ค้นหาคำสั่ง (ชื่อเรื่อง/ชื่อคน/เนื้อหาบางส่วน) :   

พบทั้งหมด 4597 เรื่อง รวมทั้งหมด : 230 หน้า : <<ย้อนกลับ [1][2][3][4][5][6][7][8] 9 [10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86][87][88][89][90][91][92][93][94][95][96][97][98][99][100][101][102][103][104][105][106][107][108][109][110][111][112][113][114][115][116][117][118][119][120][121][122][123][124][125][126][127][128][129][130][131][132][133][134][135][136][137][138][139][140][141][142][143][144][145][146][147][148][149][150][151][152][153][154][155][156][157][158][159][160][161][162][163][164][165][166][167][168][169][170][171][172][173][174][175][176][177][178][179][180][181][182][183][184][185][186][187][188][189][190][191][192][193][194][195][196][197][198][199][200][201][202][203][204][205][206][207][208][209][210][211][212][213][214][215][216][217][218][219][220][221][222][223][224][225][226][227][228][229][230] หน้าถัดไป>>

คำสั่งเลขที่
เรื่อง
สั่ง ณ วันที่
4859/2560 มอบหมายและมอบอำนาจให้รองอธิการบดีและผู้ช่วยอธิการบดีปฏิบัติราชการแทนอธิการบดี 17 ธ.ค. 2560
4858/2560 แต่งตั้งผู้ช่วยอธิการบดี (ณัฏฐพร จักรวิเชียร,นครินทร์ พริบไหว,ศิริมาศ โกศัลย์พิพัฒน์) 17 ธ.ค. 2560
4857/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 25,26 ธ.ค. 60 8,9,29,30 ม.ค. 61 อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ (นิเทศ) 17 ธ.ค. 2560
4852/2560 แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินและคัดเลือกนักศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับสถานศึกษาประจำปีการศึกษา 2560 16 ธ.ค. 2560
4851/2560 ยกเลิกคำสั่งแต่งตั้งกรรมการดำเนินการจ้างที่ปรึกษาโดยวิธีคัดเลือกโครงการพัฒนาซอฟต์แวร์ระบบฐานข้อมูลและสารสนเทศนักศึกษา (ครั้งที่ 2) 16 ธ.ค. 2560
4850/2560 แต่งตั้งนักศึกษาช่วยปฏิบัติงานราชการประจำหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 16 ธ.ค. 2560
4849/2560 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน และกรรมการกำกับการสอบวัดความสามารถทางภาษาอังกฤษสำหรับบัณฑิตศึกษา "CMRU GEP TEST" ประจำปี 2560 16 ธ.ค. 2560
4848/2560 อนุญาตให้ข้าราชการสายวิชาการขยายเวลาศึกษาต่อ ณ ต่างประเทศ 16 ธ.ค. 2560
4847/2560 ให้บุคลากรและนักศึกษาเดินทางไปราชการ 27-29 ธ.ค. 60 โรงเรียนในเขตพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ (โครงการประชาสัมพันธ์หลักสูตรเพื่อแนะนำและสร้างเครือข่ายกับโรงเรียนมัธยมศึกษาในจังหวัดเชียงใหม่) 16 ธ.ค. 2560
4844/2560 แก้ไขคำสั่งแต่งตั้งอาจารย์นิเทศก์นักศึกษาฝึกปฏิบัติวิชาชีพครู ภาคเรียนที่ 2/2560 15 ธ.ค. 2560
4843/2560 แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองกลาง สำนักงานอธิการบดี ระหว่างวันที่ 21-22 ธ.ค. 60 (ผู้อำนวยการเดินทางไปราชการกรุงเทพมหานคร) 15 ธ.ค. 2560
4842/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 21-22 ธ.ค. 60 ห้องประชุมมงคลอาภา คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ศูนย์พณิชยการพระนคร กรุงเทพมหานคร (ประชุมเสวนาเรื่อง ค่าตอบแทนที่เป็นธรรมตามรัฐธรรมนูญของอาจารย์มหาวิทยาลัย) 15 ธ.ค. 2560
4841/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 18,20,25 ธ.ค. 60 อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ (นิเทศ) 15 ธ.ค. 2560
4840/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 20 ธ.ค. 60 วันที่ 19 ม.ค. 61 และวันที่ 14 ก.พ. 61 โรงเรียนสองแคววิทยาคม อำเภอดอยหล่อ จังหวัดเชียงใหม่ (นิเทศ) 15 ธ.ค. 2560
4839/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 20 ธ.ค. 60 วันที่ 10,17 ม.ค. 61 โรงเรียนแม่ออนวิทยาลัย อำเภอแม่ออน จังหวัดเชียงใหม่ (นิเทศ) 15 ธ.ค. 2560
4838/2560 เปลี่ยนแปลงประธานกรรมการตรวจการจ้าง โครงการก่อสร้างถนนด้านหน้าอาคารการศึกษาพิเศษเชื่อมต่ออาคาร 90 ปี ราชภัฏเชียงใหม่ 15 ธ.ค. 2560
4837/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 20,22,26,28,29 ธ.ค. 60 โรงเรียนแม่ตืนวิทยา โรงเรียนเมธีวุฒิกร วิทยาลัยนาฏศิลป์เชียงใหม่ โรงเรียนสามัคคีวิทยาทาน จังหวัดลำพูน และจังหวัดเชียงใหม่ (นิเทศ) 15 ธ.ค. 2560
4836/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 20 ธ.ค. 60 3,24 ม.ค. 61 อำเภอแม่ลาน้อย จังหวัดแม่ฮ่องสอน (นิเทศ) 15 ธ.ค. 2560
4835/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 18,19,20,21,25 ธ.ค. 60 วันที่ 8,9,10,11,15 ม.ค. 61 และวันที่ 5,6,7,8,12 ก.พ. 61 อำเภอดอยสะเก็ด สารภี เมือง จังหวัดเชียงใหม่ (นิเทศ) 15 ธ.ค. 2560
4834/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 18,20,22 ธ.ค. 60 วันที่ 24,29,31 ม.ค. และวันที่ 5,7,9 ก.พ. 61 สันป่าตอง แม่ริม หางดง จังหวัดเชียงใหม่ (นิเทศ) 15 ธ.ค. 2560


[ กลับหน้าหลักระบบสารสนเทศ สำนักงานอธิการบดี ]