ค้นหาคำสั่ง (ชื่อเรื่อง/ชื่อคน/เนื้อหาบางส่วน) :   

พบทั้งหมด 4597 เรื่อง รวมทั้งหมด : 230 หน้า : <<ย้อนกลับ [1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86][87][88][89][90][91][92][93][94][95][96][97][98][99][100][101][102][103][104][105][106][107][108][109][110][111][112][113][114][115][116][117][118][119][120][121][122][123][124][125][126][127][128][129][130][131][132][133][134][135][136][137][138][139][140][141][142][143][144][145][146][147][148][149][150][151][152][153][154][155][156][157][158][159][160][161][162][163][164][165][166][167][168][169][170][171][172][173][174][175][176][177][178][179][180][181][182][183][184][185][186][187][188][189][190][191][192][193][194][195][196][197] 198 [199][200][201][202][203][204][205][206][207][208][209][210][211][212][213][214][215][216][217][218][219][220][221][222][223][224][225][226][227][228][229][230] หน้าถัดไป>>

คำสั่งเลขที่
เรื่อง
สั่ง ณ วันที่
679/2560 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการ และวิทยากร โครงการจัดอบรมเพื่อพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษาครู (เพิ่มเติม) 27 ก.พ. 2560
678/2560 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการพัฒนาข้อสอบและจัดสอบวัดความสามารถทักษะภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ CMRU Test of English Proficiency (เพิ่มเติม) 27 ก.พ. 2560
677/2560 แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และควบคุมภายใน ของสำนักงานบริหารและจัดการทรัพย์สิน 27 ก.พ. 2560
676/2560 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ ของสำนักงานบริหารและจัดการทรัพย์สิน 27 ก.พ. 2560
675/2560 แต่งตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ของสำนักงานบริหารและจัดการทรัพย์สิน 27 ก.พ. 2560
674/2560 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดการความรู้ ของสำนักงานบริหารและจัดการทรัพย์สิน 27 ก.พ. 2560
673/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 27-28 ก.พ. 60 โรงแรมแกรนด์ฮิลล์รีสอร์ท แอนด์ สปา นครสวรรค์ (ประชุมรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับการปฏิรูปการบริหารการลงทุนสำนักงานประกันสังคม) 27 ก.พ. 2560
672/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 27-28 ก.พ. 60 พิชัย อุตรดิตถ์ (งานศพบิดานางสาวนิตยา ทองนา) 27 ก.พ. 2560
671/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 27-28 ก.พ. 60 โรงแรมอมารี วอเตอร์เกท กรุงเทพฯ (ประชุมการรับสมัครการสอบคัดเลือกเข้าร่วมโครงการผลิตครู) 27 ก.พ. 2560
670/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 27 ก.พ.-5 มี.ค. 60 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เชียงใหม่ (ประชุม) 27 ก.พ. 2560
669/2560 ให้บุคลากรและนักศึกษาเดินทางไปราชการ 28 ก.พ.-1 มี.ค. 60 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เชียงใหม่ (พิธีรับ-ส่งหน้าที่ และมอบเกียรติบัตร) 26 ก.พ. 2560
668/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 6-8,20-22 มี.ค.,3-5 เม.ย. 60 เมือง สารภี แม่แตง เชียงใหม่ (วิจัย) 26 ก.พ. 2560
667/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 27 ก.พ. 60 ศูนย์เทคโนโลยีทางการศึกษา กรุงเทพฯ (วิทยากรดำเนินรายการตามตะวัน) 26 ก.พ. 2560
666/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 26-30 มี.ค. 60 โรงแรมริชมอนด์ นนทบุรี (อบรมกฎหมายปกครองเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล) 26 ก.พ. 2560
665/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 2 มี.ค. 60 โรงแรมดิเอมเมอรัลด์ กรุงเทพฯ (ประชุมชี้แจงหลักเกณฑ์รางวัลองค์กรที่มีความเป็นเลิศในการบริหารจัดการด้านการเงินการคลัง) 26 ก.พ. 2560
664/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 27 ก.พ. 60 มูลนิธิโครงการหลวง เมือง เชียงใหม่ (นิเทศ) 26 ก.พ. 2560
663/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 6,8 มี.ค. 60 เมือง หางดง เชียงใหม่ (นิเทศ) 26 ก.พ. 2560
662/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 1-4 มี.ค. 60 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี อุดรธานี (ประชุมโครงการส่งเสริมการวิจัยในอุดมศึกษา) 26 ก.พ. 2560
661/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 21,28 มี.ค.,4 เม.ย. 60 เมือง สันกำแพง หางดง แม่ริม เชียงใหม่ (นิเทศ) 26 ก.พ. 2560
660/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 10 มี.ค. 60 โรงแรมเชียงใหม่ แกรนด์วิว เชียงใหม่ (อบรม LINK Basic of Open Cabling) 25 ก.พ. 2560


[ กลับหน้าหลักระบบสารสนเทศ สำนักงานอธิการบดี ]