ค้นหาคำสั่ง (ชื่อเรื่อง/ชื่อคน/เนื้อหาบางส่วน) :   

พบทั้งหมด 4597 เรื่อง รวมทั้งหมด : 230 หน้า : <<ย้อนกลับ [1][2][3][4][5][6] 7 [8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86][87][88][89][90][91][92][93][94][95][96][97][98][99][100][101][102][103][104][105][106][107][108][109][110][111][112][113][114][115][116][117][118][119][120][121][122][123][124][125][126][127][128][129][130][131][132][133][134][135][136][137][138][139][140][141][142][143][144][145][146][147][148][149][150][151][152][153][154][155][156][157][158][159][160][161][162][163][164][165][166][167][168][169][170][171][172][173][174][175][176][177][178][179][180][181][182][183][184][185][186][187][188][189][190][191][192][193][194][195][196][197][198][199][200][201][202][203][204][205][206][207][208][209][210][211][212][213][214][215][216][217][218][219][220][221][222][223][224][225][226][227][228][229][230] หน้าถัดไป>>

คำสั่งเลขที่
เรื่อง
สั่ง ณ วันที่
4906/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 25,26 ธ.ค. 60 โรงเรียนบ้านหนองไคร้ โรงเรียนบ้านแม่ปูคา อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ (นิเทศ) 19 ธ.ค. 2560
4905/2560 ให้บุคลากรเดินางไปราชการ 27 ธ.ค. 60 และวันที่ 10,31 ม.ค. 61 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 21 และโรงเรียนแม่ลาน้อยดรุณสิกข์ อำเภอแม่ลาน้อย จังหวัดแม่ฮ่องสอน (นิเทศ) 19 ธ.ค. 2560
4904/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 8-10 ม.ค. 61 โรงเรียนเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน และโรงเรียนห้องสอนศึกษา อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน (นิเทศ) 19 ธ.ค. 2560
4903/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 25,27,28,29 ธ.ค. 60 วันที่ 15,17,18,19 ม.ค. 61 และวันที่ 5,7,8,9 ก.พ. 61 อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ (นิเทศ) 19 ธ.ค. 2560
4902/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 25,27 ธ.ค. 60 วันที่ 8,10,15,17,22,24 ม.ค. 61 และวันที่ 5,7,12,14 ก.พ. 61 โรงเรียนสารภีพิทยาคม โรงเรียนวัดเวฬุวัน โรงเรียนวัดสวนดอก โรงเรียนวัดป่าตึงห้วยยาบ โรงเรียนบ้านฮ่องกอม่วง โรงเรียนเทศบาลสันป่ายางหน่อม โรงเรียนบ้านห้วยต้มชัยยะวงศาอุปถัมภ์ จังหวัดเชียงใหม่ (นิเทศ) 19 ธ.ค. 2560
4901/2560 ให้บุคลากรและนักศึกษาเดินทางไปราชการ 22 ธ.ค. 60 อ่างเก็บน้ำห้วยตึงเฒ่า อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ (แข่งขัน EMS Rally ของจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกับสำนักงานสาธารณสุข จังหวัดเชียงใหม่) 19 ธ.ค. 2560
4900/2560 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่เป็นพี่เลี้ยง เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาและพัฒนาท้องถิ่น ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 19 ธ.ค. 2560
4899/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 19-21 ธ.ค. 60 ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ (ประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ครั้งที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2560) 19 ธ.ค. 2560
4897/2560 แต่งตั้งหัวหน้าภาควิชาในคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 19 ธ.ค. 2560
4895/2560 แต่งตั้งคณะกรรมการสัมภาษณ์นักศึกษาชั้นปีที่ 1 รหัส 60 เท่านั้น เพื่อรับทุนการศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ประจำปีการศึกษา 2560 19 ธ.ค. 2560
4894/2560 "ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 19 ธ.ค. 60 โรงแรมเอเชีย กรุงเทพมหานคร (สัมมนา เรื่อง แนวทางการดำเนินงานด้านการเงินเพื่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของประเทศไทย) " 18 ธ.ค. 2560
4893/2560 แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองนโยบายและแผน 19-21 ธ.ค. 60 (ผู้อำนวยการเดินทางไปราชการกรุงเทพมหานคร) 18 ธ.ค. 2560
4892/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 18-20 ธ.ค. 60 จังหวัดเชียงราย (ประชาสัมพันธ์หลักสูตรให้กับนักเรียนที่ศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย) 18 ธ.ค. 2560
4891/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 18-21 ธ.ค. 60 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ (ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ และประชุมแลกเปลี่ยนข้อมูล แลกเปลี่ยนเรียนรู้ รวมทั้งศึกษาแนวทางความร่วมมือในการดำเนินงานร่วมกับตำรวจตระเวนชายแดน) 18 ธ.ค. 2560
4889/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 19-20 ธ.ค. 60 กรุงเทพมหานคร (นิเทศ) 18 ธ.ค. 2560
4888/2560 ให้บุคลากรและนักศึกษาเดินทางไปราชการ 27-28 ธ.ค. 60 สหกรณ์กองทุนสวนยางเวียงฝาง จำกัด อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ (ศึกษาดูงาน) 18 ธ.ค. 2560
4887/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ และมอบหมายให้รองอธิการบดีรักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ วันที่ 21 ธ.ค. 60 ห้องลำพอง 2 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต กรุงเทพมหานคร (ประชุมอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏ ครั้งที่ 7(139)/2560) 18 ธ.ค. 2560
4886/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ และมอบหมายให้รองอธิการบดี รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 18 ธ.ค. 60 (อธิการบดีเดินทางไปราชการจังหวัดลำปาง) 18 ธ.ค. 2560
4885/2560 แต่งตั้งคณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้ง ณ วิทยาลัยแม่ฮ่องสอนในการคัดเลือกบุคลากรในมหาวิทยาลัยเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการจรรยาบรรณประจำมหาวิทยาลัย (ก.จ.ม.) 18 ธ.ค. 2560
4884/2560 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการรับสมัคร และประจำหน่วยเลือกตั้ง ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ในการคัดเลือกบุคลากรในมหาวิทยาลัยเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการจรรยาบรรณประจำมหาวิทยาลัย (ก.จ.ม.) 18 ธ.ค. 2560


[ กลับหน้าหลักระบบสารสนเทศ สำนักงานอธิการบดี ]