ค้นหาคำสั่ง (ชื่อเรื่อง/ชื่อคน/เนื้อหาบางส่วน) :   

พบทั้งหมด 4597 เรื่อง รวมทั้งหมด : 230 หน้า : <<ย้อนกลับ [1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86][87][88][89][90][91][92][93][94][95][96][97][98][99][100][101][102][103][104][105][106][107][108][109][110][111][112][113][114][115][116][117][118][119][120][121][122][123][124][125][126][127][128][129][130][131][132][133][134][135][136][137][138][139][140][141][142][143][144][145][146][147][148][149][150][151][152][153][154][155][156][157][158][159][160][161][162][163][164][165][166][167][168][169][170][171][172][173][174][175][176][177][178][179][180][181][182][183][184][185][186][187][188][189][190][191][192][193][194][195][196][197][198][199][200][201][202][203][204][205][206][207][208][209][210][211][212][213][214][215][216][217][218][219][220][221][222][223][224] 225 [226][227][228][229][230] หน้าถัดไป>>

คำสั่งเลขที่
เรื่อง
สั่ง ณ วันที่
123/2560 แต่งตั้งอาจารย์นิเทศก์และบุคลากรดำเนินงานการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559 15 ม.ค. 2560
122/2560 เปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้สอนรายวิชาเสริม ระดับบัณฑิตศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559 (ฉบับที่ 1) 15 ม.ค. 2560
121/2560 มอบหมายให้รองอธิการบดีรักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 24-25 ม.ค. 60 (อธิการบดีไปราชการแม่แจ่ม) 15 ม.ค. 2560
120/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 28-30 ม.ค. 60 มหาวิทยาลัยพายัพ เชียงใหม่ (อบรมผู้ประเมินคุณภาพภายในระดับหลักสูตร ระดับคณะ/สถาบัน) 14 ม.ค. 2560
119/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 18-20 ม.ค. 60 โป่งน้ำร้อน ฝาง เชียงใหม่ (วิทยากรการแปรรูปน้ำพริกเผาถั่วแดงและข้าวเกรียบถั่วแดง) 14 ม.ค. 2560
118/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 20-23 ม.ค. 60 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ กรุงเทพฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา สงขลา (นิเทศ ประชุมบทเรียนสำเร็จรูปเพื่อการวิเคราะห์ดาราศาสตร์ทางแสง) 14 ม.ค. 2560
117/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 17 ม.ค. 60 ศูนย์เทคโนโลยีทางการศึกษา กรุงเทพฯ (วิทยากรรายการตามตะวัน ช่วงสุขอย่างไทย) 14 ม.ค. 2560
116/2560 ให้บุคลากรและนักศึกษาเดินทางไปราชการ 20-22 ม.ค. 60 สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ กรุงเทพฯ (แข่งขันตอบคำถามทางบัญชีระดับประเทศ) 14 ม.ค. 2560
115/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 13-27 ม.ค. 60 หางดง เชียงใหม่ (นิเทศ) 13 ม.ค. 2560
114/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 13-14 ม.ค. 60 โรงแรมวนาศรม รีสอร์ท มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เชียงราย (ประชุมผู้บริหารสถาบันอุดมศึกษาที่รับผิดชอบด้านต่างประเทศ) 13 ม.ค. 2560
113/2560 ให้บุคลากรและนักศึกษาเดินทางไปราชการ 16-20 ม.ค. 60 ขุนฝาง เมือง อุตรดิตถ์ (โครงการค่ายอาสาพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ ครั้งที่ 29) 13 ม.ค. 2560
112/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 13 ม.ค. 60 ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 1 เชียงใหม่ (ประชุมเครือข่ายคู่คิด) 13 ม.ค. 2560
111/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 15-17 ม.ค. 60 ฝาง เชียงใหม่ (วิจัย) 13 ม.ค. 2560
110/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 13 ม.ค. 60 โรงเรียนบ้านแม่ลานคำ สะเมิง เชียงใหม่ (กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ) 13 ม.ค. 2560
109/2560 ให้บุคลากรและนักศึกษาเดินทางไปราชการ 21-22 ม.ค. 60 อุทยานแห่งชาติดอยขุนตาล แม่ทา ลำพูน (โครงการฝึกทักษะการใช้เครื่องมือทางภูมิศาสตร์) 13 ม.ค. 2560
108/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 17 ม.ค. 60 เมือง แม่ฮ่องสอน (กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนโครงการเรียนฟรี) 13 ม.ค. 2560
107/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 20 ม.ค. 60 เมือง แม่ฮ่องสอน (กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนโครงการเรียนฟรี) 13 ม.ค. 2560
106/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 18-21 ม.ค. 60 แม่สะเรียง แม่ลาน้อย แม่ฮ่องสอน (นิเทศ) 13 ม.ค. 2560
105/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 19-21 ม.ค. 60 โรงแรม The Ambassador Hotel กรุงเทพฯ (ประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ELT Pathways to Professional Excellent) 13 ม.ค. 2560
104/2560 ให้บุคลากรและนักศึกษาเดินทางไปราชการ 13-14 ม.ค. 60 โรงเรียนเจ้าพ่อหลวงอุปถัมภ์ 9 แม่อาย เชียงใหม่ (กิจกรรมสานฝันปันรักสารสนเทศศาสตร์ เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ) 13 ม.ค. 2560


[ กลับหน้าหลักระบบสารสนเทศ สำนักงานอธิการบดี ]