ค้นหาคำสั่ง (ชื่อเรื่อง/ชื่อคน/เนื้อหาบางส่วน) :   

พบทั้งหมด 4597 เรื่อง รวมทั้งหมด : 230 หน้า : <<ย้อนกลับ [1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86][87][88][89][90][91][92][93][94][95][96][97][98][99][100][101][102][103][104][105] 106 [107][108][109][110][111][112][113][114][115][116][117][118][119][120][121][122][123][124][125][126][127][128][129][130][131][132][133][134][135][136][137][138][139][140][141][142][143][144][145][146][147][148][149][150][151][152][153][154][155][156][157][158][159][160][161][162][163][164][165][166][167][168][169][170][171][172][173][174][175][176][177][178][179][180][181][182][183][184][185][186][187][188][189][190][191][192][193][194][195][196][197][198][199][200][201][202][203][204][205][206][207][208][209][210][211][212][213][214][215][216][217][218][219][220][221][222][223][224][225][226][227][228][229][230] หน้าถัดไป>>

คำสั่งเลขที่
เรื่อง
สั่ง ณ วันที่
2641/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 7-8 ก.ค. 60 ห้องประชุมเอื้องคำชั้น 3 อาคารราชภัฏเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ (อบรม พัฒนาทักษะการจัดทำข้อสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแบบปรนัย) 18 ก.ค. 2560
2640/2560 เปลี่ยนแปลงนักศึกษาช่วยปฏิบัติงานราชการประจำหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 18 ก.ค. 2560
2637/2560 ให้บุคลากรและนักศึกษาเดินทางไปราชการ 19-21 ก.ค. 60 หอประชุมทีปังกรณ์รัศมีโชติ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ (โครงการไหว้ครูและประกวดดาว-เดือน) 18 ก.ค. 2560
2633/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ และแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา 17 ก.ค. 60 17 ก.ค. 2560
2631/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 2-5 ส.ค. 60 โรงแรมอิมพีเรียล แม่ปิง จังหวัดเชียงใหม่ (อบรมและพัฒนาวิจัยหลักสูตร การเขียนบทความวิจัยเพื่อตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการ) 17 ก.ค. 2560
2630/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 18-20 ก.ค. 60 ห้องประชุมเอื้องไอยเรศ ชั้น5 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ (ประชุมเตรียมความพร้อมในการจัดทำหลักสูตรการพัฒนาข้าราชการของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน) 17 ก.ค. 2560
2629/2560 ให้บุคลากรเดินางไปราชการ 22-26 ส.ค. 60 โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์และบางกอกคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพมหานคร (มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ) 17 ก.ค. 2560
2628/2560 เปลี่ยนแปลงและแต่งตั้งนักศึกษาช่วยปฏิบัติงานราชการประจำหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 17 ก.ค. 2560
2626/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 21-23 ก.ค. 60 ค่ายธนาสัมฤทธิ์ จังหวัดราชบุรี (ศึกษาดูงานแนวคิดในการออกแบบก่อสร้างอาคารและสิ่งปลูกสร้างอื่นของศูนย์การเรียนรู้อุทยานการศึกษาธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ศูนย์แม่ริม) 17 ก.ค. 2560
2625/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 9 ส.ค. 60 ห้องประชุมราชพฤกษ์ โรงแรมฮอไรซั่นวิลเลจแอนด์รีสอร์ท และสวนพฤกษศาสตร์ทวีชล อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ 17 ก.ค. 2560
2624/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 22 ก.ค. 60 กรุงเทพมหานคร (สัมมนาและแสดงธุรกิจ และเอสเอ็มอี ประจำปี 2560 ในงานปลุกพลัง เถ้าแก่ชั้นเทพ) 17 ก.ค. 2560
2623/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 17 ก.ค. 60 แอทนาธา เชียงใหม่ ชีค จังเกิ้ล แม่ริม อำเภอจังหวัดเชียงใหม่ (โครงการประกันคุณภาพการศึกษา การจัดการความรู้ KM การบริหารความเสี่ยงและควยคุมภายใน) 17 ก.ค. 2560
2622/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 25-27 ก.ค. 60 ห้องประชุมชั้น 2 อาคารสภามูลนิธิมะทา มหาวิทยาลัยฟาฏอนี (ประชุมคณะกรรมการสภาคณะผู้บริหารบัณฑิตศึกษาแห่งประเทศไทย (สคบท.)ครั้งที่ 2/2560) 17 ก.ค. 2560
2621/2560 ให้บุคลากรและนักศึกษาเดินทางไปราชการ และแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย 20-22 ก.ค. 60 ห้องคอนเวนชั่น ศูนย์วัฒนธรรมภาคเหนือตอนล่าง วังจันทร์ริเวอร์วิว มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (ประชุมสัมมนาวิชาการนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ เครือข่ายบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือครั้งที่ 17 บูรณาการงานวิจัยสู่การพัฒนาท้องถิ่นที่ยั่งยืน) 17 ก.ค. 2560
2620/2560 ให้บุคลากรและนักศึกษาเดินทางไปราชการ 18-19 ก.ค. และ2,4 ส.ค. 60 เขตอำเภอเมืองและอำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ (วิจัย) 17 ก.ค. 2560
2619/2560 แต่งตั้งอาจารย์นิเทศก์นักศึกษาฝึกประสบการณืวิชาชีพ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ภาคเรียนที่ 1/2560 17 ก.ค. 2560
2618/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 18,19,20,21 ก.ค. 60 โรงเรียนสองแคววิทยาคม อำเภอดอยหล่อ โรงเรียนบ้านกาดวิทยาคม อำเภอแม่วาง โรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม อำเภอสันป่าตอง โรงเรียนสอนคนตาบอดฯ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ (นิเทศ) 17 ก.ค. 2560
2617/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 21,24,31 ก.ค. และ 4,7,11 ส.ค. 60 โรงเรียนหางดงรัฐราษฎร์อุปถัมภ์ อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ (นิเทศ) 17 ก.ค. 2560
2616/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 9 ส.ค. 60 โรงเรียนสองแคววิทยาคม อำเภอดอยหล่อ จังหวัดเชียงให่ (นิเทศ) 17 ก.ค. 2560
2615/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 26,27 ก.ค. 60 โรงเรียนบ้านแม่ปูคา อำเภอดอยสะเก็ด โรงเรียนดอยสะเก็ดวิทยาคม อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ (นิเทศ) 17 ก.ค. 2560


[ กลับหน้าหลักระบบสารสนเทศ สำนักงานอธิการบดี ]