ค้นหาคำสั่ง (ชื่อเรื่อง/ชื่อคน/เนื้อหาบางส่วน) :   

พบทั้งหมด 3907 เรื่อง รวมทั้งหมด : 196 หน้า : <<ย้อนกลับ [1][2][3][4][5][6][7][8] 9 [10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86][87][88][89][90][91][92][93][94][95][96][97][98][99][100][101][102][103][104][105][106][107][108][109][110][111][112][113][114][115][116][117][118][119][120][121][122][123][124][125][126][127][128][129][130][131][132][133][134][135][136][137][138][139][140][141][142][143][144][145][146][147][148][149][150][151][152][153][154][155][156][157][158][159][160][161][162][163][164][165][166][167][168][169][170][171][172][173][174][175][176][177][178][179][180][181][182][183][184][185][186][187][188][189][190][191][192][193][194][195][196] หน้าถัดไป>>

คำสั่งเลขที่
เรื่อง
สั่ง ณ วันที่
4155/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 28 พ.ย. - 1 ธ.ค. 60 โรงแรมรอยัลภูเก็ตซิตี้ จังหวัดภูเก็ต (ประชุมวิชาการนานาชาติเพื่อพัฒนาตนเอง ในการประชุม 14th International Conference on Research Advances in Social Sciences and Humanities (RASSH-NOV-2017) 01 พ.ย. 2560
4154/2560 แต่งตั้งนักศึกษาช่วยปฏิบัติงาน พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปี 2560 01 พ.ย. 2560
4153/2560 แต่งตั้งผู้ประสานงานสหกิจศึกษาของคณะ วิทยาลัย 01 พ.ย. 2560
4152/2560 แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสถาบัน ประจำปีการศึกษา 2559 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 01 พ.ย. 2560
4150/2560 เปลี่ยนแปลงผู้มีหน้าที่รับผิดชอบด้านการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561 01 พ.ย. 2560
4149/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 8,9,10,11 พ.ย. 60 โรงเรียนห้องสอนศึกษา โรงเรียนเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน (นิเทศ) 01 พ.ย. 2560
4148/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 7-10 พ.ย. 60 ห้องประชุม ศาสตราจารย์ประเสริฐ ณ นคร ชั้น 3 อาคารอุดมศึกษา 1 สำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา และโรงแรมแกรนด์จอมเทียน พัทยา จังหวัดชลบุรี (โครงการอบรมหลักสูตรการพัฒนาศักยภาพบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาสำหรับคนพิก 01 พ.ย. 2560
4147/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 1-3 พ.ย. 60 สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กรุงเทพมหานคร (โครงการเดินทางไปฝึกปฏิบัติและศึกษาดูงานด้านการพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานให้บริการนักศึกษาพิการ ณ สหรัฐอเมริกา) 01 พ.ย. 2560
4146/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 1-2 พ.ย. 60 ค่ายลูกเสือสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ (นำส่งอุปกรณ์ในการจัดอบรมวิชาผู้กำกับลูกเสือ) 01 พ.ย. 2560
4145/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 17-18 พ.ย. 60 โรงแรมเชียงใหม่ ออคิด อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ (โครงการอบรมประจำปี 2560) 01 พ.ย. 2560
4144/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 10-12 พ.ย. 60 รอยัล พารากอน ฮอลล์ ชั้น 5 สยามพารากอน กรุงเทพมหานคร (โครงการสมัครสถานศึกษาให้แก่นักเรียนทุนรัฐบาล ประจำปี 2560) 01 พ.ย. 2560
4143/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 20-24 พ.ย. 60 มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี (ประชุมวิชาการระดับชาติ ราชภัฏสุราษฎร์ธานีวิจัย ครั้งที่ 11) 01 พ.ย. 2560
4142/2560 แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนคณบดีวิทยาลัยพัฒนาเศรษฐกิจและเทคโนโลยีชุมชนแห่งเอเชีย 1-3 พ.ย. 60 (คณบดีเดินทางไปราชการ ณ เมืองคุณหมิง สาธารณรัฐประชาชนจีน) 01 พ.ย. 2560
4141/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 1-11 พ.ย. 60 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่(ให้บริการยานพาหนะในงานพระราชพิธีปริญญาบัตร) 31 ต.ค. 2560
4140/2560 แต่งตั้งอาจารย์ผู้สอนรายวิชาพื้นฐาน สำหรับนักศึกษาปริญญาโท ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2560 31 ต.ค. 2560
4139/2560 แต่งตั้งอาจารย์ผู้สอนระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2560 31 ต.ค. 2560
4138/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 9-11 พ.ย. 60 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา กรุงเทพมหานคร (นำเสนอผลงานวิชาการในการประชุมสวนสุนันทาวิชาการด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีระดับชาติ ครั้งที่ 1) 31 ต.ค. 2560
4137/2560 ให้บุคลากรและนักศึกษาเดินทางไปราชการ 13,20 พ.ย. 60 อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ (วิจัยเรื่อง ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ เพื่อการท่องเที่ยว ในพื้นที่เทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่) 31 ต.ค. 2560
4136/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 8-12 พ.ย. 60 พื้นที่จังหวัดเพชรบูรณ์ ขอนแก่น อุบลราชธานี บุรีรัมย์และนครราชสีมา (วิจัยเรื่อง การสร้างดัชนีชีวภาพร่วมกับดัชนีคุณภาพน้ำเพื่อการประเมินคุณภาพน้ำของแม่น้ำในประเทศไทย) 31 ต.ค. 2560
4135/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 19-25 พ.ย. 60 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน กรุงเทพมหานคร (อบรมเชิงปฏิบัติการ "Microbial ecology: Impacts on gut health and animal production") 31 ต.ค. 2560


[ กลับหน้าหลักระบบสารสนเทศ สำนักงานอธิการบดี ]