ค้นหาคำสั่ง (ชื่อเรื่อง/ชื่อคน/เนื้อหาบางส่วน) :   

พบทั้งหมด 3366 เรื่อง รวมทั้งหมด : 169 หน้า : <<ย้อนกลับ [1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86][87][88][89][90][91][92][93][94][95][96][97][98][99][100][101][102][103][104][105][106][107][108][109][110][111][112][113][114][115][116][117][118][119][120][121][122][123][124][125][126][127][128][129][130][131][132][133][134][135][136][137][138][139][140][141][142][143][144][145][146][147][148][149][150][151][152][153][154][155][156][157][158] 159 [160][161][162][163][164][165][166][167][168][169] หน้าถัดไป>>

คำสั่งเลขที่
เรื่อง
สั่ง ณ วันที่
214/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 23-30 ม.ค. 60 สันกำแพง แม่ริม พร้าว ไชยปราการ สันทราย เชียงใหม่ (นิเทศ) 20 ม.ค. 2560
213/2560 ให้บุคลากรและนักศึกษาเดินทางไปราชการ 27-30 ม.ค. 60 อุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์ จอมทอง เชียงใหม่ (วิจัยด้านดาราศาสตร์) 20 ม.ค. 2560
212/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 2-4 ก.พ. 60 โรงแรมเมอร์เคียว เชียงใหม่ (สัมมนาเพื่อส่งเสริมการขับเคลื่อนแผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม) 20 ม.ค. 2560
211/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 16-17 ก.พ. 60 โรงแรมอิมพีเรียลแม่ปิง เชียงใหม่ (โครงการเสริมสร้างศักยภาพห้องปฏิบัติการทดสอบผลิตภัณฑ์ SMEs) 20 ม.ค. 2560
210/2560 ให้บุคลากรและนักศึกษาเดินทางไปราชการ 24 ม.ค. 60 โรงเรียนแม่แตง แม่แตง เชียงใหม่ (โครงการบริการวิชาการคณิตศาสตร์) 20 ม.ค. 2560
209/2560 แต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวน กรณีนักศึกษาทุจริตการสอบปลายภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559 20 ม.ค. 2560
208/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 28-29 ม.ค. 60 โรงแรมโลตัสปางสวนแก้ว เชียงใหม่ (อบรมกฎและระเบียบสำหรับการบริหารการเงินการคลังภาครัฐ) 20 ม.ค. 2560
207/2560 ให้บุคลากรและนักศึกษาเดินทางไปราชการ 21-22 ม.ค. 60 เชียงราย (โครงการทัศนศึกษาสำหรับนักศึกษาแลกเปลี่ยน) 20 ม.ค. 2560
206/2560 แต่งตั้งอาจารย์นิเทศก์นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559 วิทยาลัยนานาชาติ 20 ม.ค. 2560
205/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 30-31 ม.ค. 60 สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เชียงใหม่ (อบรม Infographic) 20 ม.ค. 2560
204/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 30-31 ม.ค. 60 โรงแรมเชียงใหม่ออคิด เชียงใหม่ (กลั่นกรองผู้ประกอบการ) 20 ม.ค. 2560
203/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 25-26 ม.ค. 60 โรงเรียนพะเยาพิทยาคม พะเยา (โครงการเปิดโลกการศึกษาและอาชีพ) 20 ม.ค. 2560
202/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 25-26 ม.ค. 60 เทศบาลตำบลแม่ข่า ฝาง เชียงใหม่ (ควบคุมข้อสอบ) 20 ม.ค. 2560
201/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ และแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 2-3 ก.พ. 60 มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม พิษณุโลก (งานศิลปวัฒนธรรมอุดมศึกษา ครั้งที่ 17) 20 ม.ค. 2560
200/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 26-27 ม.ค. 60 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย เชียงราย (ประชุมวิชาการระดับชาติวิทยาการจัดการ 2017) 20 ม.ค. 2560
199/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 20-26 ม.ค. 60 เมือง เชียงใหม่ เมือง ลำพูน (นิเทศ) 20 ม.ค. 2560
198/2560 แต่งตั้งอาจารย์นิเทศก์นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559 วิทยาลัยแม่ฮ่องสอน 20 ม.ค. 2560
197/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 28-29 ม.ค. 60 โรงแรมโลตัสปางสวนแก้ว เชียงใหม่ (อบรมกฎและระเบียบสำหรับการบริหารการเงินการคลังภาครัฐ) 20 ม.ค. 2560
196/2560 ให้บุคลากรและนักศึกษาเดินทางไปราชการ 2-6 ก.พ. 60 โรงแรมสีดา รีสอร์ท นครนายก (โครงการปัจฉิมนิเทศเพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่อาชีพในพื้นที่และสร้างเครือข่ายผู้รับทุน) 20 ม.ค. 2560
195/2560 ให้นักศึกษาเดินทางไปราชการ 25-29 ม.ค. 60 ศูนย์ฝึกอบรมไทยพาณิชย์เชียงใหม่ หางดง เชียงใหม่ (โครงการค่ายเยาวชนไทยไร้คอร์รัปชัน YOUTH 2020) 20 ม.ค. 2560


[ กลับหน้าหลักระบบสารสนเทศ สำนักงานอธิการบดี ]