ค้นหาคำสั่ง (ชื่อเรื่อง/ชื่อคน/เนื้อหาบางส่วน) :   

พบทั้งหมด 4597 เรื่อง รวมทั้งหมด : 230 หน้า : <<ย้อนกลับ [1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86][87][88][89][90][91][92][93][94][95][96][97][98][99][100][101][102][103][104][105][106][107][108][109][110][111][112][113][114][115][116][117][118] 119 [120][121][122][123][124][125][126][127][128][129][130][131][132][133][134][135][136][137][138][139][140][141][142][143][144][145][146][147][148][149][150][151][152][153][154][155][156][157][158][159][160][161][162][163][164][165][166][167][168][169][170][171][172][173][174][175][176][177][178][179][180][181][182][183][184][185][186][187][188][189][190][191][192][193][194][195][196][197][198][199][200][201][202][203][204][205][206][207][208][209][210][211][212][213][214][215][216][217][218][219][220][221][222][223][224][225][226][227][228][229][230] หน้าถัดไป>>

คำสั่งเลขที่
เรื่อง
สั่ง ณ วันที่
2358/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 26-27 ก.ค. 60 สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง จังหวัดลำปาง (นำเสนอผลงานการประชุมวิจัยระดับชาติ ลำปางวิจัย ครั้งที่ 3) 03 ก.ค. 2560
2357/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 13-15 ก.ค. 60 โรงแรมเจริญธานีขอนแก่น อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น (ประชุมวิชาการระดับชาติ "ศิลปกรรมวิจัย ครั้งที่ 3 เศรษฐกิจสร้างสรรค์กับ Thailand 4.0" ) 03 ก.ค. 2560
2356/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 2-4 ส.ค. 60 โรงแรม Holiday Inn Hotel,Pattaya จังหวัดชลบุรี (ประชุมวิชาการ The 6 Burapha University International Conference 2017) 03 ก.ค. 2560
2355/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 16-20 ก.ค. 60 ห้องปฏิบัติการ/บรรยาย สำนักงานบริการการศึกษา ชั้น 3 อาคารจำลอง หะริณสุต คณะเวชศาสตร์เขตร้อน มหาวิทยาลัยมหิดล กรุงเทพมหานคร (โครงการอบรมความรู้ทางด้านการประเมินและวิธีการวิจัยทางด้านโภชนา) 03 ก.ค. 2560
2354/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 22-23 ก.ค. 60 โรงแรมเซ็นจูรี ปาร์ค กรุงเทพมหานคร (ประชุม Retreat ผู้ประเมินคุณภาพภายในระดับหลักสูตร) 03 ก.ค. 2560
2353/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 7,27,28 ก.ค. 60 และ 24,25 ส.ค. 60 อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ (วิจัย) 05 ก.ค. 2560
2352/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 6 ก.ค. 60 ห้องเอื้องเงิน ชั้น 3 อาคาร2 คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (ประธานกรรมการสอบการค้นคว้าแบบอิสระของนักศึกษาปริญญาโท สาขาวิชาหลักสูตร การสอนและเทคโนโลยีการเรียนรู้ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่) 03 ก.ค. 2560
2351/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 4,6,11,13,18,20,25,27 ก.ค. 60 พื้นที่น้ำพุร้อนดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ (วิจัย) 03 ก.ค. 2560
2350/2560 แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารชมรมผู้ปกครองและครูโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ประจำปีการศึกษา 2560-2562 03 ก.ค. 2560
2349/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 6-8 ก.ค. 60 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ (ประชุมคณะกรรมการบริหารวิชาการ) 03 ก.ค. 2560
2348/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 3-25 ก.ค. 60 เขตพื้นที่น้ำพุร้อนดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ (วิจัย) 03 ก.ค. 2560
2347/2560 เปลี่ยนแปลงคณะกรรมการการพิจารณาตรวจรับพัสดุ (กรณีครุภัณฑ์สูญหาย) 03 ก.ค. 2560
2346/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 3 ก.ค. 60 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ (กรรมการทวนสอบผลการเรียนรู้ของนักศึกษา) 03 ก.ค. 2560
2345/2560 แต่งตั้งผู้รักษาการในตำแหน่งหัวหน้าสำนักงานผู้อำนวยการ สำนักหอสมุด 03 ก.ค. 2560
2344/2560 ให้พนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุนย้ายสังกัด 03 ก.ค. 2560
2343/2560 ให้พนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ สังกัดวิทยาลัยนานาชาติได้รับค่าตอบแทนพิเศษ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 03 ก.ค. 2560
2342/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 11 ก.ค. 60 ห้องประชุมคณะกรรมาธิการหมายเลข 213-216 ชั้น 2 อาคารรัฐสภา 2 กรุงเทพมหานคร (ชี้แจงงบประมาณ) 03 ก.ค. 2560
2339/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 5 ก.ค. 60 สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา กรุงเทพฯ 02 ก.ค. 2560
2338/2560 ให้บุคลากรและนักศึกษาเดินทางไปราชการ 3 ก.ค. 60 โรงแรมแม่ริมวิทยาคม แม่ริม เชียงใหม่ (โครงการเสริมสร้างเยาวชนท้องถิ่นยุคใหม่) 02 ก.ค. 2560
2337/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 20-22 ส.ค. 60 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช นนทบุรี (อบรมเทคนิคการจัดทำและวิธีการเขียนคู่มือการปฏิบัติงาน) 02 ก.ค. 2560


[ กลับหน้าหลักระบบสารสนเทศ สำนักงานอธิการบดี ]