ค้นหาคำสั่ง (ชื่อเรื่อง/ชื่อคน/เนื้อหาบางส่วน) :   

พบทั้งหมด 4597 เรื่อง รวมทั้งหมด : 230 หน้า : <<ย้อนกลับ [1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86][87][88][89][90][91][92][93][94][95][96][97][98][99][100][101][102][103][104][105][106][107][108][109][110][111][112][113][114][115][116][117][118][119][120][121][122][123][124][125][126] 127 [128][129][130][131][132][133][134][135][136][137][138][139][140][141][142][143][144][145][146][147][148][149][150][151][152][153][154][155][156][157][158][159][160][161][162][163][164][165][166][167][168][169][170][171][172][173][174][175][176][177][178][179][180][181][182][183][184][185][186][187][188][189][190][191][192][193][194][195][196][197][198][199][200][201][202][203][204][205][206][207][208][209][210][211][212][213][214][215][216][217][218][219][220][221][222][223][224][225][226][227][228][229][230] หน้าถัดไป>>

คำสั่งเลขที่
เรื่อง
สั่ง ณ วันที่
2189/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 19-21 ก.ค. 60 โรงแรมกรุงศรีริเวอร์ พระนครศรีอยุธยา (อบรมการเพิ่มคุณค่าและเผยแพร่หนังสือวิชาการสู่สังคม) 23 มิ.ย. 2560
2188/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 26 ก.ค. 60 มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง (วิพากษ์ผลงานวิจัย) 23 มิ.ย. 2560
2187/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 27-29 มิ.ย. 60 ห้องประชุมสำนักงานคณบดี คณะครุศาสตร์ (ประชุมหารือแนวทางการจัดการเรียนการสอนภาคเรียนที่ 1/2560 และจัดทำรายงาน มคอ.7 ของปีการศึกษา 2559) 23 มิ.ย. 2560
2186/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 26 มิ.ย. 60 ห้องประชุมเอื้องสายม่านพระอินทร์ ชั้น 2 อาคารเทพรัตนราชสุดา สำนักศิลปะและวัฒนธรรม (ประชุมคณะกกรมการดำเนินงานด้านทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม) 23 มิ.ย. 2560
2185/2560 เปลี่ยนแปลงและแต่งตั้งนักศึกษาช่วยปฏิบัติงานราชการประจำหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 23 มิ.ย. 2560
2184/2560 แต่งตั้งอาจารย์นิเทศและบุคลากรดำเนินการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ประจำภาคการศึกษาที่ 1/2560 23 มิ.ย. 2560
2183/2560 แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง และรายละเอียดคุณลักษณะการใช้งานซอฟต์แวร์ลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย เป็นระยะเวลา 1 ปี 23 มิ.ย. 2560
2182/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 3-4 ก.ค.60 โรงแรมแคนทารี่ ฮิลล์ และคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (สัมมนาวิชาการและประชุมเชิงปฏิบัติการด้านเทคโนโลยีเมล็ดพันธุ์) 23 มิ.ย. 2560
2181/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 26-28 มิ.ย. 60 และ 3-4 ก.ค. 60 คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (อบรมการผลิตดอกไม้และไม้หัวเป็นธุรกิจ) 23 มิ.ย. 2560
2180/2560 ให้บุลคากรเดินทางไปราชการ 24-25 มิ.ย. 60 ห้องประชุมเอื้องไอยเรศ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ (วิทยากรบรรยาย โครงการบริการวิชาการเพื่อส่งเสริมแนะนำการลงทุนด้านหลักทรัพย์) 23 มิ.ย. 2560
2179/2560 แต่งตั้งนักศึกษาช่วยปฏิบัติงานราชการ 23 มิ.ย. 2560
2177/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 28-30 มิ.ย. 60 สถานประกอบการจังหวัดแพร่และน่าน (ลงพื้นที่วินิจฉัยผู้ประกอบการโครงการส่งเสริมการพัฒนาผลิตภัณฑ์และผู้ประกอบการ OTOP ของเครือข่ายภาคเหนือตอนบน กลุ่มหัตถกรรม) 23 มิ.ย. 2560
2176/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ และแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 22-23 มิ.ย. 60 ห้องประชุมชั้น 3 อาคารราชพฤกษ์ คณะการจัดการท่องเที่ยว สถาบันบัณฑิตพัฒนาบริหารศาสตร์ กรุงเทพมหานคร (ประชุมเชิงปฏิบัติการหัวข้อ แนวการการสอนแบบสร้างสรรค์เป็นฐาน) 22 มิ.ย. 2560
2174/2560 แต่งตั้งกรรมการโครงการธนาคารขยะรีไซเคิล (เพิ่มเติม) 22 มิ.ย. 2560
2173/2560 ให้บุคลากรปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 20 พ.ค.-18 มิ.ย. 60 22 มิ.ย. 2560
2172/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 30 มิ.ย.-2 ก.ค. 60 สะเมิง เชียงใหม่ (วิจัย) 22 มิ.ย. 2560
2171/2560 ให้บุคลากรและนักศึกษาเดินทางไปราชการ 25 มิ.ย.,9,23,30 ก.ค.,2 ส.ค. 60 ดอยหล่อ เชียงใหม่ (วิจัย) 22 มิ.ย. 2560
2170/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 23,30 มิ.ย.และ 7,14,21 ก.ค. และ 4 ส.ค. 60 ดอยหล่อ,สันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ (นิเทศ) 22 มิ.ย. 2560
2169/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 27,30 มิ.ย. และ 4,7,18,21 ก.ค. 60 สันป่าตอง ดอยหล่อ เชียงใหม่ (นิเทศ) วิทยาศาสตร์-เคมี (สราวุฒิ สมนาม) 22 มิ.ย. 2560
2168/2560 เปลี่ยนแปลงผู้มีหน้าที่รับผิดชอบด้านการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2560 22 มิ.ย. 2560


[ กลับหน้าหลักระบบสารสนเทศ สำนักงานอธิการบดี ]