ค้นหาคำสั่ง (ชื่อเรื่อง/ชื่อคน/เนื้อหาบางส่วน) :   

พบทั้งหมด 4597 เรื่อง รวมทั้งหมด : 230 หน้า : <<ย้อนกลับ [1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86][87][88][89][90][91][92][93][94][95][96][97][98][99][100][101][102][103][104][105][106][107][108][109][110] 111 [112][113][114][115][116][117][118][119][120][121][122][123][124][125][126][127][128][129][130][131][132][133][134][135][136][137][138][139][140][141][142][143][144][145][146][147][148][149][150][151][152][153][154][155][156][157][158][159][160][161][162][163][164][165][166][167][168][169][170][171][172][173][174][175][176][177][178][179][180][181][182][183][184][185][186][187][188][189][190][191][192][193][194][195][196][197][198][199][200][201][202][203][204][205][206][207][208][209][210][211][212][213][214][215][216][217][218][219][220][221][222][223][224][225][226][227][228][229][230] หน้าถัดไป>>

คำสั่งเลขที่
เรื่อง
สั่ง ณ วันที่
2526/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 14,28 ก.ค. 60 และ 11 ส.ค. 60 โรงเรียนสันทรายวิทยาคม อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ (นิเทศ) 12 ก.ค. 2560
2525/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 18,25 ก.ค. 60 และ 1 ส.ค. 60 โรงเรียนธรรมราชศึกษา อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ (นิเทศ) 12 ก.ค. 2560
2524/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 18,25 ก.ค. 60 และ 1 ส.ค. 60 โรงเรียนบ้านหนองไคร้ อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ (นิเทศ) 12 ก.ค. 2560
2523/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ โรงเรียนปายวิทยาคาร อำเภอปาย โรงเรียนเชียงใหม่มัธยม อำเภอแม่แตง โรงเรียนแม่ออนวิทยาลัย อำเภอแม่ออน จังหวัดเชียงใหม่ (นิเทศ) 12 ก.ค. 2560
2522/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 14,17,21 ก.ค. 60 โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เชียงใหม่ อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ (นิเทศ) 12 ก.ค. 2560
2521/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 17,18,19,20 ก.ค. 60 วิทยาลัยนาฏศิลป์ โรงเรียนธรรมราชศึกษา อำเภอเมือง โรงเรียนดอยสะเก็ด อำเภอดอยสะเก็ด โรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพ อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ (นิเทศ) 12 ก.ค. 2560
2520/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 12,13,17,18,19 ก.ค. 60 โรงเรียนสันป่าสัก อำเภอหางดง โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 31 อำเภอแม่แจ่ม โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เชียงดาว อำเภอเชียงดาว โรงเรียนสองแคววิทยาคม อำเภอดอนหล่อ โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เชียงใหม่ อำเภอแม่ริม จังหวัดเชีย 12 ก.ค. 2560
2519/2560 แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นหัวหน้าภาควิชาภาษาและการสื่อสารเชิงสร้างสรรค์ 12 ก.ค. 2560
2518/2560 แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินหลักสูตร วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี (หลักสูตรปรับปรุง ๒๕๖๑) 12 ก.ค. 2560
2517/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 16-24 ก.ค. 60 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ และจังหวัดราชบุรี (ประชุมกรรมการศึกษาแนวคิดก่อสร้างอาคารศูนย์การเรียนรู้อุทยานศึกษาธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม,ประชุมคณะกรรมการการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่,อบรมเชิงปฏิบั 12 ก.ค. 2560
2516/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 17-18 ส.ค. 60 สำนักงานบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (อบรมหลักสูตรสร้างคนสร้างสมรรถนะเพื่อสร้างผลงานให้องค์กร รุ่นที่ 2) 12 ก.ค. 2560
2515/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 12-16 ก.ค. 60 จังหวัดเชียงใหม่ (ประชุมรับฟังการบรรยายพิเศษจากพลเอกดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ์ องคมนตรี 12 ก.ค. 2560
2514/2560 แต่งตั้งผู้บันทึกข้อมูลในระบบทะเบียนกิจกรรม 00 ธ.ค. 543
2514/2560 แต่งตั้งผู้บันทึกข้อมูลในระบบทะเบียนกิจกรรม 12 ก.ค. 2560
2513/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 13 ก.ค. 60 ห้องประชุมปิยสวัสดิ์ อัมระนันทน์ ชั้น 6 อาคาร สนพ.กรุงเทพมหานคร (ประชุมคณะทำงานพิจารณาและกำกับติดตามโครงการสนับสนุนการศึกษา วิจัย พัฒนา เทคโนโลยี อนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทน ปีงบประมาณ ๒๕๖๐) 12 ก.ค. 2560
2512/2560 แต่งตั้งคณะกรรมการจัดการบรรยายพิเศษทางด้านพระพุทธศาสนา The way to Happiness 11 ก.ค. 2560
2511/2560 แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนคณบดีวิทยาลัยนานาชาติ 11-13 ก.ค. 60 11 ก.ค. 2560
2510/2560 มอบหมายรองอธิการบดีรักษาราชการแทนอธิการบดี 12-18 ก.ค.60 11 ก.ค. 2560
2509/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 11 ก.ค. 60 โรงเรียนพร้าววิทยาคม อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงหใม่ (นิเทศ) 11 ก.ค. 2560
2508/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 11,12,13,14,17,18,20,21 ก.ค. 60 โรงเรียนวัดเวฬุวัน (สารภีชนานุกูล) อำเภอสารภี โรงเรียนธรรมราชศึกษา โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน (นิเทศ) 11 ก.ค. 2560


[ กลับหน้าหลักระบบสารสนเทศ สำนักงานอธิการบดี ]