ค้นหาคำสั่ง (ชื่อเรื่อง/ชื่อคน/เนื้อหาบางส่วน) :   

พบทั้งหมด 4597 เรื่อง รวมทั้งหมด : 230 หน้า : <<ย้อนกลับ [1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80] 81 [82][83][84][85][86][87][88][89][90][91][92][93][94][95][96][97][98][99][100][101][102][103][104][105][106][107][108][109][110][111][112][113][114][115][116][117][118][119][120][121][122][123][124][125][126][127][128][129][130][131][132][133][134][135][136][137][138][139][140][141][142][143][144][145][146][147][148][149][150][151][152][153][154][155][156][157][158][159][160][161][162][163][164][165][166][167][168][169][170][171][172][173][174][175][176][177][178][179][180][181][182][183][184][185][186][187][188][189][190][191][192][193][194][195][196][197][198][199][200][201][202][203][204][205][206][207][208][209][210][211][212][213][214][215][216][217][218][219][220][221][222][223][224][225][226][227][228][229][230] หน้าถัดไป>>

คำสั่งเลขที่
เรื่อง
สั่ง ณ วันที่
3210/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 29-30 ส.ค. 60 โรงแรมเดอะ เบอร์เคลีย์ กรุงเทพมหานคร (โครงการพัฒนาการตรวจภายในสำหรับระบบ E-Payment และโครงการสัมมนาการตรวจสอบภายในภาครัฐประจำปี) 22 ส.ค. 2560
3209/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 30 ส.ค. 60 - 3 ก.ย. 60 อิงธารรีสอร์ท อำเภอเมือง จังหวัดนครนายก (ประชุมเชิงปฏิบัติการเครือข่ายเยาวชนด้านสิ่งแวดล้อม ระดับประเทศ) 22 ส.ค. 2560
3208/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 31 ส.ค. 60 - 1 ก.ย. 60 ห้องมิราเคิล แกรนด์ บอลรูม ชั้น 4 โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพมหานคร (ประชุมชี้แจงการปฏิบัติงานในระบบ GFMIS ช่วงสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2560) 22 ส.ค. 2560
3206/2560 แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง และรายละเอียดคุณลักษณะการจัดจ้างทำรถกระทงใหญ่ ประจำปี พ.ศ. 2560 22 ส.ค. 2560
3205/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 23-25 ส.ค. 60 จังหวัดเชียงใหม่ (วิจัย เพื่อสร้างนวัตกรรมหรือสิ่งประดิษฐ์ เพื่อเก็บรวมรวมข้อมูลเบื้องต้นและติดต่อประสานงานการผลิตอุปกรณ์) 22 ส.ค. 2560
3203/2560 อนุญาตให้พนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุนลาออกจากงาน 22 ส.ค. 2560
3202/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 26-29 ก.ย. 60 มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย กรุงเทพมหานคร (ประเมินประกันคุณภาพการศึกษา ระดับหลักสูตรปีการศึกษา 2559) 21 ส.ค. 2560
3201/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 30 ส.ค. 60 มหาวิทยลัยเกษตรศาสตร์ กรุงเทพมหานคร (ประเมินประกันคุณภาพการศึกษา ระดับหลักสูตรปีการศึกษา 2559) 21 ส.ค. 2560
3200/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 26 ส.ค. 60 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์ (ประเมินประกันคุณภาพการศึกษา ระดับหลักสูตรปีการศึกษา 2559) 21 ส.ค. 2560
3199/2560 แต่งตั้งอาจารย์พิเศษ ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2560 (เพิ่มเติม) 21 ส.ค. 2560
3197/2560 แต่งตั้งคณะกรรมการสืบสวนข้อเท็จจริง 21 ส.ค. 2560
3196/2560 แก้ไขคำสั่ง 21 ส.ค. 2560
3195/2560 การแต่งตั้งและการให้ได้รับค่าจ้างตามข้อบังคับสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ว่าด้วย การบริหารงานบุคคลของพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2560 ข้อ 15 (ก)(1) (1.3) 21 ส.ค. 2560
3194/2560 แต่งตั้งกรรมการตรวจรับพัสดุรายการน้ำดื่มบรรจุขวดและถ้วย แบบเพ็ท และแบบถัง จำนวน 5 รายการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 21 ส.ค. 2560
3193/2560 แต่งตั้งคณะอนุกรรมการกำกับการสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป เพื่อสอบแข่งขันบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ประจำปี 2560 ครั้งที่ 2 21 ส.ค. 2560
3192/2560 แต่งตั้งคณะอนุกรรมการดำเนินการคัดเลือกข้อสอบและจัดทำข้อสอบ สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ประจำปี 2560 ครั้งที่ 2 21 ส.ค. 2560
3191/2560 แต่งตั้งกรรมการพิจารณา (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เรื่อง การกำหนดภาระงานทางวิชาการของผู้ดำรงตำแหน่งอาจารย์ ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ. ... 21 ส.ค. 2560
3185/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ และแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย 24-25 ส.ค. 60 โรงแรมอัลไพน์กอล์ฟรีสอร์ท เชียงใหม่ (ประชุมคณะกรรมการเครือข่ายบัณฑิตศึกษา) 19 ส.ค. 2560
3184/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 24-26 ส.ค. 60 ศูนย์การค้าสยามพารากอน กรุงเทพฯ (งาน 25 ปี สกว. สร้างคน สร้างความรู้ สร้างอนาคต) 19 ส.ค. 2560
3183/2560 ให้บุคลากรและนักศึกษาเดินทางไปราชการ 24 ส.ค. 60 โรงเรียนอนุบาลภัททิรา เชียงใหม่ (วิทยากรวิธีการส่งเสริมสุขภาพในเด็ก) 19 ส.ค. 2560


[ กลับหน้าหลักระบบสารสนเทศ สำนักงานอธิการบดี ]