ค้นหาคำสั่ง (ชื่อเรื่อง/ชื่อคน/เนื้อหาบางส่วน) :   

พบทั้งหมด 4597 เรื่อง รวมทั้งหมด : 230 หน้า : <<ย้อนกลับ [1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70] 71 [72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86][87][88][89][90][91][92][93][94][95][96][97][98][99][100][101][102][103][104][105][106][107][108][109][110][111][112][113][114][115][116][117][118][119][120][121][122][123][124][125][126][127][128][129][130][131][132][133][134][135][136][137][138][139][140][141][142][143][144][145][146][147][148][149][150][151][152][153][154][155][156][157][158][159][160][161][162][163][164][165][166][167][168][169][170][171][172][173][174][175][176][177][178][179][180][181][182][183][184][185][186][187][188][189][190][191][192][193][194][195][196][197][198][199][200][201][202][203][204][205][206][207][208][209][210][211][212][213][214][215][216][217][218][219][220][221][222][223][224][225][226][227][228][229][230] หน้าถัดไป>>

คำสั่งเลขที่
เรื่อง
สั่ง ณ วันที่
3429/2560 แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางและคณะกรรมการกำหนดรายละเอียดการจัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องวัดระดับเสียง จำนวน 4 เครื่อง 05 ก.ย. 2560
3428/2560 แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางและคณะกรรมการกำหนดรายละเอียดการจัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องวัดความเข้มแสง จำนวน 2 รายการ 05 ก.ย. 2560
3427/2560 แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางและคณะกรรมการกำหนดรายละเอียดการจัดซื้อครุภัณฑ์ตู้เย็น จำนวน 3 เครื่อง 05 ก.ย. 2560
3426/2560 แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางและคณะกรรมการกำหนดรายละเอียดการจัดซื้อชุดเครื่องวิเคราะห์องค์ประกอบในร่างกาย พร้อมอุปกรณ์และโปรแกรมสำเร็จรูป จำนวน 1 ชุด 05 ก.ย. 2560
3425/2560 แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางและคณะกรรมการกำหนดรายละเอียดการจัดซื้อครุภัณฑ์จักรเย็บผ้าแมคคานิค จำนวน 20 คัน 05 ก.ย. 2560
3424/2560 แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางและคณะกรรมการกำหนดรายละเอียดการจัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องวัดสีแบบตั้งโต๊ะและพกพา จำนวน 1 เครื่อง 05 ก.ย. 2560
3423/2560 แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางและคณะกรรมการกำหนดรายละเอียดการจัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องวัดดัชนีความร้อนในสภาพแวดล้อม จำนวน 2 เครื่อง 05 ก.ย. 2560
3422/2560 แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางและคณะกรรมการกำหนดรายละเอียดการจัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องถักนิตติ้งคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 เครื่อง) 05 ก.ย. 2560
3421/2560 ให้บุคลากรและนักศึกษาเดินทางไปราชการ 6 ก.ย. 60 อำเภอแม่ลาน้อย จังหวัดแม่ฮ่องสอน (ลงพื้นที่เก็บข้อมูลวิจัยเรื่อง การสำรวจความรู้ความเข้าใจและพฤติกรรมของประชาชนต่อการใช้บริการการชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Payment) ในพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน) 05 ก.ย. 2560
3420/2560 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการประมูลขายทอดตลาดเศษวัสดุและซากครุภัณฑ์ จำนวน 58 รายการ 05 ก.ย. 2560
3419/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 11,18 ก.ย. 60 พื้นที่ตำบลหนองแหย่ง อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ (วิจัยเรื่อง ศักยภาพทรัพยากรการท่องเที่ยวของจังหวัดเชียงใหม่เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวแบบยั่งยืนเพื่อรองรับ AEC : กรณีศึกษาพิพิธภัณฑ์วัดร้องเม็ง ตำบลหนองแหย่ง อำเภอสันทราย) 05 ก.ย. 2560
3418/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 8,15,22,29 ก.ย. 60 พื้นที่ตำบลฟ้าฮ่าม และตำบลสันผีเสื้อ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ (วิจัยเรื่อง การพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมของเล่นพื้นบ้านล้านนา : The Development of Training Curriculum of Lanna Folk Toys) 05 ก.ย. 2560
3417/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 6 ต.ค. 60 ห้องประชุมอินทนิล สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ (อบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดการความปลอดภัยของห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ตามโครงการมหาวิทยาลัยแม่ข่ายด้านมาตรฐานความปลอดภัยห้องปฏิบัติการ) 05 ก.ย. 2560
3416/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ (อบรมเชิงปฏิบัติการการจัดทำงบประมาณในลักษณะบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562) 05 ก.ย. 2560
3415/2560 ให้บุคลากรและนักศึกษาเดินทางไปราชการ 8 ก.ย. 60 สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม่ที่ 1 (เชียงใหม่) อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ (ศึกษาดูงานเรื่อง เทคนิคการรังวัดพิกัดดาวเทียมความถูกต้องสูง ภาคทฤษฎีและปฏิบัติ) 05 ก.ย. 2560
3414/2560 แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณา รับรองจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์และสัตว์ 05 ก.ย. 2560
3413/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 5 ก.ย. 60 โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย จังหวัดเชียงใหม่ (เป็นกรรมการตัดสินกิจกรรม สะเต็มสร้างสรรค์ลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ดีเด่น ระดับประถมศึกษา) 05 ก.ย. 2560
3412/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 5-8,10-12 ก.ย. 60 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด จังหวัดแม่ฮ่องสอน (เป็นวิทยากรกระบวนการขับเคลื่อนชุมชนให้เข้มแข็งอย่างยั่งยืน) 05 ก.ย. 2560
3411/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ -10 ก.ย. 60 สสวท.กรุงเทพมหานคร และคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี จังหวัดจันทบุรี (ประชุมปฏิบัติการการใช้เลนส์มิวอาย (MuEye) ประชุมคณะทำงานวิจัย และเป็นวิทยากรบรรยายสัมมนาฟิสิกส์) 05 ก.ย. 2560
3410/2560 แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบพัสดุประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 05 ก.ย. 2560


[ กลับหน้าหลักระบบสารสนเทศ สำนักงานอธิการบดี ]