ค้นหาคำสั่ง (ชื่อเรื่อง/ชื่อคน/เนื้อหาบางส่วน) :   

พบทั้งหมด 4589 เรื่อง รวมทั้งหมด : 230 หน้า : <<ย้อนกลับ [1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86][87][88][89][90][91][92][93][94][95][96][97][98][99][100][101][102][103][104][105][106][107][108][109][110][111][112][113][114][115][116][117][118][119][120][121][122][123][124][125][126][127][128][129][130][131][132][133][134][135][136][137][138][139][140][141][142][143][144][145][146][147][148][149][150][151][152][153][154][155][156][157][158][159][160][161][162][163][164][165][166][167][168][169][170][171][172][173][174][175][176][177][178][179][180][181][182][183][184][185][186][187][188][189][190][191][192][193][194][195] 196 [197][198][199][200][201][202][203][204][205][206][207][208][209][210][211][212][213][214][215][216][217][218][219][220][221][222][223][224][225][226][227][228][229][230] หน้าถัดไป>>

คำสั่งเลขที่
เรื่อง
สั่ง ณ วันที่
713/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 4 ม.ค.-12 พ.ค. 60 วิทยาลัยแม่ฮ่องสอน แม่ฮ่องสอน (จัดการเรียนการสอน) 28 ก.พ. 2560
712/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 14 มี.ค. 60 โรงแรมสวนดุสิต เพลส กรุงเทพฯ (ประชุมคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิประเมินผลงานทางวิชาการ) 28 ก.พ. 2560
711/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 12 มี.ค.-27 เม.ย. 60 โรงแรมเอเชีย กรุงเทพฯ (อบรมหลักสูตรการบริหารงานอุดมศึกษาระดับสูง สายสนับสนุน) 28 ก.พ. 2560
710/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 1 มี.ค. 60 โรงเรียนทาเหนือวิทยา แม่ออน เชียงใหม่ (โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการพัฒนาท้องถิ่น) 28 ก.พ. 2560
709/2560 ให้บุคลากรและนักศึกษาเดินทางไปราชการ 4,5,11,12,18,19,25,26 มี.ค.,1,2 เม.ย. 60 เมือง เชียงใหม่ (วิจัย) 28 ก.พ. 2560
708/2560 แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองคลัง สำนักงานอธิการบดี 6-10 มี.ค. 60 (ผู้อำนวยการลากิจ) 28 ก.พ. 2560
707/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 4-5 มี.ค. 60 โป่งแยง แม่ริม เชียงใหม่ (วิจัย) 28 ก.พ. 2560
706/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 4-5 มี.ค. 60 เมือง แม่ฮ่องสอน (วิจัย) 28 ก.พ. 2560
705/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 12-13 มี.ค. 60 โรงเรียนสิริวัฒนา เชียงราย (เป็นกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาปฐมวัยระดับสากล) 28 ก.พ. 2560
704/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 30 มี.ค.-1 เม.ย. 60 โรงแรมแอมบาสเดอร์ กรุงเทพฯ (ประชุมการพัฒนาการเรียนการสอนระดับอุดมศึกษากับการขับเคลื่อนประเทศไทย 4.0) 28 ก.พ. 2560
703/2560 ให้บุคลากรและนักศึกษาเดินทางไปราชการ 12 มี.ค. 60 ศรีใจสตูดิโอ แม่แตง เชียงใหม่ (โครงการศึกษาแหล่งการเรียนรู้ทางประวัติศาสตร์และการจัดกิจกรรมการเรียนรู้นอกสถานที่) 28 ก.พ. 2560
702/2560 ให้บุคลากรและนักศึกษาเดินทางไปราชการ 2-7 มี.ค. 60 แม่ริม แม่แตง เชียงใหม่ (วิจัย) 28 ก.พ. 2560
701/2560 แต่งตั้งกรรมการสอบประมวลความรู้ของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารธุรกิจ (กลุ่มวิชาการจัดการ) ครั้งที่ 1 ประจำภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2559 28 ก.พ. 2560
700/2560 แต่งตั้งคณะกรรมการรับซองและเปิดซองพิจารณาราคา การให้เช่าพื้นที่ทำความสะอาดภาชนะ ศูนย์อาหาร ภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 28 ก.พ. 2560
699/2560 แต่งตั้งคณะกรรมการรับซองและเปิดซองพิจารณาราคา การให้เช่าพื้นที่จำหน่ายเครื่องดื่ม (ชนิดไม่มีแอลกอฮอลล์) ศูนย์อาหาร ภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 28 ก.พ. 2560
698/2560 แต่งตั้งคณะกรรมการรับซองและเปิดซองพิจารณาราคา การให้เช่าพื้นที่จัดทำร้านมินิมาร์ท ศูนย์อาหาร ภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 28 ก.พ. 2560
697/2560 แต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกผู้ประกอบการจำหน่ายอาหาร และตรวจสอบคุณภาพอาหาร 28 ก.พ. 2560
696/2560 แต่งตั้งอาจารย์นิเทศก์นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ระดับปริญญาตรี 5 ปี ภาคเรียนที่ 2/2559 (เพิ่มเติม) 28 ก.พ. 2560
695/2560 แต่งตั้งอาจารย์นิเทศก์นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู (รหัส 59) ภาคเรียนที่ 2/2559 (เพิ่มเติม) 28 ก.พ. 2560
694/2560 อนุญาตให้พนักงานมหาวิทยาลัยลาออกจากงาน (พัชร์สิตา เจริญสุรภิรมย์) 28 ก.พ. 2560


[ กลับหน้าหลักระบบสารสนเทศ สำนักงานอธิการบดี ]