ค้นหาคำสั่ง (ชื่อเรื่อง/ชื่อคน/เนื้อหาบางส่วน) :   

พบทั้งหมด 4597 เรื่อง รวมทั้งหมด : 230 หน้า : <<ย้อนกลับ [1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11] 12 [13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86][87][88][89][90][91][92][93][94][95][96][97][98][99][100][101][102][103][104][105][106][107][108][109][110][111][112][113][114][115][116][117][118][119][120][121][122][123][124][125][126][127][128][129][130][131][132][133][134][135][136][137][138][139][140][141][142][143][144][145][146][147][148][149][150][151][152][153][154][155][156][157][158][159][160][161][162][163][164][165][166][167][168][169][170][171][172][173][174][175][176][177][178][179][180][181][182][183][184][185][186][187][188][189][190][191][192][193][194][195][196][197][198][199][200][201][202][203][204][205][206][207][208][209][210][211][212][213][214][215][216][217][218][219][220][221][222][223][224][225][226][227][228][229][230] หน้าถัดไป>>

คำสั่งเลขที่
เรื่อง
สั่ง ณ วันที่
4793/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 18 ธ.ค. 60 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (เป็นประธานกรรมการสอบการค้นคว้าอิสระของนักศึกษาระดับปริญญาโท สาขาวิชาการสอนชีววิทยา) 13 ธ.ค. 2560
4792/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 16-17 ธ.ค. 60 โรงเรียนแม่ลาน้อยดรุณสิกข์ อำเภอแม่ลาน้อย จังหวัดแม่ฮ่องสอน (เป็นวิทยากร) 13 ธ.ค. 2560
4791/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 25,26 ธ.ค. และวันที่ 12,19 ม.ค. 61 จังหวัดขอนแก่น อุดรธานี เพชรบูรณ์ ตาก (นิเทศ) 13 ธ.ค. 2560
4790/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 14 ธ.ค. 60 ห้องประชุมศิริโพธิ์โรงแรมศิริปันนา อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ (โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการอาจารย์ผู้สอนและกรรมการผู้รับผิดชอบวิชาศึกษาทั่วไปในหมวดรายวิชาศึกษาทั่วไป) 13 ธ.ค. 2560
4789/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 18-20 ธ.ค. 60 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ (ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย และประชุมคณะกรรมการพิจารณาจัดสรรทุนพัฒนาบุคลากร) 13 ธ.ค. 2560
4788/2560 แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง และรายละเอียดคุณลักษณะครุภัณฑ์เพื่อใช้สำหรับหอพักนักศึกษา จำนวน 2 รายการ 13 ธ.ค. 2560
4787/2560 แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง และรายละเอียดคุณลักษณะครุภัณฑ์อาคารเรียนรวมคณะครุศาสตร์ ณ ศูนย์แม่ริม 13 ธ.ค. 2560
4786/2560 แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ดำเนินงานประจำหน่วยงานต่างๆ ของการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรีภาคพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2560 (เพิ่มเติม) 12 ธ.ค. 2560
4785/2560 ให้พนักงานราชการย้ายสังกัด 12 ธ.ค. 2560
4784/2560 ให้ย้ายพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุนไปปฏิบัติงานในหน่วยงานอื่น 12 ธ.ค. 2560
4783/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 20-21 ม.ค. 61 โรงแรมโลตัสปางสวนแก้ว เมือง เชียงใหม่ (อบรมหลักสูตรการพัฒนาบุคลากรด้านการปฏิบัติงานการเงินการคลังภาครัฐ) 12 ธ.ค. 2560
4782/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 15 ธ.ค. 60 เมือง เชียงใหม่ (นิเทศ) 12 ธ.ค. 2560
4781/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 29 ธ.ค. 60-28 ม.ค. 61 เมือง เชียงใหม่ (นิเทศ) 12 ธ.ค. 2560
4780/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 8 ม.ค.-5 ก.พ. 61 เมือง สารภี เชียงใหม่ (นิเทศ) 12 ธ.ค. 2560
4779/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 18 ธ.ค. 60-13 ก.พ. 61 เมือง เชียงดาว เชียงใหม่ ปาย แม่ฮ่องสอน (นิเทศ) 12 ธ.ค. 2560
4778/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 27 ธ.ค. 60-1 ก.พ. 61 เมือง เชียงใหม่ (นิเทศ) 12 ธ.ค. 2560
4777/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 27 ธ.ค. 60-1 ก.พ. 61 เมือง เชียงใหม่ (นิเทศ) 12 ธ.ค. 2560
4776/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 8 ม.ค.-5 ก.พ. 61 สารภี เมือง เชียงใหม่ (นิเทศ) 12 ธ.ค. 2560
4775/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 8 ม.ค.-11 ก.พ. 61 แม่ริม ดอยเต่า เชียงใหม่ (นิเทศ) 12 ธ.ค. 2560
4774/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 13 ธ.ค. 60 เมือง เชียงใหม่ (นิเทศ) 12 ธ.ค. 2560


[ กลับหน้าหลักระบบสารสนเทศ สำนักงานอธิการบดี ]