ค้นหาคำสั่ง (ชื่อเรื่อง/ชื่อคน/เนื้อหาบางส่วน) :   

พบทั้งหมด 4597 เรื่อง รวมทั้งหมด : 230 หน้า : <<ย้อนกลับ [1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86][87][88][89][90][91][92][93][94][95][96][97][98][99][100][101][102][103][104][105][106][107][108][109][110][111][112][113][114][115][116][117][118][119][120][121][122][123][124] 125 [126][127][128][129][130][131][132][133][134][135][136][137][138][139][140][141][142][143][144][145][146][147][148][149][150][151][152][153][154][155][156][157][158][159][160][161][162][163][164][165][166][167][168][169][170][171][172][173][174][175][176][177][178][179][180][181][182][183][184][185][186][187][188][189][190][191][192][193][194][195][196][197][198][199][200][201][202][203][204][205][206][207][208][209][210][211][212][213][214][215][216][217][218][219][220][221][222][223][224][225][226][227][228][229][230] หน้าถัดไป>>

คำสั่งเลขที่
เรื่อง
สั่ง ณ วันที่
2234/2560 อนุญาตให้พนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการลาออกจากงาน 27 มิ.ย. 2560
2232/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 29 มิ.ย. 60 ห้องประชุมวชิรธาร โรงแรมฮอลิเดย์ การ์เด้น อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ (ประชุมคณะทำงานป้องกันและแก้ไขปัญญหาเอดส์จังหวัดเชียงใหม่) 26 มิ.ย. 2560
2231/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 26-28 มิ.ย. 60 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช จังหวัดนนทบุรี (อบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากร หลักสูตร การเขียนหนังสือราชการ หนังสทอโต้ตอบ และรายงานการประชุม) 26 มิ.ย. 2560
2230/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 28-29 มิ.ย. 60 และ 10,12,24,26 ก.ค. 60 โรงเรียนชลประทานผาแตก โรงเรียนแม่วินสามัคคี เชียงใหม่ (นิเทศ) 26 มิ.ย. 2560
2229/2560 แต่งตั้งคณะกรรมการศึกษาแนวทางและความเป็นไปได้ในการใช้ประโยชน์พื้นที่เวียงบัว 26 มิ.ย. 2560
2227/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 30 มิ.ย. 60 -1 ก.ค. 60 วิทยาลัยแม่ฮ่องสอน จังหวัดแม่ฮ่องสอน (ตรวจการจ้างต่างๆ ,ประชุมคณะกรรมการวิทยาลัยแม่ฮ่องสอน และปฏิบัติภาระงานสอน) 26 มิ.ย. 2560
2225/2560 แก้ไขคำสั่ง (4409/2559) 26 มิ.ย. 2560
2224/2560 แก้ไขคำสั่ง (4313/2559) 26 มิ.ย. 2560
2223/2560 แต่งตั้งผู้รักษาการในตำแหน่งหัวหน้างานบริหารทั่วไป สำนักงานคณบดี คณะเทคโนโลยีการเกษตร (อรพินธ์ นาคำ) 26 มิ.ย. 2560
2222/2560 แต่งตั้งประธานกรรมการดำเนินการจ้างที่ปรึกษาโดยวิธีคัดเลือกโครงการพัฒนาซอฟต์แวร์ระบบฐานข้อมูลและสารสนเทศนักศึกษา 26 มิ.ย. 2560
2221/2560 แต่งตั้งเจ้าหน้าที่กองทุนพัฒนาบุคลากรของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 26 มิ.ย. 2560
2220/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 28 มิ.ย. 60 โรงแรมเชียงใหม่ แกรนด์วิว จังหวัดเชียงใหม่ (โครงการแข่งขัน Cabling Contest ครั้งที่ 5) 26 มิ.ย. 2560
2219/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 28 มิ.ย. 60 ห้องประชุมสำนักงานคณบดี คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ (ประชุมหารือแนวทางการจัดการเรียนการสอน ภาคเรียนที่ 1-2560 และจัดทำรายงานผลการดำเนินการหลักสูตร (มคอ.7) ปรการศึกษา 2559) 26 มิ.ย. 2560
2218/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ และแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนคณบดีคณะครุศาสตร์ 2-3 ก.ค. 60 ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็คเมืองทองธานี นนทบุรี (ประชุมขับเคลื่อนแผนฯ 12 สู่อนาคตประเทศไทย) 25 มิ.ย. 2560
2217/2560 แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนคณบดีคณะวิทยาการจัดการ 26-28 มิ.ย. 60 (คณบดีไปราชการมหาสารคาม พิษณุโลก) 25 มิ.ย. 2560
2216/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 25-27 มิ.ย. 60 ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย ชั้น 2 อาคารราชภัฏเฉลิมพระเกียรติ ราชภัฏเชียงใหม่ (ประชุมคณะกรรมการการศึกษาแนวคิดในการออกแบบก่อสร้างกลุ่มอาคารและสิ่งปลูกสร้างอื่นของศูนย์การเรียนรู้อุทยานการศึกษาธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 25 มิ.ย. 2560
2215/2560 แต่งตั้งคณะกรรมการศึกษาแนวทางและจัดทำ Road Map เพื่อย้ายการจัดการศึกษาของคณะครุศาสตร์ ไปยังพื้นที่ศูนย์แม่ริม อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ 25 มิ.ย. 2560
2214/2560 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานเพื่อการเข้าใช้พื้นที่อาคาร 90 ปี ราชภัฏเชียงใหม่ 25 มิ.ย. 2560
2213/2560 แต่งตั้งคณะกรรมการศึกษาแนวคิดในการออกแบบกลุ่มอาคารเรียนรวมและกลุ่มอาคารปฏิบัติการด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ก่อสร้าง ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ศูนย์แม่ริม อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ 25 มิ.ย. 2560
2212/2560 แต่งตั้งคณะกรรมการศึกษาแนวคิดในการออกแบบก่อสร้างกลุ่มอาคารและสิ่งปลูกสร้างอื่นของศูนย์การเรียนรู้อุทยานการศึกษาธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ก่อสร้าง ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ศูนย์แม่ริม อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ 25 มิ.ย. 2560


[ กลับหน้าหลักระบบสารสนเทศ สำนักงานอธิการบดี ]