ค้นหาคำสั่ง (ชื่อเรื่อง/ชื่อคน/เนื้อหาบางส่วน) :   

พบทั้งหมด 4597 เรื่อง รวมทั้งหมด : 230 หน้า : <<ย้อนกลับ [1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33] 34 [35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86][87][88][89][90][91][92][93][94][95][96][97][98][99][100][101][102][103][104][105][106][107][108][109][110][111][112][113][114][115][116][117][118][119][120][121][122][123][124][125][126][127][128][129][130][131][132][133][134][135][136][137][138][139][140][141][142][143][144][145][146][147][148][149][150][151][152][153][154][155][156][157][158][159][160][161][162][163][164][165][166][167][168][169][170][171][172][173][174][175][176][177][178][179][180][181][182][183][184][185][186][187][188][189][190][191][192][193][194][195][196][197][198][199][200][201][202][203][204][205][206][207][208][209][210][211][212][213][214][215][216][217][218][219][220][221][222][223][224][225][226][227][228][229][230] หน้าถัดไป>>

คำสั่งเลขที่
เรื่อง
สั่ง ณ วันที่
4303/2560 มอบหมายให้รองอธิการบดี รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ วันที่ 17 พ.ย. 60 (อธิการบดีลากิจส่วนตัว) 16 พ.ย. 2560
4302/2560 แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง และรายละเอียดคุณลักษณะห้องจำลองปฏิบัติการทางการบิน (Aircraft Cabin Mock-Up) 16 พ.ย. 2560
4301/2560 ให้บุคลากรและนักศึกษาเดินทางไปราชการ 9-11 ธ.ค. 60 โรงเรียนห้วยทรายขาว บ้านห้วยทรายขาว ตำบลทุ่งข้าวพวง อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ (กิจกรรมโครงการ ค่ายอุ่นไอรักจากพี่สู่น้อง) 16 พ.ย. 2560
4300/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 18 พ.ย. 60 ห้อง Jupiter ชั้น 3 โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพมหานคร (ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อชี้แจงระบบการรับสมัครการสอบคัดเลือกเข้าร่วมโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปี พ.ศ. 2561) 16 พ.ย. 2560
4299/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 21,28 พ.ย. 60 โรงเรียนสารสาสน์วิเทศ,thai Cottage Home Cookery School,โรงเรียนบ้านโฮ่งวิทยา (นิเทศ) 16 พ.ย. 2560
4298/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 21-23 พ.ย. 60 โรงแรมฮิพ ถนนรัชดาภิเษก กรุงเทพมหานคร (ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อติดตามความก้าวหน้าของโครงการวิจัยที่ได้รับทุนอุดหนุนและประเมินผลการวิจัยทางวัฒนธรรม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560) 16 พ.ย. 2560
4297/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 22 พ.ย. 60 ห้องประชุมโอฬารโรจน์ อาคารโรจน์หิรัญ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง จังหวัดลำปาง (ประชุมแถลงข่าวและจับฉลากแบ่งสาย การแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ ครั้งที่ 30 เขลางค์นครเกมส์) 16 พ.ย. 2560
4296/2560 ให้บุคลากรปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 19 พ.ย. 60 วัดเจ็ดยอด พระอารามหลวง อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ (ร่วมดำเนินกิจกรรมงานสานสัมพันธ์มิตรภาพไทย-ลาว ครั้งที่ 14) 16 พ.ย. 2560
4295/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 27-28,24-25,20-21 พ.ย. 60 โรงแรมเชียงใหม่ออคิด อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ (โครงการพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุน ประจำปี 2560) 16 พ.ย. 2560
4293/2560 ให้บุคลากรและนักศึกษาเดินทางไปราชการ และแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนคณบดีวิทยาลัยพัฒนาเศรษฐกิจและเทคโนโลยีชุมชนแห่งเอเชีย ในวันที่ 16 พ.ย. 60 ณ สำนักงานพลังงานจังหวัดแพร่ อำเภอเมือง จังหวัดแพร่ 15 พ.ย. 2560
4292/2560 ให้บุคลากรและนักศึกษาเดินทางไปราชการ 16-17 พ.ย. 60 โรงเรียนตำรวจตรเวนชานแดน เบญจมะ 1 บ้านสามหมื่น อำเภอเวียงแหง จังหวัดเชียงใหม่ (เตรียมพื้นที่รับเสด็จฯสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี) 15 พ.ย. 2560
4291/2560 แต่งตั้งคณะกรรมการสานสัมพันธ์มิตรภาพไทย-ลาว ครั้งที่ 14 15 พ.ย. 2560
4290/2560 แต่งตั้งคณะกรรมการสืบสวนข้อเท็จจริง (วงดุริยางค์) 15 พ.ย. 2560
4289/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 20-22,27-29 พ.ย. 4,6,12-13,18-20,25-27 ธ.ค. 60 โรงเรียนบ้านเชิงดอย โรงเรียนบ้านบ่อแก้ว โรงเรียนบ้านอรุโณทัย โรงเรียนวัดเวฬุวัน โรงเรียนชุมชนบ้านท่าข้าม โรงเรียนศรีจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ (วิจัยเรื่องการพัฒนาชุดการสอนทักษะการอ่าน 15 พ.ย. 2560
4288/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ ณ ต่างประเทศ 26-28 พ.ย. 60 (จีน) 15 พ.ย. 2560
4287/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ ณ ต่างประเทศ 17-30 พ.ย. 60 (จีน) 15 พ.ย. 2560
4286/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 24 พ.ย. 60 ห้อง HB 7802 คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (เข้าร่วมฟังบรรยายพิเศษเรื่อง หนีหวังกว๋า เมืองหริภุญไชยในหลักฐานจีน) 15 พ.ย. 2560
4285/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 20-22 พ.ย. 60 มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง (สัมมนาวิชาการเรื่อง การปรับบทบาทหน้าที่ของมหาวิทยาลัยเพื่อขับเคลื่อนนโยบาย Thailand 4.0) 15 พ.ย. 2560
4284/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 15 พ.ย. 60 สาขาวิชาประถมศึกษา ชั้น 3 อาคาร 2 คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ (เป็นประธานกรรมการสอบการค้นคว้าแบบอิสระ) 15 พ.ย. 2560
4283/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 15 พ.ย. 60 สำนักงานเทศบาลตำบลสองแคว อำเภอดอยหล่อ จังหวัดเชียงใหม่ (ประชุมวางแผนดำเนินงานร่วมกับนายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลสองแคว) 15 พ.ย. 2560


[ กลับหน้าหลักระบบสารสนเทศ สำนักงานอธิการบดี ]