ค้นหาคำสั่ง (ชื่อเรื่อง/ชื่อคน/เนื้อหาบางส่วน) :   

พบทั้งหมด 4597 เรื่อง รวมทั้งหมด : 230 หน้า : <<ย้อนกลับ [1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86][87][88][89][90][91][92][93][94][95][96][97][98][99][100][101][102][103][104][105][106][107][108][109][110][111][112][113][114][115][116][117][118][119][120][121][122] 123 [124][125][126][127][128][129][130][131][132][133][134][135][136][137][138][139][140][141][142][143][144][145][146][147][148][149][150][151][152][153][154][155][156][157][158][159][160][161][162][163][164][165][166][167][168][169][170][171][172][173][174][175][176][177][178][179][180][181][182][183][184][185][186][187][188][189][190][191][192][193][194][195][196][197][198][199][200][201][202][203][204][205][206][207][208][209][210][211][212][213][214][215][216][217][218][219][220][221][222][223][224][225][226][227][228][229][230] หน้าถัดไป>>

คำสั่งเลขที่
เรื่อง
สั่ง ณ วันที่
2276/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 28 มิ.ย.,5,12 ก.ค. 60 โรงเรียนบ้านแม่ตระไคร้ แม่ออน เชียงใหม่ (โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการพัฒนาท้องถิ่นโดยมีสถาบันอุดมศึกษาเป็นพี่เลี้ยง) 28 มิ.ย. 2560
2275/2560 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานตามโครงการความร่วมมือทางด้านวิชาการระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ และ October 6 University แห่งสาธารณรัฐอาหรับอียิปต์ 28 มิ.ย. 2560
2274/2560 แต่งตั้งคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตร คณะกรรมการยกร่างหลักสูตรและคณะกรรมการวิพากษ์หลักสูตรหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการสอนวิทยาศาสตร์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561 28 มิ.ย. 2560
2273/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 3-7 ก.ค. 60 ห้องประชุมสภาวิทยาลัย ชั้น 2 อาคารราชภัฏเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ (ประชุมคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สินและกรรมการบริหารงานบุคคลในมหาวิทยาลัยครั้งที่ 6 และประชุมสภามหาวิทยาลัย) 28 มิ.ย. 2560
2272/2560 ให้บุคลากรและนักศึกษาเดินทางไปราชการ 28 มิ.ย. 60 โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว เชียงใหม่ (โครงการแข่งขันสุดยอดฝีมือสายสัญญาณ) 28 มิ.ย. 2560
2271/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 5-6 ก.ค. 60 ห้องประชุมวิทยาการจัดการ1(22.14) อาคาร 22 ชั้น 1 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา (เจ้าภาพการประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ภายใต้ชื่อ มหาวิทยาลัยเพื่อรัยใช้สังคม เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทยสู่ยุค 4.0) 28 มิ.ย. 2560
2270/2560 แต่งตั้งคณะกรรมการรับผิดชอบตัวบ่งชี้คุณภาพ ระดับสถาบัน มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ประจำปีการศึกษา 2559 28 มิ.ย. 2560
2269/2560 แต่งตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ประจำปีการศึกษา 2559 28 มิ.ย. 2560
2268/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 29 มิ.ย. 60 เชียงใหม่,สระบุรี,กรุงเทพฯ,ระยอง (ควบคุมการเดินทางในโครงการการเรียนรู้นอกสถานที่นักศึกษาหลักสูตรการจัดการเพื่อเพิ่มพูนทักษะการเรียนรู้แห่งศตวรรษที่ 21) 28 มิ.ย. 2560
2267/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 12 ก.ค. 60 ห้องเชียงแสน ศูนย์ประชุมนานาชาติคุ้มคำ (คุ้มขันโตก) จังหวัดเชียงใหม่ (อบรมการปฏิรูประบบการวิจัยและนวัตกรรม) 28 มิ.ย. 2560
2266/2560 แต่งตั้งกรรมการดำเนินการสอบแข่งขันของสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) เพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการในส่วนราชการต่างๆ ประจำปี 2560 26 มิ.ย. 2560
2265/2560 แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางและรายละเอียดคุณลักษณะการจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค 28 ก.ค. 2560
2263/2560 แก้ไขคำสั่ง 28 มิ.ย. 2560
2262/2560 ให้บุคลากรและนักศึกษาเดินทางไปราชการ 29-30 มิ.ย. 60 โรงเรียน ตชด.บำรุงที่ 60 ขุนยวม แม่ฮ่องสอน (โครงการบริการวิชาการ) 28 มิ.ย. 2560
2261/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 3-5 ก.ค. 60 ราชภัฏเชียงใหม่ เ(ส่งคืนครุภัณฑ์ที่ชำรุดและไม่จำเป็นต้องใช้ในราชการ) 28 มิ.ย. 2560
2260/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 3-5 ก.ค. 60 ศูนย์ธารา อีซูซู เชียงใหม่ (นำรถบรรทุกน้ำเข้ารับการซ่อมสี) 28 มิ.ย. 2560
2259/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 4-5 ก.ค. 60 ราชภัฏภูเก็ต (เป็นกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษา) 27 มิ.ย. 2560
2258/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 28-29 มิ.ย. 60 ราชภัฏกำแพงเพชร (เป็นกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษา) 27 มิ.ย. 2560
2257/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 27-29 มิ.ย. 60 สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง กรุงเทพฯ (อบรมการใช้งานโปรแกรมระบบฐานข้อมูล) 27 มิ.ย. 2560
2256/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 4-5 ก.ค. 60 ห้องบอลรูม โรงแรมรอยัล ออร์คิด เชอราตัน แอนด์ ทาวเวอร์ส กรุงเทพมหานคร (ร่วมพิธีมอบโล่เกียรติยศผลงานวิจัยดีเด่นประจำปี 2559) 27 มิ.ย. 2560


[ กลับหน้าหลักระบบสารสนเทศ สำนักงานอธิการบดี ]