ค้นหาคำสั่ง (ชื่อเรื่อง/ชื่อคน/เนื้อหาบางส่วน) :   

พบทั้งหมด 3366 เรื่อง รวมทั้งหมด : 169 หน้า : <<ย้อนกลับ [1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86][87][88][89][90][91][92][93][94][95][96][97][98][99][100][101][102][103][104][105] 106 [107][108][109][110][111][112][113][114][115][116][117][118][119][120][121][122][123][124][125][126][127][128][129][130][131][132][133][134][135][136][137][138][139][140][141][142][143][144][145][146][147][148][149][150][151][152][153][154][155][156][157][158][159][160][161][162][163][164][165][166][167][168][169] หน้าถัดไป>>

คำสั่งเลขที่
เรื่อง
สั่ง ณ วันที่
1314/2560 ให้บุคลากรและนักศึกษาเดินทางไปราชการ 22-23 เม.ย. 60 วัดป่าตึง ออนใต้ สันกำแพง เชียงใหม่ (โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดการอนุรักษ์คัมภีร์ใบลานล้านนา) 21 เม.ย. 2560
1313/2560 เปลี่ยนแปลงนักศึกษาช่วยปฏิบัติงานราชการประจำหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 21 เม.ย. 2560
1312/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 30 เม.ย.,14 พ.ค. 60 บ้านแม่สาน้อย แม่ริม เชียงใหม่ (วิจัย) 21 เม.ย. 2560
1311/2560 แต่งตั้งคณะกรรมการโครงการอบรมภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษาใหม่ชั้นปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2560 21 เม.ย. 2560
1310/2560 ให้บุคลากรและนักศึกษาเดินทางไปราชการ 22 เม.ย. 60 โรงไฟฟ้าบ้านตาล ฮอด เชียงใหม่ เมือง ลำพูน (กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21) 21 เม.ย. 2560
1309/2560 ให้บุคลากรและนักศึกษาเดินทางไปราชการ 27 เม.ย.,5 พ.ค. 60 แม่ริม เชียงใหม่ (วิจัย) 21 เม.ย. 2560
1308/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 23-28 เม.ย. 60 โรงแรมรอแยล เบญจา กรุงเทพฯ (ประชุมพิจารณาร่างหนังสือเรียนวิชาการออกแบบและเทคโนโลยี) 21 เม.ย. 2560
1307/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 17-21 พ.ค. 60 โรงเรียนจอมเทียนปาล์มบีช โฮเตล แอนด์รีสอร์ท ชลบุรี (ประชุมวิชาการสุขศึกษาแห่งชาติ) 21 เม.ย. 2560
1306/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 22-23 เม.ย. 60 สะเมิง เชียงใหม่ (วิจัย) 21 เม.ย. 2560
1305/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 24-25 เม.ย. 60 วัดอรัญญาวาส น่าน (ประชุมโครงการวิจัย) 21 เม.ย. 2560
1304/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 25-28 เม.ย. 60 ห้างโมเดิร์น สันกำแพง เชียงใหม่ (วิทยากรโครงการโรงเรียนคุณธรรมสร้างคนดีให้บ้านเมือง) 21 เม.ย. 2560
1303/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 28 เม.ย. 60 โรงแรมวังคำ เชียงราย (ประชุมมาตรฐานบริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น) 21 เม.ย. 2560
1302/2560 ให้บุคลากรและนักศึกษาเดินทางไปราชการ 25 เม.ย. 60 องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ เชียงใหม่ (ศึกษาดูงาน) 21 เม.ย. 2560
1301/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 10,12-14 พ.ค. 60 สันกำแพง เวียงแหง เชียงใหม่ (วิจัย) 21 เม.ย. 2560
1300/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 4 พ.ค. 60 โรงแรมแคนทารี่ ฮิลล์ เชียงใหม่ (สัมมนา Latest technology and application) 21 เม.ย. 2560
1299/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 26 เม.ย. 60 เมือง เชียงใหม่ (นิเทศ) 21 เม.ย. 2560
1298/2560 แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารการจัดการศึกษารายวิชาศึกษาทั่วไปของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 21 เม.ย. 2560
1297/2560 แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนคณบดีคณะวิทยาการจัดการ 22-26 เม.ย. 60 (คณบดีไปราชการไต้หวัน) 21 เม.ย. 2560
1296/2560 ให้บุคลากรและนักศึกษาเดินทางไปราชการ 21-22 เม.ย. 60 เชียงของ เชียงแสน เชียงราย (โครงการศึกษาดูงานผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม) 21 เม.ย. 2560
1295/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 21 เม.ย. 60 คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เชียงใหม่ (ประชุมคณะทำงานเครือข่ายบริหารการวิจัยภาคเหนือตอนบน) 21 เม.ย. 2560


[ กลับหน้าหลักระบบสารสนเทศ สำนักงานอธิการบดี ]