ค้นหาคำสั่ง (ชื่อเรื่อง/ชื่อคน/เนื้อหาบางส่วน) :   

พบทั้งหมด 4597 เรื่อง รวมทั้งหมด : 230 หน้า : <<ย้อนกลับ [1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86][87][88][89][90][91][92][93][94][95][96][97][98][99][100][101][102][103][104][105][106][107][108][109][110][111][112][113][114][115][116][117][118][119] 120 [121][122][123][124][125][126][127][128][129][130][131][132][133][134][135][136][137][138][139][140][141][142][143][144][145][146][147][148][149][150][151][152][153][154][155][156][157][158][159][160][161][162][163][164][165][166][167][168][169][170][171][172][173][174][175][176][177][178][179][180][181][182][183][184][185][186][187][188][189][190][191][192][193][194][195][196][197][198][199][200][201][202][203][204][205][206][207][208][209][210][211][212][213][214][215][216][217][218][219][220][221][222][223][224][225][226][227][228][229][230] หน้าถัดไป>>

คำสั่งเลขที่
เรื่อง
สั่ง ณ วันที่
2336/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 25 ก.ค. 60 โรงแรมแคนทารี ฮิลส์ เชียงใหม่ (อบรม Biosafety Awareness) 02 ก.ค. 2560
2335/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 20-21 ก.ค. 60 ราชภัฏพิบูลสงคราม พิษณุโลก (สัมมนาวิชาการนำเสนอผลงานวิจัยเครือข่ายบัณฑิตศึกษา) 02 ก.ค. 2560
2334/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 17-22 ก.ค. 60 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (อบรมการเปลี่ยนแปลงการใช้ที่ดิน) 02 ก.ค. 2560
2333/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 14-16 ก.ค. 60 โรงแรมมิลฟอร์ต หัวหิน ประจวบคีรีขันธ์ (อบรมเสริมทักษะความรู้การสร้างเสริมสุขภาพ) 02 ก.ค. 2560
2332/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 12 ก.ค. 60 ศูนย์ประชุมนานาชาติคุ้มคำ เชียงใหม่ (อบรมการปฏิรูประบบการวิจัยและนวัตกรรม) 02 ก.ค. 2560
2331/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 7,14 ก.ค. 60 แม่แตง เชียงใหม่ (วิจัย) 02 ก.ค. 2560
2330/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 6-7 ก.ค. 60 กรุงเทพฯ (วิจัย) 02 ก.ค. 2560
2329/2560 ให้บุคลากรและนักศึกษาเดินทางไปราชการ 6 ก.ค. 60 โรงเรียนป่าจี้วังแดงวิทยา แม่แตง เชียงใหม่ (โครงการสำหรับการพัฒนางานวิจัยและบริการวิชาการ) 02 ก.ค. 2560
2328/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 6-7 ก.ค. 60 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กรุงเทพฯ (รับโล่ศิษย์เก่าเกียรติยศ) 02 ก.ค. 2560
2327/2560 ให้บุคลากรและนักศึกษาเดินทางไปราชการ 5,12 ก.ค. 60 แม่แตง เชียงใหม่ (วิจัย) 02 ก.ค. 2560
2326/2560 ให้บุคลากรและนักศึกษาเดินทางไปราชการ 4,18 ก.ค. 60 แม่แตง เชียงใหม่ (วิจัย) 02 ก.ค. 2560
2325/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 4-8 ก.ค. 60 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กรุงเทพฯ (อบรมการใช้เทคนิคการกลายพันธุ์เพื่อสร้างความหลากหลายทางพันธุกรรม) 02 ก.ค. 2560
2324/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 11 ก.ค. 60 ราชภัฏอุดรธานี (เป็นกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษา) 02 ก.ค. 2560
2323/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 7 ก.ค. 60 ราชภัฏพิบูลสงคราม พิษณุโลก (เป็นกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษา) 02 ก.ค. 2560
2322/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 3-4 ก.ค. 60 หางดง เมือง เชียงใหม่ (โครงการพัฒนาครูโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน) 30 มิ.ย. 2560
2321/2560 แต่งตั้งอาจารย์ผู้สอนระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 (เพิ่มเติม) 30 มิ.ย. 2560
2320/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 30 มิ.ย. 60 โรงเรียนดาราวิทยาลัย จังหวัดเชียงใหม่ (นิเทศ) 30 มิ.ย. 2560
2319/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 5,12 ก.ค. 60 โรงเรียนดอยสะเก็ดวิทยาคม อำเภอดอยสะเก็ด และโรงเรียนบ้านแม่ปูคา อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ (นิเทศ) 30 มิ.ย. 2560
2318/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 4,7,25,28 ก.ค. 60 และ 22,25 ส.ค. 60 โรงเรียนบ้านแป้นพิทยาคม อำเภอเมือง และโรงเรียนบ้านศาลา อำเภอดอนแก้ว จังหวัดเชียงใหม่ (นิเทศ) 30 มิ.ย. 2560
2317/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 3,5,7 ก.ค. 60 โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ และโรงเรียนจักรคำคณาทร อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ (นิเทศ) 30 มิ.ย. 2560


[ กลับหน้าหลักระบบสารสนเทศ สำนักงานอธิการบดี ]