ค้นหาคำสั่ง (ชื่อเรื่อง/ชื่อคน/เนื้อหาบางส่วน) :   

พบทั้งหมด 4590 เรื่อง รวมทั้งหมด : 230 หน้า : <<ย้อนกลับ [1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72] 73 [74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86][87][88][89][90][91][92][93][94][95][96][97][98][99][100][101][102][103][104][105][106][107][108][109][110][111][112][113][114][115][116][117][118][119][120][121][122][123][124][125][126][127][128][129][130][131][132][133][134][135][136][137][138][139][140][141][142][143][144][145][146][147][148][149][150][151][152][153][154][155][156][157][158][159][160][161][162][163][164][165][166][167][168][169][170][171][172][173][174][175][176][177][178][179][180][181][182][183][184][185][186][187][188][189][190][191][192][193][194][195][196][197][198][199][200][201][202][203][204][205][206][207][208][209][210][211][212][213][214][215][216][217][218][219][220][221][222][223][224][225][226][227][228][229][230] หน้าถัดไป>>

คำสั่งเลขที่
เรื่อง
สั่ง ณ วันที่
3376/2560 ให้พนักงานมหาวิทยาลัยเดินทางไปปฏิบัติหน้าที่ราชการ ณ ต่างประเทศ (อิสริยาภรณ์ แสงปัญญา) 01 ก.ย. 2560
3375/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 12 ก.ย. 60 ศาลล้มละลายกลาง อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร (นัดพิจารณาคดี) 01 ก.ย. 2560
3374/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 3 ก.ย. 60 ห้องประชุมโอฬารฤทธิ์ ชั้น 10 อาคารโอฬารโรจน์หิรัญ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง จังหวัดลำปาง (ประชุมอธิการบดีมหาวิทยาลัยกลุ่มภาคเหนือ) 01 ก.ย. 2560
3373/2560 แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาและอาจารย์ผู้สอนโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาจากสาขาวิชาภาษาไทย Yunnan Normal University สาธารณรัฐประชาชนจีน ประจำภาคการศึกษาที่ 1/2560 01 ก.ย. 2560
3372/2560 แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาและอาจารย์ผู้สอนโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาจาก Baise University สาธารณรัฐประชาชนจีน ประจำภาคการศึกษาที่ 1/2560 01 ก.ย. 2560
3371/2560 แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาและอาจารย์ผู้สอนโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาจาก Yunnan Normal University School สาธารณรัฐประชาชนจีน ประจำภาคเรียนที่ 1/2560 01 ก.ย. 2560
3370/2560 แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาและอาจารย์ผู้สอนโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาจากสาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ Guangxi University for Nationalities สาธารณรัฐประชาชนจีน ประจำภาคการศึกษาที่ 1/2560 01 ก.ย. 2560
3369/2560 แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาและอาจารย์ผู้สอนโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาจากสาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ Guangxi University for Nationalities สาธารณรัฐประชาชนจีน ประจำภาคการศึกษาที่ 1/2560 01 ก.ย. 2560
3368/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 9 ก.ย. 60 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ศูนย์แม่ฮ่องสอน จังหวัดแม่ฮ่องสอน (ลงนามใบยืนยันการกู้ยืมเงินเพื่อการศึกษา ประเภทผู้กู้รายเก่าเลื่อนชั้นปี ที่เคยทำสัญญากับมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่) 01 ก.ย. 2560
3367/2560 ให้บุคลารกเดินทางไปราชการ 1 ก.ย. 60 สถานีวิทยุศึกษา ชั้น 3 อาคารศูนย์เทคโนโลยีทางการศึกษา กรุงเทพมหานคร (เป็นวิทยากรดำเนินรายการตามตะวัน ช่วงสุขอย่างไทย) 01 ก.ย. 2560
3366/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 12-13 ก.ย. 60 ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 5 อาคาร 4 คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จังหวัดนครปฐม (โครงการอบรมเรื่อง จริยธรรมการวิจัยในคน : สาขาสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 1/2560) 01 ก.ย. 2560
3365/2560 ให้บุคลากรและนักศึกษาเดินทางไปราชการ 2-3 ก.ย. 60 ศูนย์การเรียนรู้ชนเผ่าม้ง บ้านม้ง แม่สาใหม่ อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ (โครงการทัศนศึกษาและจิตอาสาเพื่อพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศ) 01 ก.ย. 2560
3364/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 4-5 ก.ย. 60 โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย จังหวัดเชียงใหม่ (เป็นกรรมการตัดสินการประกวดแข่งขันเนื่องในงาน Thailand STEM Festival and ASEAN Academic Symposium 2017) 01 ก.ย. 2560
3363/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 4-5 ก.ย. 60 โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย จังหวัดเชียงใหม่ (เป็นกรรมการตัดสินการประกวดแข่งขันเนื่องในงาน Thailand STEM Festival and ASEAN Academic Symposium 2017) 01 ก.ย. 2560
3362/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 14 ก.ย. 60 ศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร (โครงการบริหารการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมที่มีศักยภาพของประเทศไทย) 01 ก.ย. 2560
3361/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการและแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนคณบดีคณะวิทยาการจัดการ 1 ก.ย. 60 ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา อาคาร 31 ชั้น 5 กรุงเทพมหานคร (ประชุมเพื่อขับเคลื่อนฐานรากในการยกระดับความเป็นอยู่และอาชีพของสมาชิกกองทุนทั่วประเทศ) 01 ก.ย. 2560
3359/2560 แต่งตั้งนักศึกษาช่วยปฏิบัติงานราชการประจำหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 31 ส.ค. 2560
3358/2560 แก้ไขคำสั่ง 3317/2560 เรื่องแต่งตั้งคณะอนุกรรมการสอบปฏิบัติการสอน เพื่อบรรจุบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ประจำปี 2560 ครั้งที่ 2 31 ส.ค. 2560
3357/2560 แต่งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองผลการประเมินการปฏิบัติราชการของบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 31 ส.ค. 2560
3356/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 1 ก.ย. 60 บริษัท เชียงดาวเนเจอร์ฟูด จำกัด อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ (นิเทศ) 31 ส.ค. 2560


[ กลับหน้าหลักระบบสารสนเทศ สำนักงานอธิการบดี ]