ค้นหาคำสั่ง (ชื่อเรื่อง/ชื่อคน/เนื้อหาบางส่วน) :   

พบทั้งหมด 4597 เรื่อง รวมทั้งหมด : 230 หน้า : <<ย้อนกลับ [1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86][87][88][89][90][91][92][93][94][95][96][97][98][99][100][101][102][103][104][105][106][107][108][109][110][111][112][113][114][115][116][117][118][119][120][121][122][123][124][125][126][127][128][129][130][131][132][133][134][135][136][137][138][139][140][141][142][143] 144 [145][146][147][148][149][150][151][152][153][154][155][156][157][158][159][160][161][162][163][164][165][166][167][168][169][170][171][172][173][174][175][176][177][178][179][180][181][182][183][184][185][186][187][188][189][190][191][192][193][194][195][196][197][198][199][200][201][202][203][204][205][206][207][208][209][210][211][212][213][214][215][216][217][218][219][220][221][222][223][224][225][226][227][228][229][230] หน้าถัดไป>>

คำสั่งเลขที่
เรื่อง
สั่ง ณ วันที่
1819/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ และแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย 12 มิ.ย. 60 โรงแรมมิราเคิลแกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพฯ (ประชุมชี้แจงกรอบการวิจัยประเภทบัณฑิตศึกษา) 02 มิ.ย. 2560
1818/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 14-18 มิ.ย. 60 ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา กรุงเทพฯ (ประชุมวิชาการอุตสาหกรรมเกษตรระดับนานาชาติ) 02 มิ.ย. 2560
1817/2560 ให้บุคลากรและนักศึกษาเดินทางไปราชการ 8,15 มิ.ย. 60 แม่แตง เชียงใหม่ (วิจัย) 02 มิ.ย. 2560
1816/2560 ให้บุคลากรและนักศึกษาเดินทางไปราชการ 2,9 ก.ค. 60 แม่แตง เชียงใหม่ (วิจัย) 02 มิ.ย. 2560
1815/2560 ให้บุคลากรและนักศึกษาเดินทางไปราชการ 2,8 มิ.ย. 60 แม่แตง เชียงใหม่ (วิจัย) 02 มิ.ย. 2560
1814/2560 ให้บุคลากรและนักศึกษาเดินทางไปราชการ 9,16 มิ.ย. 60 แม่แตง เชียงใหม่ (วิจัย) 02 มิ.ย. 2560
1813/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 3-4,17-18,24 มิ.ย. 60 แม่ริม เชียงใหม่ (วิจัย) 02 มิ.ย. 2560
1812/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 9-10 มิ.ย. 60 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น ขอนแน (ประชุม มจร.กับภารกิจรับใช้สังคม) 02 มิ.ย. 2560
1811/2560 แต่งตั้งคณะกรรมการสอบหาข้อเท็จจริงกรณีพัสดุชำรุดและไม่จำเป็นต้องใช้ในราชการ 02 มิ.ย. 2560
1810/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 17 มิ.ย.-27 ส.ค. 60 คณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กรุงเทพฯ (อบรมสัตวแพทย์ประจำ ณ สถานที่ดำเนินการเพื่อเสริมประสบการณ์ทางด้านวิทยาศาสตร์สัตว์ทดลอง) 01 มิ.ย. 2560
1809/2560 แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง โครงการจ้างย้ายแนวท่อระบบประปาภายในและเชื่อมต่อระบบท่อส่งน้ำดิบ วิทยาลัยแม่ฮ่องสอน 01 มิ.ย. 2560
1808/2560 แต่งตั้งคณะกรรมการรับรายงานตัวนักศึกษาภาคปกติ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ปีการศึกษา 2560 01 มิ.ย. 2560
1807/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 3-5,10-11 มิ.ย. 60 แม่ริม เชียงใหม่ (วิจัย) 31 พ.ค. 2560
1806/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ และมอบหมายให้รองอธิการบดีรักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 2-4 มิ.ย. 60 วิทยาลัยแม่ฮ่องสอน แม่ฮ่องสอน (ประชุม) 31 พ.ค. 2560
1805/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 1-4 มิ.ย. 60 โรงแรมเวียงลคอร ลำปาง (วิทยากรพัฒนาศักยภาพครูในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบบูรณาการ สะเต็มศึกษา) 31 พ.ค. 2560
1804/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 3 มิ.ย. 60 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เชียงใหม่ (งานไหว้สาปูชาครูชมรมพื้นบ้านล้านนา) 31 พ.ค. 2560
1803/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 2,16 มิ.ย. 60 เมือง เชียงใหม่ (วิจัย) 31 พ.ค. 2560
1802/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 3-5,10-12,26-27 มิ.ย. 60 แม่ฮ่องสอน (วิจัย) 31 พ.ค. 2560
1801/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 3-4 มิ.ย. 60 โรงแรมดวงตะวัน เชียงใหม่ (สัมมนาพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ) 31 พ.ค. 2560
1800/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 4-9 มิ.ย. 60 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เชียงใหม่ (ประชุม) 31 พ.ค. 2560


[ กลับหน้าหลักระบบสารสนเทศ สำนักงานอธิการบดี ]