวิจัยบัณฑิตศึกษาระดับชาติ ครั้งที่ 11) 06 ธ.ค. 2560
4673/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 18-20 ธ.ค. 60 ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ INC 21 ชั้น 2 อาคารสำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ (อบรมการใช้งานระบบบริหารสินทรัพย์) 06 ธ.ค. 2560


[ กลับหน้าหลักระบบสารสนเทศ สำนักงานอธิการบดี ]