ค้นหาคำสั่ง (ชื่อเรื่อง/ชื่อคน/เนื้อหาบางส่วน) :   

พบทั้งหมด 4597 เรื่อง รวมทั้งหมด : 230 หน้า : <<ย้อนกลับ [1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86][87][88][89][90][91][92][93][94][95][96][97][98][99][100][101][102][103][104][105][106][107][108][109][110][111][112][113][114][115][116][117][118][119][120][121][122][123][124][125][126][127][128][129][130][131][132][133][134][135][136][137][138][139][140][141][142][143][144][145][146][147][148][149][150][151][152][153][154][155][156][157][158][159][160][161][162][163][164][165][166][167][168][169][170][171][172][173][174][175][176][177][178][179][180][181][182][183][184][185][186][187][188] 189 [190][191][192][193][194][195][196][197][198][199][200][201][202][203][204][205][206][207][208][209][210][211][212][213][214][215][216][217][218][219][220][221][222][223][224][225][226][227][228][229][230] หน้าถัดไป>>

คำสั่งเลขที่
เรื่อง
สั่ง ณ วันที่
862/2560 เปลี่ยนแปลงผู้มีหน้าที่รับผิดชอบด้านการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2560 13 มี.ค. 2560
861/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 14-15,20-21,27-28 มี.ค. 60 แม่ฮ่องสอน (วิจัย) 13 มี.ค. 2560
860/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 21-22 มี.ค. 60 ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย กรุงเทพฯ (สัมมนาวิชาการจับลมฟ้าอากาศ มาขายในตลาด TFEX) 13 มี.ค. 2560
859/2560 ให้บุคลากรและนักศึกษาเดินทางไปราชการ 19-22 มี.ค. 60 อยุธยา ชลบุรี (โครงการเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้นักศึกษา ค่ายวิชาการนักศึกษาภาควิชาการบัญชีและการเงิน) 13 มี.ค. 2560
858/2560 ให้บุคลากรและนักศึกษาเดินทางไปราชการ 15-18 มี.ค. 60 อยุธยา ชลบุรี (โครงการการเรียนรู้นอกสถานที่เพื่อพัฒนานักศึกษา) 13 มี.ค. 2560
857/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 25-28 เม.ย. 60 เซ็นทาราแกรนด์ เซ็นทรัลเวิร์ล กรุงเทพฯ (ประชุมวิชาการระดับนานาชาติด้านการท่องเที่ยว) 13 มี.ค. 2560
856/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 14-15 มี.ค. 60 เมือง แม่ฮ่องสอน (วิจัย) 13 มี.ค. 2560
855/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 2-3 เม.ย. 60 โรงแรมธาริน เชียงใหม่ (ประเมินผลการปฏิบัติงานเครือข่ายหน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจ) 13 มี.ค. 2560
854/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 22-26 มี.ค. 60 มหาวิทยาลัยนเรศวร พิษณุโลก (อบรมมหกรรมงานวิจัยส่วนภูมิภาค) 13 มี.ค. 2560
853/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 16-20 พ.ค. 60 สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ กรุงเทพฯ (อบรมวิธีการวิจัยเชิงคุณภาพ) 13 มี.ค. 2560
852/2560 อนุญาตให้พนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการขยายเวลาศึกษาต่อภายในประเทศ (ศุภชัย มุกดาสนิท) 13 มี.ค. 2560
851/2560 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการประเมินพนักงานมหาวิทยาลัยเพื่อเข้ากรอบโครงสร้างมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 13 มี.ค. 2560
850/2560 แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางและรายละเอียดคุณลักษณะการจัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องทดสอบระบบโซลาร์ 13 มี.ค. 2560
849/2560 แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย 13 มี.ค. 2560
848/2560 ให้บุคลากรและนักศึกษาเดินทางไปราชการ 23-26 มี.ค. 60 ปางหมู เมือง แม่ฮ่องสอน (โครงการศึกษาศิลปวัฒนธรรม โครงการบริการวิชาการ) 13 มี.ค. 2560
847/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 16 มี.ค. 60 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย เชียงราย (ประชุมคณะกรรมการประเมินข้าราชการครูให้มีหรือเลื่อนวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ) 13 มี.ค. 2560
846/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 26-30 มี.ค. 60 กรุงเทพฯ (เดินทางไปประเทศฟิลิปปินส์ โครงการ SEA-Teacher Project) 13 มี.ค. 2560
845/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 13 มี.ค. 60 โรงแรมบางกอกพาเลส กรุงเทพฯ (ประชุมโครงการพัฒนาครูประจำการในโรงเรียน) 13 มี.ค. 2560
844/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 24-25 มี.ค. 60 เมืองทองธานี นนทบุรี (สัมมนาศูนย์ประสานงาน สส.ชสอ.) 13 มี.ค. 2560
843/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 14 มี.ค. 60 Airborne Aviation Group Co;Ltd กรุงเทพฯ (ประชุม) 13 มี.ค. 2560


[ กลับหน้าหลักระบบสารสนเทศ สำนักงานอธิการบดี ]