ค้นหาคำสั่ง (ชื่อเรื่อง/ชื่อคน/เนื้อหาบางส่วน) :   

พบทั้งหมด 4597 เรื่อง รวมทั้งหมด : 230 หน้า : <<ย้อนกลับ [1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30] 31 [32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86][87][88][89][90][91][92][93][94][95][96][97][98][99][100][101][102][103][104][105][106][107][108][109][110][111][112][113][114][115][116][117][118][119][120][121][122][123][124][125][126][127][128][129][130][131][132][133][134][135][136][137][138][139][140][141][142][143][144][145][146][147][148][149][150][151][152][153][154][155][156][157][158][159][160][161][162][163][164][165][166][167][168][169][170][171][172][173][174][175][176][177][178][179][180][181][182][183][184][185][186][187][188][189][190][191][192][193][194][195][196][197][198][199][200][201][202][203][204][205][206][207][208][209][210][211][212][213][214][215][216][217][218][219][220][221][222][223][224][225][226][227][228][229][230] หน้าถัดไป>>

คำสั่งเลขที่
เรื่อง
สั่ง ณ วันที่
4374/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 23,24 พ.ย. 60 ฝ่ายบุคลากร โรงพยาบาลสันป่าตอง สำนักงานเทศบาลตำบลยุหว่าหนองสะเรียม อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ และฝ่ายบุคคล โรงพยาบาลสยามราษฎร์ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ (นิเทศ) 21 พ.ย. 2560
4373/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 21 พ.ย. 60 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา 34 อาคารอำนวยการ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ (นิเทศ) 21 พ.ย. 2560
4372/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 23 พ.ย. 60 สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดเชียงใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ (นิเทศ) 21 พ.ย. 2560
4371/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 21 พ.ย. 60 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา 34 อาคารอำนวยการ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ (นิเทศ) 21 พ.ย. 2560
4370/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 22 พ.ย. 60 บ้านท่าหนองหลวง อำเภอฮฮด จังหวัดเชียงใหม่ (โครงการบูรณาการการเรียนการสอน การวิจัยและการบริการวิชาการแก่ชุมชน กิจกรรมเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อทราบความต้องการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในชุมชน กลุ่มเป้าหมายอันจะนำไปสู่ 21 พ.ย. 2560
4369/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 24 พ.ย. 60 สถาบันเอเชียตะวันออกศึกษาฯ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต กรุงเทพมหานคร (ประชุมวิชาการระดับนานาชาติ เรื่อง ศาสนาและวัฒนธรรมความเชื่อของชาวจีนโพ้นทะเล) 21 พ.ย. 2560
4368/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 29 พ.ย. 60 โรงแรมอิมพีเรียลแม่ปิง จังหวัดเชียงใหม่ (อบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องการใช้เชื้อจุลินทรีย์อ้างอิงในการประกันคุณภาพผลการทดสอบและความสำคัญของน้ำบริสุทธิ์ในห้องปฏิบัติการทางจุลชีววิทยา) 21 พ.ย. 2560
4366/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 23,24 พ.ย. 60 วิทยาลัยแม่ฮ่องสอน จังหวัดแม่ฮ่องสอน (ตรวจโครงการก่อสร้างกลุ่มอาคารเรียนรวมและปฏิบัติการด้ายวิทยาศาสตร์และสังคมศาสตร์ และตรวจรับงานงวดที่ 11) 21 พ.ย. 2560
4365/2560 แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางและรายละเอียดคุณลักษณะการจัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องตรวจข้อสอบ 21 พ.ย. 2560
4361/2560 แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง รายละเอียดและเงื่อไขร้านจำหน่ายอาหารว่างและเครื่องดื่มในสำนักหอสมุด 20 พ.ย. 2560
4360/2560 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการ และวิทยากร โครงการพัฒนาทักษะภาษาต่างประเทศ (อาเซียน) ของนักศึกษา อาจารย์และบุคลากร สำหรับการเป็นประชากรในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 20 พ.ย. 2560
4359/2560 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการ และวิทยากร โครงการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษา อาจารย์ บุคลากร และบุคคลทั่วไป 20 พ.ย. 2560
4358/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 23-25 พ.ย. 60 ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดชลบุรี (วิจัยเรื่อง การขยายพันธุ์หญ้าหวานโดยการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อในระบบแช่ชั่วคราว) 20 พ.ย. 2560
4357/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 1 ธ.ค. 60 สำนักงานภาค ธปท. จังหวัดเชียงใหม่ (สัมมนาเผยแพร่ความรู้โครงการ National- e-Payment ในส่วนภูมิภาค) 20 พ.ย. 2560
4356/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 29-30 พ.ย. 60 โรงแรมเชียงใหม่ออคิด อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ (โครงการฝึกอบรมหลักสูตร เทคนิคการบริการด้วยใจเพื่อสร้างภาพลักษณ์ที่ดีขององค์กร) 20 พ.ย. 2560
4355/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 1-2 ธ.ค. 60 สำนักวิชาศึกษาทั่วไป อาคารพจน์ สารสิน มหาวิทยาลัยขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น (ประชุมวิชาการการศึกษาทั่วไป ระดับภูมิภาค) 20 พ.ย. 2560
4354/2560 แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนคณบดีวิทยาลัยพัฒนาเศรษฐกิจและเทคโนโลยีชุมชนแห่งเอเชีย ระหว่างวันที่ 23-26 พ.ย. 60 (คณบดีเดินทางไปราชการประเทศไต้หวัน) 20 พ.ย. 2560
4353/2560 แต่งตั้งคณะกรรมการปรับปรุงพัฒนาและวิพากษ์หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาเกาหลี ระดับปริญญาตรี ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2561 20 พ.ย. 2560
4352/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการและแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนคณบดีวิทยาลัยพัฒนาเศรษฐกิจและเทคโนโลยีชุมชนแห่งเอเชีย 29-30 พ.ย. 60 มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง จังหวัดพัทลุง (ประชุมสัมมนาวิชาการรูปแบบพลังงานทดแทนสู่ชุมชนแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 10) 20 พ.ย. 2560
4351/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 2-3 ธ.ค. 60 ห้องประชุมสุวัจน์ ลิปตพัลลภ 1 ชั้น 3 อาคาร 31 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา (ประชุมสภาคณะผู้บริหารบัณฑิตศึกษาแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 4/2560) 20 พ.ย. 2560


[ กลับหน้าหลักระบบสารสนเทศ สำนักงานอธิการบดี ]