ค้นหาคำสั่ง (ชื่อเรื่อง/ชื่อคน/เนื้อหาบางส่วน) :   

พบทั้งหมด 4597 เรื่อง รวมทั้งหมด : 230 หน้า : <<ย้อนกลับ [1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86][87][88][89][90][91][92][93][94][95][96][97][98][99][100][101][102][103][104][105][106][107][108][109][110][111][112][113][114] 115 [116][117][118][119][120][121][122][123][124][125][126][127][128][129][130][131][132][133][134][135][136][137][138][139][140][141][142][143][144][145][146][147][148][149][150][151][152][153][154][155][156][157][158][159][160][161][162][163][164][165][166][167][168][169][170][171][172][173][174][175][176][177][178][179][180][181][182][183][184][185][186][187][188][189][190][191][192][193][194][195][196][197][198][199][200][201][202][203][204][205][206][207][208][209][210][211][212][213][214][215][216][217][218][219][220][221][222][223][224][225][226][227][228][229][230] หน้าถัดไป>>

คำสั่งเลขที่
เรื่อง
สั่ง ณ วันที่
2445/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 5,11,12,13,18 ก.ค. 60 โรงเรียนวัดเวฬุวัน อำเภอสารภี โรงเรียนเทศบาลวัดเชียงยืน โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ อำเภอเมือง โรงเรียนบ้านสันป่าสัก อำเภอหางดง โรงเรียนสันป่าตอง สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ 07 ก.ค. 2560
2444/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 11,20 ก.ค. 60 และ 8 ส.ค. 60 โรงเรียนหอพระวิทยาลัย จังหวัดเชียงใหม่ (นิเทศ) 07 ก.ค. 2560
2443/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 11 ก.ค. 60 - 2 ส.ค. 60 โรงแรมเอส ซี ปาร์ค กรุงเทพฯ (อบรมพัฒนาบุคลากรทางการีฬาระดับนานาชาติขั้นสูง) 07 ก.ค. 2560
2442/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 8-10 ก.ค. 60 ตำบลสะเมิงใต้ อำเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม่ (วิจัย) 07 ก.ค. 2560
2441/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 12 ก.ค. 60 ห้องเชียงแสน ศูนย์ประชุมนานาชาติคุ้มคำ (คุ้มขันโตก) จังหวัดเชียงใหม่ (อบรมการปฏิรูประบบการวิจัยและนวัตกรรม) 07 ก.ค. 2560
2440/2560 แต่งตั้งคณะกรรมการโครงการ SEA-Teacher Project ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ประจำปีการศึกษา 2560 07 ก.ค. 2560
2439/2560 แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 7 ก.ค. 60 07 ก.ค. 2560
2438/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 10-11 ก.ค. 60 สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ กรุงเทพมหานคร (ต่อใบอนุญาต ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง ประเภทบริการสาธารณะ) 07 ก.ค. 2560
2436/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 7,12,14 ก.ค. 60 โรงเรียนสารภีพิทยาคม อำเภอสารภี โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ทัง อำเภอฮอด โรงเรียนเจ้าพ่อหลวงอุปถัมภ์ 9 อำเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่ (นิเทศ) 07 ก.ค. 2560
2435/2560 เปลี่ยนแปลงนักศึกษาช่วยปฏิบัติงานราชการประจำหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 07 ก.ค. 2560
2434/2560 แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาความจำเป็นในการแต่งตั้งรองหัวหน้าภาควิชา 07 ก.ค. 2560
2433/2560 ให้พนักงานมหาวิทยาลัยได้รับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว 07 ก.ค. 2560
2432/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 10-12 ก.ค. 60 ห้องประชุมใหญ่ชั้น 5 อาคารสำนักงานท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (AOB)สมุทรปราการ (ประชุมร่วมของคณะกรรมการดำเนินงานธุรกิจการบิน ประเทศไทย และสมาคมการบินพลเรือนและการท่องเที่ยวไทย) 07 ก.ค. 2560
2431/2560 แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำกรอบอัตรากำลังบุคลากรสายสนับสนุนประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562-2565 07 ก.ค. 2560
2430/2560 แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำกรอบอัตรากำลังบุคลากรสายวิชาการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562-2565 07 ก.ค. 2560
2429/2560 แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ สำหรับการจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 แบบมีเงื่อนไข โดยวิธีกรณีพิเศษ 07 ก.ค. 2560
2428/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 8-10 ก.ค. 60 เทศบาลตำบลช้างเผือก อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ (วิจัยเรื่อง ดนตรีพื้นเมืองล้านนากับการพัฒนาอารมณ์ของผู้สูงอายุ) 06 ก.ค. 2560
2427/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 7 ก.ค. 60 ริมดอย รีสอร์ท อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ (วิทยาการอบรมเชิงปฏิบัติการ หัวข้อ เทคนิคการสอนภาษาอังกฤษ) 06 ก.ค. 2560
2426/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 7-10 ก.ค. 60 ตำบลสะเมิงใต้ อำเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม่ (วิจัย) 06 ก.ค. 2560
2425/2560 แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการสำนักงานบริหารและจัดการทรัพย์สิน 06 ก.ค. 2560


[ กลับหน้าหลักระบบสารสนเทศ สำนักงานอธิการบดี ]