ค้นหาคำสั่ง (ชื่อเรื่อง/ชื่อคน/เนื้อหาบางส่วน) :   

พบทั้งหมด 4597 เรื่อง รวมทั้งหมด : 230 หน้า : <<ย้อนกลับ [1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62] 63 [64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86][87][88][89][90][91][92][93][94][95][96][97][98][99][100][101][102][103][104][105][106][107][108][109][110][111][112][113][114][115][116][117][118][119][120][121][122][123][124][125][126][127][128][129][130][131][132][133][134][135][136][137][138][139][140][141][142][143][144][145][146][147][148][149][150][151][152][153][154][155][156][157][158][159][160][161][162][163][164][165][166][167][168][169][170][171][172][173][174][175][176][177][178][179][180][181][182][183][184][185][186][187][188][189][190][191][192][193][194][195][196][197][198][199][200][201][202][203][204][205][206][207][208][209][210][211][212][213][214][215][216][217][218][219][220][221][222][223][224][225][226][227][228][229][230] หน้าถัดไป>>

คำสั่งเลขที่
เรื่อง
สั่ง ณ วันที่
3612/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 14 ก.ย. 60 ห้องประชุมวายุภักษ์ โรงแรมเซ็นทราศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะ กรุงเทพมหนคร (สัมมนาเรื่อง มหกรรมวิชาการเพื่อการปฏิรูป และการสัมนาเรื่อง การปฏิรูปการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนขนาดกลางและขนาดเล็ก) 13 ก.ย. 2560
3611/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 14-15 ก.ย. 60 หอประชุม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี (เข้ารับรางวัลผู้มีผลงานดีเด่นทางวัฒนธรรม) 13 ก.ย. 2560
3610/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 16-17,24,30 ก.ย. 60 อำเภอพร้าว,แม่แตง,แม่ออน จังหวัดเชียงใหม่ (วิจัยเรื่อง การสร้างฐานข้อมูลระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์เพื่อจัดการปัญหาภัยแล้งด้านการเกษตรในจังหวัดเชียงใหม่) 13 ก.ย. 2560
3609/2560 ให้บุคลากรและนักศึกษาเดินทางไปราชการ 14-15 ก.ย. 60 โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกมัธยม และโรงเรียนกาวิละวิทยาลัย จังหวัดเชียงใหม่ (แสงดนตรีเพื่อประชาสัมพันธ์หลักสูตรการเข้าศึกษาต่อสาขาวิชาดนตรีสากล) 13 ก.ย. 2560
3607/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 20-22 และ 27-29 ก.ย. 60 โรงเรียนในอำเภอเมือง จังหวัดลำพูน (วิจัยเรื่อง การใช้แนวคิดของนักเรียนเพื่อพัฒนาแผนการจัดการเรียนรู้ในชั้นเรียนคณิตศาสตร์ที่ใช้การศึกษาชั้นเรียนและวิธีการแบบเปิด) 13 ก.ย. 2560
3606/2560 ให้บุคลากรและนักศึกษาเดินทางไปราชการ 13-17 ต.ค. 60 จังหวัดประจวบคีรีขันธ์และจังหวัดเพชรบุรี (โครงการเปิดโลกทัศน์นักศึกษาระดับมหาบัณฑิตสาขาวิชาหลักสูตรและการสอน) 13 ก.ย. 2560
3605/2560 การจ้างพนักงานมหาวิทยาลัยชั่วคราว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (พันทนิน พัวบัณฑิตกุล) 13 ก.ย. 2560
3604/2560 ให้บุคลากรและนักศึกษาเดินทางไปราชการ 14 ก.ย. 60 โรงเรียนวัดเจ็ดยอด อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ (จัดกิจกรรมโครงการ ราชภัฏสร้างสรรค์ปันรอยยิ้มให้น้อง) 13 ก.ย. 2560
3603/2560 แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางและรายละเอียดคุณลักษณะการจัดซื้อต้นไม้ 13 ก.ย. 2560
3601/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ ณ ต่างประเทศ สาธารณรัฐจีน (ใต้หวัน) 13-16 ก.ย. 60 12 ก.ย. 2560
3600/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 13 ก.ย. 60 องค์การบริหารส่วนตำบลสันทราย อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่ (เป็นวิทยากรดำเนินกิจกรรมประชุมเพื่อหารือแนวทางการดำเนินกิจกรรมร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง แก่เหมือง แก่ฝาย และกลุ่มผู้ใช้น้ำในชุมชนพื้นที่นำร่อง อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่) 12 ก.ย. 2560
3599/2560 แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางและคณะกรรมการกำหนดรายละเอียดการจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ประมวลผลสำหรับงานฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ จำนวน 51 ชุด 12 ก.ย. 2560
3598/2560 แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางและคณะกรรมการกำหนดรายละเอียดการจัดซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการทางด้านภาษา Self Access จำนวน 95 ชุด 12 ก.ย. 2560
3597/2560 แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางและคณะกรรมการกำหนดรายละเอียดการจัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องจัดลำดับคิวอัตโนมัติ จำนวน 1 ชุด 12 ก.ย. 2560
3596/2560 แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางและคณะกรรมการกำหนดรายละเอียดการจัดซื้อครุภัณฑ์ปฏิบัติการช่วยสอนประจำห้องเรียน จำนวน 11 ชุด 12 ก.ย. 2560
3595/2560 แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางและคณะกรรมการกำหนดรายละเอียดการจัดซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการด้านการเรียนการสอนทางด้านภาษา จำนวน 1 ชุด 12 ก.ย. 2560
3594/2560 แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางและคณะกรรมการกำหนดรายละเอียดการจัดซื้อครุภัณฑ์ชุดระบบมัลติมีเดียห้องเรียนพร้อมติดตั้ง จำนวน 36 ชุด เพื่อใช้สำหรับอาคาร 90 ปี 12 ก.ย. 2560
3592/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 15-16 ก.ย. 60 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ศูนย์แม่ฮ่องสอน จังหวัดแม่ฮ่องสอน (ประชุมคณะกรรมการประจำวิทยาลัยแม่ฮ่องสอน) 12 ก.ย. 2560
3591/2560 แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนคณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร 27 ก.ย. 60 12 ก.ย. 2560
3590/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 14 ก.ย. 60 ห้องวายุภักษ์ โรงแรมเซ็นทราศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะ กรุงเทพมหานคร (สัมมนาเรื่อง มหกรรมวิชาการเพื่อการปฏิรูป และ การปฏิรูปการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนขนาดกลางและขนาดเล็ก) 12 ก.ย. 2560


[ กลับหน้าหลักระบบสารสนเทศ สำนักงานอธิการบดี ]