ค้นหาคำสั่ง (ชื่อเรื่อง/ชื่อคน/เนื้อหาบางส่วน) :   

พบทั้งหมด 4597 เรื่อง รวมทั้งหมด : 230 หน้า : <<ย้อนกลับ [1][2][3][4][5] 6 [7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86][87][88][89][90][91][92][93][94][95][96][97][98][99][100][101][102][103][104][105][106][107][108][109][110][111][112][113][114][115][116][117][118][119][120][121][122][123][124][125][126][127][128][129][130][131][132][133][134][135][136][137][138][139][140][141][142][143][144][145][146][147][148][149][150][151][152][153][154][155][156][157][158][159][160][161][162][163][164][165][166][167][168][169][170][171][172][173][174][175][176][177][178][179][180][181][182][183][184][185][186][187][188][189][190][191][192][193][194][195][196][197][198][199][200][201][202][203][204][205][206][207][208][209][210][211][212][213][214][215][216][217][218][219][220][221][222][223][224][225][226][227][228][229][230] หน้าถัดไป>>

คำสั่งเลขที่
เรื่อง
สั่ง ณ วันที่
4930/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 21-22 ห้องประชุมอาคารเฉลิมพระเกียรติ (อาคาร6) โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน (จัดกิจกรรม ตลาดหลักสูตรจักรคำคณาทร) 20 ธ.ค. 2560
4929/2560 แต่งตั้งคณะกรรมการจัดการแข่งขันกีฬาและวัฒนธรรมนักศึกษานานาชาติ กลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือตอนบน ครั้งที่ 11 ช้างเผือกเกมส์ 20 ธ.ค. 2560
4928/2560 แต่งตั้งผู้ช่วยเลขานุการสภาวิชาการ 20 ธ.ค. 2560
4926/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 25 ธ.ค. 60 วิทยาลัยแม่ฮ่องสอน อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน (เป็นคณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้ง) 20 ธ.ค. 2560
4925/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 4-6 ม.ค. 61 จังหวัดนครนายก (เป็นกรรมการตัดสินงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคกลางและภาคตะวันออก ครั้งที่ 67 ปีการศึกษา 2560) 20 ธ.ค. 2560
4924/2560 ให้บุคลากรเดินางไปราชการ 22 ธ.ค. 60 ห้องดอยสุเทพ 2 โรงแรมแคนทารี ฮิลล์ เชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ (สัมมนา เรื่อง โครงการลดก๊าซเรือนกระจก : ลดโลกร้อนอย่างยั่งยืน) 20 ธ.ค. 2560
4923/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 26-28 ธ.ค. 60 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ (แข่งขันกีฬาสานสัมพันธ์คณาจารย์และบุคลากร ลูกพระพิฆเนศวรเกมส์ ครั้งที่ 11 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561) 20 ธ.ค. 2560
4922/2560 แต่งตั้งกรรมการสอบวัดคุณสมบัติ (Qualification Examination) นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพลังงานชุมชนและสิ่งแวดล้อม ประจำปีการศึกษา 2560 20 ธ.ค. 2560
4921/2560 ให้บุคลากรและนักศึกษาเดินทางไปราชการ 20-23 ม.ค. 61 มหาวิทยาลัยพะเยา จังหวัดพะเยา (โครงการดนตรีไทยอุดมศึกษา ครั้งที่ 43) 20 ธ.ค. 2560
4920/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 22-25 ธ.ค. 60 วิทยาลัยแม่ฮ่องสอน อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน (ประชุมคณะกรรมการประจำวิทยาลัยแม่ฮ่องสอน ติดตามและตรวจสอบความก้าวหน้าการก่อสร้างกลุ่มอาคารเรียนรวมและปฏิบัติการด้านวิทยาศาสตร์และสังคมศาสตร์ และเตรียมพื้นที่สำหรับการก่อสร้างอาคารหอพักนักศึกษา) 20 ธ.ค. 2560
4919/2560 ให้บุคลากรและนักศึกษาเดินทางไปราชการ 20-23 ธ.ค. 60 อยุทธยา กรุงเทพมหานครและชลบุรี (ทัศนศึกษาแลกเปลี่ยนจาก Yunan Normal University Business School สาธารณรัฐประชาชนจีน) สำนักงาน 20 ธ.ค. 2560
4918/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 21 ธ.ค. 60 โรงเรียนบ้านแม่เลา อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ (เตรียมการและสำรวจความต้องการของชุมชน โครงการบูรณาการบริการวิชาการและการจัดการเรียนการสอนสู่ชุมชน) 20 ธ.ค. 2560
4917/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ ระหว่างเดือนกุมภาพันธ์-เดือนมิถุนายน 2561 (ทุกวันเสาร์) สำนักงบประมาณ กรุงเทพมหานคร (อบรมหลักสูตรนักบริการงบประมาณระดับสูง (นสง.) รุ่นที่ 5) 20 ธ.ค. 2560
4916/2560 แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา 27-29 ธ.ค. 60 (ผู้อำนวยการลาพักผ่อน) 20 ธ.ค. 2560
4915/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 20-21 ธ.ค. 60 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต กรุงเทพมหานคร (ประชุม ทปอ. มหาวิทยาลัยราชภัฏ) 20 ธ.ค. 2560
4914/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 24-26 ธ.ค. 60 โรงแรมดิเอมเพรสน่าน จังหวัดน่าน (ประชุมนำเสนอผลงานการพัฒนาผลิตภัณฑ์ของผู้ประกอบการ และเยี่ยมชมสถานประกอบการ โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์และผู้ประกอบการ OTOP เครือข่ายภาคเหนือตอนบน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560) 20 ธ.ค. 2560
4913/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 21-22 ธ.ค. 60 สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย (เป็นวิทยากรอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การจารใบลาน ตากธรรม และห่อคัมภีร์ใบลาน) 20 ธ.ค. 2560
4912/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 21 ธ.ค. 60 สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร (ประชุมคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิประเมินผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ ของผู้เสนอขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ) 20 ธ.ค. 2560
4908/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 21 ธ.ค. 60 วันที่ 4,10 ม.ค. 61 และวันที่ 7 ก.พ. 61 โรงเรียนบ้านบ่อสร้างนรากรประสาท อำเภอสันกำแพง และโรงเรียนบ้านพญาชมภู อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ (นิเทศ) 19 ธ.ค. 2560
4907/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 25,26 ธ.ค. 60 และวันที่ 8,9 ม.ค. 61 โรงเรียนแม่รริมวิทยาคม โรงเรียนบ้านทุ่งโป่ง โรงเรียนบ้านศาลา โรงเรียนบ้านหนองไคร้ อำเภอแม่ริม และอำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ (นิเทศ) 19 ธ.ค. 2560


[ กลับหน้าหลักระบบสารสนเทศ สำนักงานอธิการบดี ]