ค้นหาคำสั่ง (ชื่อเรื่อง/ชื่อคน/เนื้อหาบางส่วน) :   

พบทั้งหมด 4597 เรื่อง รวมทั้งหมด : 230 หน้า : <<ย้อนกลับ [1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86][87][88][89][90][91][92][93][94][95][96][97][98][99][100][101][102][103][104][105][106][107][108][109][110][111][112][113][114][115][116][117][118][119][120][121][122][123][124][125][126][127][128][129][130][131][132][133][134][135][136][137][138][139][140][141][142] 143 [144][145][146][147][148][149][150][151][152][153][154][155][156][157][158][159][160][161][162][163][164][165][166][167][168][169][170][171][172][173][174][175][176][177][178][179][180][181][182][183][184][185][186][187][188][189][190][191][192][193][194][195][196][197][198][199][200][201][202][203][204][205][206][207][208][209][210][211][212][213][214][215][216][217][218][219][220][221][222][223][224][225][226][227][228][229][230] หน้าถัดไป>>

คำสั่งเลขที่
เรื่อง
สั่ง ณ วันที่
1839/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 29 มิ.ย.-1 ก.ค. 60 โรงแรมเดอะรอยัลริเวอร์ บางพลัด กรุงเทพฯ (ประชุมวิชาการระดับชาติ ประชากรและสังคม 2560) 02 มิ.ย. 2560
1838/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 5-7 มิ.ย. 60 โรงแรมสยามแอทสยาม ดีไซน์ โฮเทล กรุงเทพฯ (ปฐมนิเทศนักวิจัยโครงการการพัฒนาอุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดย่อม) 02 มิ.ย. 2560
1837/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 8-9 มิ.ย. 60 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เชียงใหม่ (อบรมจริยธรรมการวิจัยในคน) 02 มิ.ย. 2560
1836/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 14 มิ.ย. 60 โรงแรมดวงตะวัน เชียงใหม่ (สัมมนา A&A Soloution Live 2017) 02 มิ.ย. 2560
1835/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 7-9 มิ.ย. 60 มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ แพร่ (เป็นกรรมการประเมินคุณภาพภายใน ระดับหลักสูตร) 02 มิ.ย. 2560
1834/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 16-18,23-24 มิ.ย. 60 โรงแรมอมรินทร์ลากูน พิษณุโลก การ์เด้นท์วิวรีสอร์ท เชียงราย (วิทยากรการตลาดยุคใหม่ การขายยุค 4.0) 02 มิ.ย. 2560
1833/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 11-17 มิ.ย. 60 มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม พิษณุโลก (อบรมสร้างนักวิจัยรุ่นใหม่) 02 มิ.ย. 2560
1832/2560 แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนคณบดีวิทยาลัยพัฒนาเศรษฐกิจและเทคโนโลยีชุมชนแห่งเอเชีย 13-14 มิ.ย. 60 (คณบดีไปราชการจีน) 02 มิ.ย. 2560
1831/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 15-16 มิ.ย. 60 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา กรุงเทพฯ (ประชุมประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการแห่งประเทศไทย) 02 มิ.ย. 2560
1830/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 13-17 มิ.ย. 60 โรงแรมแกรนด์ เซ็นเตอร์พอยต์ กรุงเทพฯ (ประชุมสัมมนา Lower Mekong Initiative PCSL Community) 02 มิ.ย. 2560
1829/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 5-8 มิ.ย. 60 เชียงราย ลำพูน เชียงใหม่ (โครงการการเสริมสร้างภาพลักษณ์ผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์เพื่อพัฒนาปี 2560) 02 มิ.ย. 2560
1828/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 19-22 ก.ค. 60 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร กรุงเทพฯ (ประชุมวิชาการระดับชาติ มศว วิจัย) 02 มิ.ย. 2560
1827/2560 ให้บุคลากรและนักศึกษาเดินทางไปราชการ 15-17 มิ.ย. 60 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร สกลนคร (โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการประดิษฐ์อุปกรณ์เทอร์โมอิเล็กทริก ระดับประเทศ) 02 มิ.ย. 2560
1826/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ และแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย 19 มิ.ย. 60 มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ลำปาง (เป็นประธานกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร) 02 มิ.ย. 2560
1825/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 29 มิ.ย.-2 ก.ค. 60 Prathumwan Princess Hotel กรุงเทพฯ (ประชุมวิชาการะดับนานาชาติ) 02 มิ.ย. 2560
1824/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 16 มิ.ย. 60 โรงแรมดิเอ็มเพรส เชียงใหม่ (ประชุมวิพากษ์หลักสูตร) 02 มิ.ย. 2560
1823/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 29-30 มิ.ย. 60 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เชียงใหม่ (อบรมสร้างสมรรถนะการนำเสนองานอย่างมืออาชีพ) 02 มิ.ย. 2560
1822/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 14 มิ.ย. 60 โรงแรมอิมพีเรียลแม่ปิง เชียงใหม่ (ประชุมการวิจัยที่มุ่งเป้าตอบสนองความต้องการในการพัฒนาประเทศ) 02 มิ.ย. 2560
1821/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 4-7 มิ.ย. 60 มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม พิษณุโลก (โครงการฝึกอบรมหลักสูตรนักบริหารกิจการนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภาคเหนือ) 02 มิ.ย. 2560
1820/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 3-4 มิ.ย. 60 โรงแรมดวงตะวัน เชียงใหม่ (สัมมนาพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ) 02 มิ.ย. 2560


[ กลับหน้าหลักระบบสารสนเทศ สำนักงานอธิการบดี ]