ค้นหาคำสั่ง (ชื่อเรื่อง/ชื่อคน/เนื้อหาบางส่วน) :   

พบทั้งหมด 4597 เรื่อง รวมทั้งหมด : 230 หน้า : <<ย้อนกลับ [1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86][87][88][89][90][91][92][93][94][95][96][97][98][99][100][101][102][103][104][105][106][107][108][109][110][111][112][113][114][115][116][117][118][119][120][121][122][123][124][125][126][127][128][129][130][131][132][133][134][135][136][137][138][139][140][141][142][143][144][145][146][147][148][149][150][151][152][153][154][155][156][157][158][159][160][161][162][163][164][165][166][167][168][169][170][171][172][173][174][175][176][177][178][179][180][181][182][183][184][185][186][187][188][189][190][191][192][193][194][195][196][197][198][199][200][201][202][203][204][205][206][207][208][209][210][211][212][213][214][215][216][217][218][219][220][221] 222 [223][224][225][226][227][228][229][230] หน้าถัดไป>>

คำสั่งเลขที่
เรื่อง
สั่ง ณ วันที่
183/2560 แต่งตั้งคณะกรรมการเปิดซองสอบราคา และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุสำหรับการสอบราคาจัดจ้างทำสมุดตรามหาวิทยาลัย จำนวน 3 รายการ 20 ม.ค. 2560
182/2560 แต่งตั้งคณะกรรมการเปิดซองสอบราคา และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุสำหรับการสอบราคาจ้างทำเข็มและเครื่องหมายนักศึกษา จำนวน 8 รายการ 20 ม.ค. 2560
181/2560 แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง และคณะกรรมการกำหนดรายละเอียดการจัดเช่าเหมาบริการรถบัสรับ-ส่ง นักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ ครั้งที่ 29 20 ม.ค. 2560
180/2560 ให้บุคลากรปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 24 ม.ค. 60 20 ม.ค. 2560
179/2560 แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง โครงการจ้างปรับปรุงพื้นที่จอดรถจักรยานยนต์ วิทยาลัยแม่ฮ่องสอน 20 ม.ค. 2560
178/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ และแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนคณบดีคณะครุศาสตร์ 19-20 ม.ค. 60 อุทยานแห่งชาติน้ำตกแจ้ซ้อน ลำปาง (โครงการวิจัยและพัฒนาระบบและกระบวนการผลิตและพัฒนาครู) 19 ม.ค. 2560
177/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 19-20 ม.ค. 60 โรงเรียนพรพิงค์ทาวเวอร์ เชียงใหม่ (โครงการฝึกอบรมหลักสูตรคณะกรรมการอำนวยการ) 19 ม.ค. 2560
176/2560 แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง และคณะกรรมการกำหนดรายละเอียดการจัดซื้อชุดแข่งขันนักกีฬา และชุดผู้ควบคุมทีม ผู้ฝึกสอนนักกีฬา 19 ม.ค. 2560
175/2560 แต่งตั้งคณะกรรมการสืบสวนข้อเท็จจริง 19 ม.ค. 2560
174/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 19-24 ม.ค. 60 เมือง สันกำแพง แม่ริม เชียงใหม่ (นิเทศ) 19 ม.ค. 2560
173/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 27 ม.ค. 60 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย เชียงราย (ประชุมวิชาการระดับชาติวิทยาการจัดการ 2017) 19 ม.ค. 2560
172/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 30 ม.ค.-2 ก.พ. 60 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กรุงเทพฯ (ประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 55) 19 ม.ค. 2560
171/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 27 ม.ค. 60 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย เชียงราย (ประชุมวิชาการระดับชาติวิทยาการจัดการ 2017) 19 ม.ค. 2560
170/2560 ให้บุคลากรและนักศึกษาเดินทางไปราชการ 16-18 ก.พ. 60 มหาวิทยาลัยขอนแก่น ขอนแก่น (แข่งขันตอบปัญหาและนำเสนอบทความวิจัยทางเศรษฐศาสตร์) 19 ม.ค. 2560
169/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 30-31 ม.ค. 60 โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค กรุงเทพฯ (สัมมนาคณะกรรมการกำกับดูแลการเลี้ยงและใช้สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์) 19 ม.ค. 2560
168/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ และแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนคณบดีคณะครุศาสตร์ 26 ม.ค. 60 สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา กรุงเทพฯ (ประชุมคณะทำงานกำกับ ติดตาม และประเมินผลการจัดกิจกรรมพัฒนาวิชาชีพ) 19 ม.ค. 2560
167/2560 แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง และคณะกรรมการกำหนดเงื่อนไขการเช่าพื้นที่ประกอบการร้านถ่ายเอกสารและให้บริการการพิมพ์งาน 18 ม.ค. 2560
166/2560 แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาการต่อสัญญาและราคาเช่าพื้นที่ 18 ม.ค. 2560
165/2560 แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองคลัง สำนักงานอธิการบดี 18-21 ม.ค. 60 (ผู้อำนวยการลากิจ) 18 ม.ค. 2560
164/2560 แต่งตั้งประธานอาจารย์ประจำหลักสูตร 18 ม.ค. 2560


[ กลับหน้าหลักระบบสารสนเทศ สำนักงานอธิการบดี ]