ค้นหาคำสั่ง (ชื่อเรื่อง/ชื่อคน/เนื้อหาบางส่วน) :   

พบทั้งหมด 3366 เรื่อง รวมทั้งหมด : 169 หน้า : <<ย้อนกลับ [1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86][87][88][89][90][91][92][93][94][95][96][97][98][99][100][101][102][103][104][105][106][107][108][109][110][111][112][113][114][115][116][117][118][119][120][121][122][123][124][125][126][127][128][129][130][131][132][133][134][135][136][137][138][139][140][141][142][143][144][145][146][147] 148 [149][150][151][152][153][154][155][156][157][158][159][160][161][162][163][164][165][166][167][168][169] หน้าถัดไป>>

คำสั่งเลขที่
เรื่อง
สั่ง ณ วันที่
439/2560 แต่งตั้งคณะกรรมการสืบสวนข้อเท็จจริง 08 ก.พ. 2560
438/2560 แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางและรายละเอียดคุณลักษณะการจัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศ พร้อมติดตั้งและระบบไฟฟ้าสำหรับเครื่องปรับอากาศ อาคารโรงฝึกงานอุตสาหกรรมศิลป์ ศูนย์แม่ริม 08 ก.พ. 2560
437/2560 แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางและรายละเอียดคุณลักษณะการจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 80 ชุด พร้อมติดตั้ง 08 ก.พ. 2560
436/2560 แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางและรายละเอียดคุณลักษณะการจัดซื้อครุภัณฑ์ลิฟท์โดยสาร จำนวน 1 ชุด สำหรับอาคารโรงฝึกงานอุตสาหกรรมศิลป์ ศูนย์แม่ริม 08 ก.พ. 2560
435/2560 แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางและรายละเอียดคุณลักษณะการจัดซื้อครุภัณฑ์เก้าอี้บรรยาย จำนวน 4,430 ตัว เพื่อใช้สำหรับอาคาร 90 ปี ราชภัฏเชียงใหม่ 08 ก.พ. 2560
434/2560 แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางและรายละเอียดคุณลักษณะการจัดจ้างติดตั้งระบบเสียงและระบบอินเตอร์เน็ท สำหรับห้องเรียน อาคารโรงฝึกงานอุตสาหกรรมศิลป์ ศูนย์แม่ริม 08 ก.พ. 2560
433/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 8,11,12 ก.พ. 60 แม่แตง เชียงใหม่ (โครงการด้านการบริการวิชาการตามโครงการการอนุรักษ์และพัฒนาห่วงโซ่อุปทานชาเมี่ยงเมืองเหนือ) 07 ก.พ. 2560
432/2560 แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาการต่อสัญญาและราคา 07 ก.พ. 2560
431/2560 แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรและคณะกรรมการวิพากษ์หลักสูตร หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561) 07 ก.พ. 2560
430/2560 แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรและคณะกรรมการวิพากษ์หลักสูตร หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการเป็นผู้ประกอบการ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561) 07 ก.พ. 2560
429/2560 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานในหน่วยงานภาครัฐ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 07 ก.พ. 2560
428/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 8-9 ก.พ. 60 แม่ริม เมือง เชียงใหม่ (นิเทศ) 06 ก.พ. 2560
427/2560 ให้ผู้ฝึกสอน ผู้ช่วยผู้ฝึกสอน และนักกีฬาตัวแทนมหาวิทยาลัยเดินทางไปราชการ (เพิ่มเติม) 8-10 ก.พ. 60 มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม พิษณุโลก (ทะเลแก้วเกมส์) 06 ก.พ. 2560
426/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 8-23 ก.พ. 60 เมือง สารภี เชียงใหม่ บ้านโฮ่ง ลำพูน (นิเทศ) 06 ก.พ. 2560
425/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 8 ก.พ. 60 ดอยหล่อ เชียงใหม่ (นิเทศ) 06 ก.พ. 2560
424/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 6 ก.พ. 60 เมือง เชียงใหม่ (นิเทศ) 06 ก.พ. 2560
423/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 6-8 ก.พ. 60 สูงเม่น แพร่ เมือง อุตรดิตถ์ (นิเทศ) 06 ก.พ. 2560
422/2560 อนุญาตให้พนักงานมหาวิทยาลัยลาออกจากงาน (ธนาธิป อุชุปัจ) 06 ก.พ. 2560
421/2560 อนุญาตให้ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาลาออกจากราชการ (สกล แก้วศิริ) 06 ก.พ. 2560
420/2560 แต่งตั้งคณะกรรมการเปิดซองสอบราคา และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุสำหรับการสอบราคาซื้อวัสดุหมึกพิมพ์ สำหรับเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 53 รายการ 06 ก.พ. 2560


[ กลับหน้าหลักระบบสารสนเทศ สำนักงานอธิการบดี ]