ค้นหาคำสั่ง (ชื่อเรื่อง/ชื่อคน/เนื้อหาบางส่วน) :   

พบทั้งหมด 4597 เรื่อง รวมทั้งหมด : 230 หน้า : <<ย้อนกลับ [1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86][87][88][89][90][91][92][93][94][95][96][97][98][99][100][101][102][103][104][105][106][107][108][109][110][111][112][113][114][115][116][117][118][119][120][121][122][123][124][125][126][127][128][129][130][131][132][133][134][135][136][137][138][139][140][141][142][143][144][145][146][147][148][149][150][151][152][153][154][155][156][157][158][159][160][161][162][163][164][165][166][167][168][169][170][171][172][173][174][175][176][177][178][179][180][181][182][183][184][185] 186 [187][188][189][190][191][192][193][194][195][196][197][198][199][200][201][202][203][204][205][206][207][208][209][210][211][212][213][214][215][216][217][218][219][220][221][222][223][224][225][226][227][228][229][230] หน้าถัดไป>>

คำสั่งเลขที่
เรื่อง
สั่ง ณ วันที่
925/2560 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 16 มี.ค. 2560
924/2560 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ประจำปี 2560 ครั้งที่ 1 16 มี.ค. 2560
923/2560 แก้ไขคำสั่ง (3666/2558) 16 มี.ค. 2560
922/2560 แก้ไขคำสั่ง (3666/2558) 16 มี.ค. 2560
921/2560 ให้บุคลากรและนักศึกษาเดินทางไปราชการ 17-19 มี.ค. 60 โรงเรียนดอยสามหมื่น เวียงแหง เชียงใหม่ (โครงการทอฝัน ปันรัก สานฝัน สู่ชุมชน ชมรมทอฝัน) 16 มี.ค. 2560
920/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 22-24 มี.ค. 60 มหาวิทยาลัยนเรศวร พิษณุโลก (ประชุมเครือข่ายวิจัยภูมิภาค ภาคเหนือ) 16 มี.ค. 2560
919/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 7,21,28 เม.ย. 60 แม่วาง เชียงใหม่ (วิจัย) 15 มี.ค. 2560
918/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 15 มี.ค. 60 เมือง เชียงใหม่ (นิเทศ) 15 มี.ค. 2560
917/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 17,31 มี.ค. 60 เชียงใหม่ (นิเทศ) 15 มี.ค. 2560
916/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 17,21 มี.ค. 60 เชียงใหม่ (นิเทศ) 15 มี.ค. 2560
915/2560 ให้บุคลากรและนักศึกษาเดินทางไปราชการ 18-19 มี.ค. 60 แม่เมาะ เมืองปาน ลำปาง (โครงการศึกษาแหล่งธรรมชาติทางธรณีวิทยา) 15 มี.ค. 2560
914/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 22 มี.ค. 60 ลำพูน (นิเทศ) 15 มี.ค. 2560
913/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 22-25 มี.ค. 60 มหาวิทยาลัยนเรศวร พิษณุโลก (นำเสนอผลงานวิจัยในงานมหกรรมวิจัยส่วนภูมิภาค) 15 มี.ค. 2560
912/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 21 มี.ค. 60 คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เชียงใหม่ (นิเทศ) 15 มี.ค. 2560
911/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 24 มี.ค. 60 ห้างหุ้นส่วนจำกัดโฮมซีดส์ จอมทอง เชียงใหม่ (นิเทศ) 15 มี.ค. 2560
910/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 21 มี.ค. 60 คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เชียงใหม่ (นิเทศ) 15 มี.ค. 2560
909/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 17 มี.ค. 60 บ้านแม่ขะปูเปียง บ่อแก้ว สะเมิง เชียงใหม่ (เตรียมพิธีเปิดห้องสมุดชุมชน) 15 มี.ค. 2560
907/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 27 มี.ค.-1 เม.ย. 60 มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ฉะเชิงเทรา (วิทยากรโครงการวิจัยเรื่องแบบการพัฒนาทักษะด้านการสื่อสารด้วยภาษาอังกฤษ) 15 มี.ค. 2560
906/2560 แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา 22-23 มี.ค. 60 (ผู้อำนวยการไปราชการแม่ริม เชียงใหม่) 15 มี.ค. 2560
905/2560 แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม 20-24 มี.ค. 60 (ผู้อำนวยการไปราชการประเทศจีน) 15 มี.ค. 2560


[ กลับหน้าหลักระบบสารสนเทศ สำนักงานอธิการบดี ]