ค้นหาคำสั่ง (ชื่อเรื่อง/ชื่อคน/เนื้อหาบางส่วน) :   

พบทั้งหมด 4597 เรื่อง รวมทั้งหมด : 230 หน้า : <<ย้อนกลับ [1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17] 18 [19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86][87][88][89][90][91][92][93][94][95][96][97][98][99][100][101][102][103][104][105][106][107][108][109][110][111][112][113][114][115][116][117][118][119][120][121][122][123][124][125][126][127][128][129][130][131][132][133][134][135][136][137][138][139][140][141][142][143][144][145][146][147][148][149][150][151][152][153][154][155][156][157][158][159][160][161][162][163][164][165][166][167][168][169][170][171][172][173][174][175][176][177][178][179][180][181][182][183][184][185][186][187][188][189][190][191][192][193][194][195][196][197][198][199][200][201][202][203][204][205][206][207][208][209][210][211][212][213][214][215][216][217][218][219][220][221][222][223][224][225][226][227][228][229][230] หน้าถัดไป>>

คำสั่งเลขที่
เรื่อง
สั่ง ณ วันที่
4672/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 12 และ 14-16 ธ.ค. 60 ตำรวจภูธรจังหวัดแม่ฮ่องสอน อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน บริษัททราคูลไอทีโซลูชั่น จำกัด สำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ (นิเทศ) 06 ธ.ค. 2560
4671/2560 แต่งตั้งอาจารย์นิเทศก์นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู (รหัส 60) ภาคเรียนที่ 2/2560 06 ธ.ค. 2560
4669/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 6-8 ธ.ค. 60 วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เชียงใหม่ (สัมมนาเชิงปฏิบัติการผู้ปฏิบัติงานสหกิจศึกษา) 06 ธ.ค. 2560
4668/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 12,14,19,21 ธ.ค. 60 และวันที่ 9,11 ม.ค. 61 โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เชียงใหม่ อำเภอแม่ริม และโรงเรียนหางดงรัฐราษฎร์อุปถัมภ์ อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ (นิเทศ) 06 ธ.ค. 2560
4667/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 13,14,20,21,27,28 ธ.ค. 60 โรงเรียนหอพระ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ (นิเทศ) 06 ธ.ค. 2560
4666/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 6,7,8,13,20,21,22,27 ธ.ค. 60 และวันที่ 3,4,5,10 ม.ค. 61 โรงเรียนจิตราวิทยา และโรงเรียนวชิรวิทย์ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ (นิเทศ) 06 ธ.ค. 2560
4665/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 7 ธ.ค. 60 โรงเรียนสารสาสน์วิเทศเชียงใหม่ และวิทยาลัยสารพัดช่างจังหวัดเชียงใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ (นิเทศ) 06 ธ.ค. 2560
4663/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 7 ธ.ค. 60 ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบเชียงใหม่ (TCDC Chiangmai) อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ (บรรยายหัวข้อ หลักพื้นฐานกระบวนการคิดเชิงออกแบบในชีวิตประจำวัน) 06 ธ.ค. 2560
4662/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 15 ธ.ค. 60 พื้นที่อำเภอเมือง และอำเภอสารภีจังหวัดเชียงใหม่ (นิเทศ) 06 ธ.ค. 2560
4661/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 8,13 ธ.ค. 60 พื้นที่อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ (นิเทศ) 06 ธ.ค. 2560
4660/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 7 ธ.ค. 60 จังหวัดลำปาง (กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ สู่ความยั่งยืน เครือข่าย Happy Workplace ภาคเหนือ) 06 ธ.ค. 2560
4659/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 14-15 ธ.ค. 60 ห้องประชุมชั้น 3 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์ (จัดการเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการ ครั้งที่ 4/2560) 06 ธ.ค. 2560
4658/2560 ให้บุคลากรและนักศึกษาเดินทางไปราชการ 8-11 ธ.ค. 60 แปลงเกษตรทฤษฎีใหม่สวนครูประถม แม่แตง เชียงใหม่ (โครงการฝึกอบรมชีวิตจะเป็นสุขถ้าบำบัดทุกข์ด้วยความพอเพียง) 06 ธ.ค. 2560
4656/2560 อนุญาตให้อาจารย์ชาวต่างประเทศลาออกจากงาน (Mr.Hamid Agahi) 04 ธ.ค. 2560
4655/2560 แต่งตั้ง คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ และผู้ควบคุมงาน สำหรับการประกวดราคาจ้างก่อสร้างห้องสมุดทางภาษา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 04 ธ.ค. 2560
4653/2560 แต่งตั้ง คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ สำหรับการประกวดราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 43 เครื่อง ประจำห้องเรียน ณ พื้นที่เวียงบัว ครั้งที่ 2 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 04 ธ.ค. 2560
4652/2560 แต่งตั้ง คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ สำหรับการประกวดราคาซื้อชุดครุภัณฑ์ปฏิบัติการช่วยสอนประจำห้องเรียน จำนวน 11 ชุด เพื่อใช้สำหรับโรงเรียนสาธิตมหาวิทยัลัยราชภัฏเชียงใหม่ ครั้งที่ 2 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 04 ธ.ค. 2560
4651/2560 แต่งตั้ง คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ สำหรับการประกวดราคาซื้อชุดครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการด้านการเรียนการสอนทางด้านภาษา จำนวน 1 ชุด เพื่อใช้สำหรับโรงเรียนสาธิตมหาวิทยัลัยราชภัฏเชียงใหม่ ครั้งที่ 2 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 04 ธ.ค. 2560
4650/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ และมอบหมายให้รองอธิการบดีรักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 7-9 ธ.ค. 2560 โรงแรมโกลเด้นท์ปายแอนด์รีสอร์ท เมือง แม่ฮ่องสอน 04 ธ.ค. 2560
4648/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 15-19 ธ.ค. 60 สนามกีฬาบุญสม มาร์ติน สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย (เข้าร่วมการแข่งขันกีฬารอบคัดเลือกนักกีฬา เอ.พี.ฮอนด้า วิ่ง 31 ขาสามัคคี ปีที่ 13 ระดับภาคเหนือ) 04 ธ.ค. 2560


[ กลับหน้าหลักระบบสารสนเทศ สำนักงานอธิการบดี ]