ค้นหาคำสั่ง (ชื่อเรื่อง/ชื่อคน/เนื้อหาบางส่วน) :   

พบทั้งหมด 4597 เรื่อง รวมทั้งหมด : 230 หน้า : <<ย้อนกลับ [1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32] 33 [34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86][87][88][89][90][91][92][93][94][95][96][97][98][99][100][101][102][103][104][105][106][107][108][109][110][111][112][113][114][115][116][117][118][119][120][121][122][123][124][125][126][127][128][129][130][131][132][133][134][135][136][137][138][139][140][141][142][143][144][145][146][147][148][149][150][151][152][153][154][155][156][157][158][159][160][161][162][163][164][165][166][167][168][169][170][171][172][173][174][175][176][177][178][179][180][181][182][183][184][185][186][187][188][189][190][191][192][193][194][195][196][197][198][199][200][201][202][203][204][205][206][207][208][209][210][211][212][213][214][215][216][217][218][219][220][221][222][223][224][225][226][227][228][229][230] หน้าถัดไป>>

คำสั่งเลขที่
เรื่อง
สั่ง ณ วันที่
4326/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 30 พ.ย. - 2 ธ.ค. 60 สำนักวิชาศึกษาทั่วไป อาคารพจน์ สารสิน มหาวิทยาลัยขอนแก่น อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น (ประชุมวิชาการการศึกษาทั่วไป ระดับภูมิภาค Intelligence for Learning in Digital Age) 17 พ.ย. 2560
4325/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 29 พ.ย. 60 วิทยาลัยแม่ฮ่องสอน อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน (ลงคะแนนเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำของวิทยาลัยแม่ฮ่องสอน) 17 พ.ย. 2560
4324/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 22-23 พ.ย. 60 พื้นที่อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ (วิจัยเรื่อง การสร้างตัวแบบการบริหารวิสาหกิจชุมชนที่เหมาะสมเพื่อสร้างความได้เปรียบเชิงการแข่งขันในการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน : กรณีศึกษาธุรกิจชุมชน อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใ 17 พ.ย. 2560
4323/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 29 พ.ย. - 2 ธ.ค. 60 บริษัทแพนทีน จำกัด เขตลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร (นิเทศ) 17 พ.ย. 2560
4322/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 17,23 พ.ย. 60 พื้นที่อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ (วิจัยเรื่อง การส่งเสริมการจัดการระบบสวัสดิการสู่สังคมสูงอายุพื้นที่อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่) 17 พ.ย. 2560
4321/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 30 พ.ย. - 4 ธ.ค. 60 ห้องประชุม 409 ชั้น 4 อาคารแถบนีละนิธิ ภาควิชาวัสดุศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร (ประชุมเพื่อพิจารณารายงานความก้าวหน้าระยะ 2 เดือน เพื่อนำเสนอผลการวิจัย) 17 พ.ย. 2560
4320/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 1-3 ธ.ค. 60 โรงเรียนธุรกิจอาหารไทยและนานาชาติ กรุงเทพมหานคร (นิเทศ) 17 พ.ย. 2560
4319/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 27-28 พ.ย. 60 โรงพยาบาลลำพูน จังหวัดลำพูน โรงพยาบาลแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน (นิเทศ) 17 พ.ย. 2560
4318/2560 แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนคณบดีคณะครุศาสตร์ 17-18 พ.ย. 60 (คณบดีเดินทางไปราชการเพื่อเข้าร่วมพิธีรับขวัญปวารณาตัวเป็นศิษย์นักศึกษาโครงการผลิตครูสู่ความเป็นเลิศ) 17 พ.ย. 2560
4317/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 20-21 พ.ย. 60 พื้นที่อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ (ประชาสัมพันธ์หลักสูตรให้นักเรียนที่ศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายในเขตอำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่) 17 พ.ย. 2560
4315/2560 เปลี่ยนแปลงกรรมการดำเนินงานสหกิจศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 16 พ.ย. 2560
4314/2560 แต่งตั้งคณะกรรมการจัดหารายได้และทอดผ้าป่ามหากุศล ในโครงการก่อสร้างองค์พระมหาเจดีย์ 16 พ.ย. 2560
4313/2560 แต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกเพชรราชภัฏ-เพชรล้านนา ประจำปีพุทธศักราช 2561 16 พ.ย. 2560
4312/2560 แต่งตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ เพิ่มเติม 16 พ.ย. 2560
4311/2560 ให้บุคลากรและนักศึกษาเดินทางไปราชการ 22,29 พ.ย. 60 พื้นที่อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ (วิจัยเรื่อง การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการศึกษารูปแบบการอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น โดยกระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชน กรณีศึกษาวิสาหกิจชุมชน โคมไฟ 700 ปี เทศบาลเมืองเ 16 พ.ย. 2560
4310/2560 ให้บุคลากรและนักศึกษาเดินทางไปราชการ 24 พ.ย. และ 1 ธ.ค. 60 พื้นที่อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ (วิจัยเรื่อง การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับการส่งเสริมและอนุรักษ์ผักพื้นบ้านในพื้นที่ อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่) 16 พ.ย. 2560
4309/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 20-21 พ.ย. 60 โรงแรมเชียงใหม่ออคิด อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ (อบรมหลักสูตร การพัฒนางานสารบรรณให้มีประสิทธิภาพและทันสมัย) 16 พ.ย. 2560
4308/2560 แต่งตั้งอาจารย์นิเทศก์ ประจำภาคเรียนที่ 2/2560 หลักสูตรครุศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 16 พ.ย. 2560
4306/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 29-30 พ.ย. 60 โรงแรมเชียงใหม่ออคิด อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ (โครงการฝึกอบรมหลักสูตร เทคนิคการบริการด้วยใจเพื่อสร้างภาพลักษณ์ที่ดีขององค์กร) 16 พ.ย. 2560
4305/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 27 พ.ย. 60 สถาบันวิจัยสังคม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ (ประชุมเสวนาเรื่อง Halal Tourism : ท่องเที่ยวฮาลาล) 16 พ.ย. 2560


[ กลับหน้าหลักระบบสารสนเทศ สำนักงานอธิการบดี ]