ค้นหาคำสั่ง (ชื่อเรื่อง/ชื่อคน/เนื้อหาบางส่วน) :   

พบทั้งหมด 4597 เรื่อง รวมทั้งหมด : 230 หน้า : <<ย้อนกลับ [1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41] 42 [43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86][87][88][89][90][91][92][93][94][95][96][97][98][99][100][101][102][103][104][105][106][107][108][109][110][111][112][113][114][115][116][117][118][119][120][121][122][123][124][125][126][127][128][129][130][131][132][133][134][135][136][137][138][139][140][141][142][143][144][145][146][147][148][149][150][151][152][153][154][155][156][157][158][159][160][161][162][163][164][165][166][167][168][169][170][171][172][173][174][175][176][177][178][179][180][181][182][183][184][185][186][187][188][189][190][191][192][193][194][195][196][197][198][199][200][201][202][203][204][205][206][207][208][209][210][211][212][213][214][215][216][217][218][219][220][221][222][223][224][225][226][227][228][229][230] หน้าถัดไป>>

คำสั่งเลขที่
เรื่อง
สั่ง ณ วันที่
4126/2560 แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ สำหรับการประกวดราคาซื้อชุดครุภัณฑ์สำหรับการเรียนการสอนหลักสูตรดนตรีสากล จำนวน 1 ชุด เพื่อใช้สำหรับคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 31 ต.ค. 2560
4125/2560 แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์และคณะกรรมการตรวจการจ้างและผู้ควบคุมงานสำหรับการประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเชื่อมโรงยิมเนเซียมและสนามกีฬา วิทยาลัยแม่ฮ่องสอน โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 31 ต.ค. 2560
4123/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 31 ต.ค. - 1 พ.ย. 60 พื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน (เตรียมรับเสด็จพระเทพ) 31 ต.ค. 2560
4122/2560 แต่งตั้งเจ้าหน้าที่รับผิดชอบระบบความรับผิดทางละเมิดและแพ่ง 30 ต.ค. 2560
4121/2560 มอบหมายให้รองอธิการบดีรักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 31 ต.ค. - 1 พ.ย. 60 (อธิการบดีเดินทางไปราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน) 30 ต.ค. 2560
4120/2560 การจ้างผู้เกษียณอายุราชการเป็นคณาจารย์ประจำ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 30 ต.ค. 2560
4119/2560 แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา 31 ต.ค. - 1 พ.ย. 60 (ผู้อำนวยการเดินทางไปราชการเพื่อรับเสด็จสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี) 30 ต.ค. 2560
4117/2560 แต่งตั้งอาจารย์นิเทศก์ฝ่ายหน่วยฝึกโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล จังหวัดแม่ฮ่องสอน (เพิ่มเติมครั้งที่ 2) 30 ต.ค. 2560
4116/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 14-16 พ.ย. 60 สถาบันวิทยาการ สวทช. (NSTDA Academy) อาคารสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ชั้น 6 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร (อบรมสัมมนาเรื่อง IT Risk Management) 30 ต.ค. 2560
4115/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 26-27 ม.ค. 61 โรงแรม The Empress จังหวัดเชียงใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ (ประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ครั้งที่ 38 เรื่อง Digital Literacy in Language and Teaching) 30 ต.ค. 2560
4114/2560 แต่งตั้งอาจารย์นิเทศก์นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู หลักสูตรครุศาสตร์บัณฑิต ระดับปริญญาตรี 5 ปี ภาคเรียนที่ 2/2560 30 ต.ค. 2560
4113/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ ณ ต่างประเทศ 22-26 พ.ย. 60 (ไต้หวัน) 30 ต.ค. 2560
4112/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 1-2 พ.ย. 60 มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จังหวัดเชียงใหม่ (เป็นผู้ทรงคุณวุฒิในการปรับปรุงหลักสูตร สาขาบริหารธุรกิจ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยแม่โจ้) 30 ต.ค. 2560
4111/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 18-24 พ.ย. 60 โรงแรมอมรินทร์ลากูน จังหวัดพิษณุโลก (โครงการฟื้นฟูองค์ความรู้วิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน ปี 2560) 30 ต.ค. 2560
4110/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 3-5 พ.ย. 60 ลานกิจกรรมอาคาร 90 ปี ราชภัฏเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ (ร่วมแสดงความยินดีกับผู้สำเร็จการศึกษาในงานบัณฑิตานุสรณ์) 30 ต.ค. 2560
4109/2560 แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักหอสมุด 29 ต.ค. - 1 พ.ย. 60 (ผู้อำนวยการเดินทางไปราชการแม่ฮ่องสอน) 27 ต.ค. 2560
4108/2560 ให้บุคลากรและนักศึกษาเดินทางไปราชการ 27 ต.ค. 60 สนามฟุตบอล โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน (เข้าร่วมแข่งขันฟุตบอล) 27 ต.ค. 2560
4105/2560 แต่งตั้งคณะกรรมการรับซองและเปิดซองพิจารณาราคา การให้เช่าพื้นที่ประกอบการร้านค้าย่อย จำนวน 1 จุดบริการ บริเวณด้านหลังศาลาพระพุทธจตุรทิศ 27 ต.ค. 2560
4103/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 30 ต.ค. 60 อาคารอเนกประสงค์ ธปท. สภน. จังหวัดเชียงใหม่ (เข้าร่วมงานสัมมนาประจำปี 2560 เรื่อง Tourism Megatrends:โอกาสและความท้าทายของธุรกิจท่องเที่ยว) 27 ต.ค. 2560
4102/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 30 ต.ค. 60 อาคารอเนกประสงค์ ธปท. สภน. จังหวัดเชียงใหม่ (เข้าร่วมงานสัมมนาประจำปี 2560 เรื่อง Tourism Megatrends:โอกาสและความท้าทายของธุรกิจท่องเที่ยว) 27 ต.ค. 2560


[ กลับหน้าหลักระบบสารสนเทศ สำนักงานอธิการบดี ]