ค้นหาคำสั่ง (ชื่อเรื่อง/ชื่อคน/เนื้อหาบางส่วน) :   

พบทั้งหมด 4590 เรื่อง รวมทั้งหมด : 230 หน้า : <<ย้อนกลับ [1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86][87][88][89][90][91][92][93][94][95][96][97][98][99][100][101][102][103][104][105][106][107][108][109][110][111][112][113][114][115][116][117][118][119][120][121][122][123][124][125][126][127][128][129][130][131][132][133][134][135][136][137][138][139][140][141][142][143][144][145][146][147][148][149][150][151][152][153][154][155][156][157][158][159] 160 [161][162][163][164][165][166][167][168][169][170][171][172][173][174][175][176][177][178][179][180][181][182][183][184][185][186][187][188][189][190][191][192][193][194][195][196][197][198][199][200][201][202][203][204][205][206][207][208][209][210][211][212][213][214][215][216][217][218][219][220][221][222][223][224][225][226][227][228][229][230] หน้าถัดไป>>

คำสั่งเลขที่
เรื่อง
สั่ง ณ วันที่
1476/2560 การจ้างพนักงานมหาวิทยาลัยสายบริหารวิชาการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (สกล แก้วศิริ) 03 พ.ค. 2560
1475/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 4 พ.ค. 60 โรงแรมแคนทารี่ ฮิลล์ เชียงใหม่ (สัมมนา Latest technology and application) 03 พ.ค. 2560
1474/2560 แต่งตั้งกรรมการสภานักศึกษา และสมาชิกสภานักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560 03 พ.ค. 2560
1473/2560 อนุญาตให้พนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการลาออกจากงาน (กิตติชัย ปัญญาวัน) 03 พ.ค. 2560
1472/2560 อนุญาตให้พนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการลาออกจากงาน (ไพบูลย์ ธนะพงษ์) 03 พ.ค. 2560
1471/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ ณ ต่างประเทศ 14-17 พ.ค. 60 ญี่ปุ่น 03 พ.ค. 2560
1470/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ ณ ต่างประเทศ 13-17 พ.ค. 60 อินโดนีเซีย 03 พ.ค. 2560
1469/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 4 พ.ค. 60 โรงแรมแคนทารี่ ฮิลล์ เชียงใหม่ (สัมมนา Latest technology and application) 03 พ.ค. 2560
1468/2560 แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางและรายละเอียดคุณลักษณะการซื้อครุภัณฑ์ตู้น้ำเย็นพร้อมติดตั้ง 03 พ.ค. 2560
1467/2560 แต่งตั้งนายกองค์การนักศึกษา ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2560 (ณัฐกร ซังซื้อมูล) 03 พ.ค. 2560
1466/2560 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานศูนย์ความเป็นเลิศด้านการประยุกต์ใช้วัสดุนาโน 03 พ.ค. 2560
1465/2560 แต่งตั้งผู้อำนวยการศูนย์ความเป็นเลิศด้านการประยุกต์ใช้วัสดุนาโน (อนิรุทธิ์ รักสุจริต) 03 พ.ค. 2560
1464/2560 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานศูนย์ความเป็นเลิศด้านเทคโนโลยีชีวภาพพืช 03 พ.ค. 2560
1463/2560 แต่งตั้งผู้อำนวยการศูนย์ความเป็นเลิศด้านเทคโนโลยีชีวภาพพืช (กิตติศักดิ์ โชติกเดชาณรงค์) 03 พ.ค. 2560
1462/2560 ให้บุคลากรและนักศึกษาเดินทางไปราชการ 14-17 พ.ค. 60 กำแพงเพชร กรุงเทพฯ ชลบุรี (โครงการเสริมทักษะทางวิชาชีพในสถานประกอบการ) 03 พ.ค. 2560
1461/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 17-18 พ.ค. 60 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร กรุงเทพฯ (สัมมนา Fulbright Internationalization Forum) 03 พ.ค. 2560
1460/2560 ให้บุคลากรและนักศึกษาเดินทางไปราชการ 15-19 พ.ค. 60 เมืองแกนพัฒนา แม่แตง เชียงใหม่ (วิจัย) 03 พ.ค. 2560
1459/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 13 พ.ค. 60 โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ เชียงใหม่ (สัมมนาการพัฒนาสิทธิประโยชน์เกื้อกูลของลูกจ้างส่วนราชการและสิทธิรักษาพยาบาลหลังเกษียณ) 03 พ.ค. 2560
1458/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 18-19 พ.ค. 60 โรงแรมพราวภูฟ้า แม่ริม เชียงใหม่ (โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการทบทวนแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการประจำปี) 03 พ.ค. 2560
1457/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 25-26 พ.ค. 60 โรงแรมดวงตะวันเชียงใหม่ เชียงใหม่ (อบรมการทำวิจัยเชิงพื้นที่/เชิงประเด็นอย่างไร นำไปสู่ไทยแลนด์ 4.0) 03 พ.ค. 2560


[ กลับหน้าหลักระบบสารสนเทศ สำนักงานอธิการบดี ]