ค้นหาคำสั่ง (ชื่อเรื่อง/ชื่อคน/เนื้อหาบางส่วน) :   

พบทั้งหมด 4589 เรื่อง รวมทั้งหมด : 230 หน้า : <<ย้อนกลับ [1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86][87][88][89][90][91][92][93][94][95][96][97][98][99][100][101][102][103][104][105][106][107][108][109][110][111][112][113][114][115][116][117][118][119][120][121][122][123][124][125][126][127][128][129][130][131][132][133][134][135][136][137][138][139][140][141][142][143][144][145][146][147][148][149][150][151][152][153][154][155][156][157][158][159][160][161][162][163][164][165][166][167][168][169][170] 171 [172][173][174][175][176][177][178][179][180][181][182][183][184][185][186][187][188][189][190][191][192][193][194][195][196][197][198][199][200][201][202][203][204][205][206][207][208][209][210][211][212][213][214][215][216][217][218][219][220][221][222][223][224][225][226][227][228][229][230] หน้าถัดไป>>

คำสั่งเลขที่
เรื่อง
สั่ง ณ วันที่
1233/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 21-23 เม.ย. 60 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เชียงใหม่ (ประเพณีสงกรานต์) 11 เม.ย. 2560
1232/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 21-25 เม.ย. 60 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เชียงใหม่ (ประเพณีสงกรานต์ โครงการพัฒนาผู้บริหารวิชาการ) 11 เม.ย. 2560
1231/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 3-4 พ.ค. 60 โรงแรมมิราเคิล แกรนด์คอนเวนชั่น กรุงเทพฯ (ประชุมกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา) 11 เม.ย. 2560
1230/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 23-25 เม.ย. 60 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต กรุงเทพฯ (อบรมการจัดทำคู่มือปฏิบัติงาน) 11 เม.ย. 2560
1229/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 19 เม.ย. 60 วิทยาลัยแม่ฮ่องสอน แม่ฮ่องสอน (ปฏิบัติหน้าที่คณะอนุกรรมการดำเนินรับสมัคร และประจำหน่วยเลือกตั้ง) 11 เม.ย. 2560
1228/2560 ยกเลิกคำสั่งลงโทษทางวินัย 11 เม.ย. 2560
1227/2560 แต่งตั้งลูกจ้างประจำให้ดำรงตำแหน่งใหม่ เปลี่ยนสายงาน (ชื่อตำแหน่ง) (ประเทือง ชัยขาว,ชูเชิด นิ่มไพโรจน์,รุ่งโรจน์ ตาคำน้อย,ทรงศักดิ์ สุทธาวาสน์) 11 เม.ย. 2560
1226/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 25-28 เม.ย. 60 เพชรบุรี (โครงการการจัดการความรู้ด้านการปฏิบัติงานของบุคลากร) 11 เม.ย. 2560
1225/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 11 เม.ย. 60 เชียงราย (นิเทศ) 11 เม.ย. 2560
1224/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 3-4 พ.ค. 60 โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย เชียงใหม่ (อบรมขั้นตอนวัดผลระหว่างการเรียนการสอน) 11 เม.ย. 2560
1223/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 28 เม.ย. 60 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กรุงเทพฯ (ประชุมวิพากษ์ผลงานวิจัย) 11 เม.ย. 2560
1222/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 2-6 พ.ค. 60 โรงแรมมิราเคิลแกรนด์คอนเวนชั่น กรุงเทพฯ (สัมมนาเชิงปฏิบัติการ Korean Studies Workshop for Non-Korean Educator 2017) 11 เม.ย. 2560
1221/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 24-26 เม.ย. 60 มหาวิทยาลัยพะเยา พะเยา (เป็นประธานคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์) 11 เม.ย. 2560
1219/2560 เปลี่ยนแปลงบัญชีรายชื่อคณะกรรมการดำเนินการประเมินผลการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการของพนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 10 เม.ย. 2560
1218/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 10-12 เม.ย. 60 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เชียงใหม่ (ประชุมคณะกรรมการกองทุนวิจัย) 10 เม.ย. 2560
1217/2560 ให้บุคลากรและนักศึกษาเดินทางไปราชการ 14-17 เม.ย. 60 สะลวง แม่ริม เชียงใหม่ (วิจัย) 10 เม.ย. 2560
1215/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 24-26 เม.ย. 60 เมือง เชียงใหม่ (นิเทศ) 09 เม.ย. 2560
1214/2560 แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาหัวหน้าภาควิชาภูมิศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 09 เม.ย. 2560
1213/2560 แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาหัวหน้าภาควิชาบริหารธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ 09 เม.ย. 2560
1212/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 16-18 พ.ค. 60 มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม มหาสารคาม (ตรวจประเมินหลักสูตร) 09 เม.ย. 2560


[ กลับหน้าหลักระบบสารสนเทศ สำนักงานอธิการบดี ]