ค้นหาคำสั่ง (ชื่อเรื่อง/ชื่อคน/เนื้อหาบางส่วน) :   

พบทั้งหมด 4597 เรื่อง รวมทั้งหมด : 230 หน้า : <<ย้อนกลับ [1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86][87][88][89][90][91][92][93][94][95][96][97][98][99][100][101][102][103][104][105][106][107][108][109][110][111][112][113][114][115][116][117][118][119][120][121][122][123][124][125][126][127][128][129][130][131][132][133][134][135][136][137][138][139][140][141][142][143][144][145][146][147][148][149][150][151][152][153][154][155][156][157][158] 159 [160][161][162][163][164][165][166][167][168][169][170][171][172][173][174][175][176][177][178][179][180][181][182][183][184][185][186][187][188][189][190][191][192][193][194][195][196][197][198][199][200][201][202][203][204][205][206][207][208][209][210][211][212][213][214][215][216][217][218][219][220][221][222][223][224][225][226][227][228][229][230] หน้าถัดไป>>

คำสั่งเลขที่
เรื่อง
สั่ง ณ วันที่
1504/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 2-5 มิ.ย. 60 โรงแรมดวงตะวัน เชียงใหม่ (สัมมนาพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ) 06 พ.ค. 2560
1503/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ และมอบหมายให้รองอธิการบดีรักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 9 พ.ค. 60 พระที่นั่งอัมพรสถาน กรุงเทพฯ (ทูลเกล้าฯ ถวายเงิน) 06 พ.ค. 2560
1502/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 24-27 พ.ค. 60 กรุงเทพฯ ระยอง (โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการบริหารจัดการสำนักงานสภามหาวิทยาลัย และโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อทบทวนแผนกลยุทธ์ และจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีของสำนักงานสภามหาวิทยาลัย) 06 พ.ค. 2560
1501/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ และแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนคณบดีวิทยาลัยพัฒนาเศรษฐกิจและเทคโนโลยีชุมชนแห่งเอเชีย 9 พ.ค. 60 สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ กรุงเทพฯ (เสนอโครงการจัดการความรู้และถ่ายทอดเทคโนโลยีจากผลงานวิจัยและนวัตกรรม) 06 พ.ค. 2560
1500/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 13-14 พ.ค. 60 โรงแรมเชียงใหม่ออคิด เชียงใหม่ (อบรมผู้ประเมินคุณภาพภายในระดับหลักสูตร) 06 พ.ค. 2560
1499/2560 แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบค่างานที่ดำเนินการไปแล้วโครงการก่อสร้างโรงอาหาร จำนวน 1 หลัง พร้อมระบบสาธารณูปโภคและภูมิทัศน์โดยรอบ 05 พ.ค. 2560
1498/2560 ให้บุคลากรและนักศึกษาเดินทางไปราชการ 5 พ.ค. 60 องค์การบริหารส่วนตำบลป่าแป๋ แม่แตง เชียงใหม่ (โครงการบริการวิชาการ) 05 พ.ค. 2560
1497/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 5 พ.ค. 60 โรงแรมดิเอ็มเพรส เมือง เชียงใหม่ (สัมมนาการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน) 05 พ.ค. 2560
1496/2560 แต่งตั้งผู้รักษาราชการในตำแหน่งหัวหน้าสำนักงานผู้อำนวยการ สถาบันวิจัยและพัฒนา 05 พ.ค. 2560
1495/2560 แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และควบคุมภายใน ของสำนักงานบริหารและจัดการทรัพย์สิน 05 พ.ค. 2560
1494/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 19-23 พ.ค. 60 กรุงเทพฯ ชลบุรี ระยอง (โครงการจัดทำข้อสอบเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัย) 05 พ.ค. 2560
1493/2560 แต่งตั้งอาจารย์นิเทศก์นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 วิทยาลัยแม่ฮ่องสอน 05 พ.ค. 2560
1492/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 12-14 พ.ค. 60 เชียงราย (โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการทบทวนแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติราชการประจำปี) 05 พ.ค. 2560
1491/2560 แต่งตั้งคณะกรรมการเปิดซองสอบราคา และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ สำหรับการสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ลิฟต์โดยสาร จำนวน 1 ชุด พร้อมติดตั้ง เพื่อใช้สำหรับอาคารโรงฝึกอุตสาหกรรมศิลป์ ศูนย์แม่ริม 05 พ.ค. 2560
1490/2560 แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนคณบดีคณะครุศาสตร์ 16-18 พ.ค. 60 (คณบดีไปราชการวิทยาลัยแม่ฮ่องสอน) 05 พ.ค. 2560
1489/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 4-7 พ.ค. 60 ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทคบางนา กรุงเทพฯ (งานมหกรรมทรัพย์สินทางปัญญา) 04 พ.ค. 2560
1488/2560 แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาหัวหน้าภาควิชาเทคนิคการศึกษา คณะครุศาสตร์ 04 พ.ค. 2560
1487/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 5 พ.ค. 60 สำนักงานคุรุสภา กรุงเทพฯ (นำส่งหนังสือการรับรองหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาบริหารการศึกษา) 04 พ.ค. 2560
1486/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 5 พ.ค. 60 มหาวิทยาลัยพิษณุโลก พิษณุโลก (เป็นประธานกรรมการสอบการค้นคว้าอิสระระดับบัณฑิตศึกษา) 04 พ.ค. 2560
1485/2560 แต่งตั้งคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตร หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561 04 พ.ค. 2560


[ กลับหน้าหลักระบบสารสนเทศ สำนักงานอธิการบดี ]