ค้นหาคำสั่ง (ชื่อเรื่อง/ชื่อคน/เนื้อหาบางส่วน) :   

พบทั้งหมด 4597 เรื่อง รวมทั้งหมด : 230 หน้า : <<ย้อนกลับ [1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86][87][88][89][90][91][92][93][94][95][96][97][98][99][100][101][102][103][104][105][106][107][108][109][110][111][112][113][114][115][116][117] 118 [119][120][121][122][123][124][125][126][127][128][129][130][131][132][133][134][135][136][137][138][139][140][141][142][143][144][145][146][147][148][149][150][151][152][153][154][155][156][157][158][159][160][161][162][163][164][165][166][167][168][169][170][171][172][173][174][175][176][177][178][179][180][181][182][183][184][185][186][187][188][189][190][191][192][193][194][195][196][197][198][199][200][201][202][203][204][205][206][207][208][209][210][211][212][213][214][215][216][217][218][219][220][221][222][223][224][225][226][227][228][229][230] หน้าถัดไป>>

คำสั่งเลขที่
เรื่อง
สั่ง ณ วันที่
2381/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 7-8 ก.ค. 60 กังหันบ้านดอยโฮมสเตย์ ตำบลโป่งแยง อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ (วิทยากรในโครงการอบรมเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่และส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมแก่บุคลกรในองค์กร) 04 ก.ค. 2560
2380/2560 แต่งตั้งคณะอนุกรรมการบริหารจัดการการเข้าร่วมกิจกรรมเพื่อการเรียนรู้แบบบูรณาการ 04 ก.ค. 2560
2378/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 6-7,12-14 ก.ค. 60 และ 9-11,25 ส.ค. 60 และ 14-15,20-22 ก.ย. 60 โรงเรียนเวียงเจดีย์วิทยา อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน,โรงเรียนแม่อ้อวิทยาคม อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย,โรงเรียนเทิงวิทยาคม อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย (นิเทศ) 04 ก.ค. 2560
2377/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 5,7 ก.ค. โรงเรียนเชียงใหม่มัธยม อำเภอแม่แตง โรงเรียนเมตตาศึกษา โรงเรียนเทศบาลวัดป่าแพ่ง อำเภอเมือง โรงเรียนบ้านริมใต้ อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ (นิเทศ) 04 ก.ค. 2560
2376/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 5-7 กรกฎาคม 60 สถานประกอบการจังหวัดเชียงใหม่ จังหวัดลำพูน จังหวัดแพร่ (ลงพื้นที่คัดเลือกประกอบการ OTOP) 04 ก.ค. 2560
2375/2560 แต่งตั้งอาจารย์พิเศษ ภาคการศึกษาที่ 3 ปีการศึกษา 2559 04 ก.ค. 2560
2373/2560 แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์และคณะกรรมการตรวจการจ้างและผู้ควบคุมงานสำหรับการประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนด้านหน้าอาคารการศึกษาพิเศษเชื่อมต่ออาคาร 90 ปี ราชภัฏเชียงใหม่ ครั้งที่ 3 โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 03 ก.ค. 2560
2372/2560 แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนคณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร 7-12 ก.ค. 60 (คณบดีไปราชการโรงแรมแคนทารี ฮิลล์) 03 ก.ค. 2560
2371/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 24 ก.ค. 60 โรงแรมอิมพีเรียลแม่ปิง เชียงใหม่ (สัมมนาเรื่องครบเครื่อง เรื่องลิขสิทธิ์สำหรับการเขียนหนังสือ) 03 ก.ค. 2560
2370/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 3 ก.ค. 60 ห้องประชุมฝู่เป่า โรงแรมแกรนด์วิว อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ (โครงการพัฒนาและสัมมนาหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทยธุรกิจสำหรับชาวต่างประเทศ หลักสูตรนานาชาติ) 03 ก.ค. 2560
2369/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 10-11 ก.ค. 60 ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 5 อาคารสำนักงานท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (AOB) (ประชุมคณะกรรมการการดำเนินงานธุรกิจการบินและสมาคมการบินพลเรือนและการท่องเที่ยวไทย) 03 ก.ค. 2560
2368/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 7 ก.ค. 60 โรงเรียนบ้านแม่ตะไคร้,โรงเรียนทาเหนือวิทยา อำเภอแม่ออน จังหวัดเชียงใหม่ (โครงการพัฒนาห้องสมุดโรงเรียนเพื่อการเรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น) 03 ก.ค. 2560
2366/2560 แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะการจัดจ้างก่อสร้างอ่างเก็บน้ำธรรมชาติ บริเวณต้นห้วยห้า ครั้งที่ 3 03 ก.ค. 2560
2365/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 12 ก.ค. 60 ศูนย์ประชุมนานาชาติคุ้มคำ (คุ้มขันโตก) อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ (อบรมการปฏิรูประบบการวิจัยและนวัตกรรม) 03 ก.ค. 2560
2364/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 4,7,11 ก.ค. 60 โรงเรียนบ้านหนองไคร้ อำเภภอสันทราย โรงเรียนบ้านนามน โรงเรียนเวียงแหงวิทยาคม อำเภอเวียงแหง จังหวัดเชียงใหม่ (นิเทศ) 03 ก.ค. 2560
2363/2560 แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางโครงการปรับปรุงอ่างเก็บน้ำธรรมชาติบริเวณต้นห้วยห้า 03 ก.ค. 2560
2362/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 3-4, 7,24-25,28 ก.ค. 60 และ 25,28-29 ส.ค. 60 โรงเรียนชุมชนวัดช่อแล,โรงเรียนเชียงใหม่มัธยม อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ (นิเทศ) 03 ก.ค. 2560
2361/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 5-6 ก.ค. 60 โรงเรียนสันติสุข, โรงเรียนสองแคววิทยาคม อำเภอดอยหล่อ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 31 อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ (นิเทศ) 03 ก.ค. 2560
2360/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 16-22 ก.ค. 60 ภาควิชาชีวอนามัยและความปลอดภัย คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล กรุงเทพมหานคร (สัมมนาวิชาการ หลักสูตรการวางแผนและตรวจวัดทางสุขศาสตร์อุตสาหกรรม I.H. Sampling and Strategies) 03 ก.ค. 2560
2359/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 28-29 ก.ค. 60 คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร (ประชุมวิชาการระดับชาติ เนื่องในวันภาไทยแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ.2560) 03 ก.ค. 2560


[ กลับหน้าหลักระบบสารสนเทศ สำนักงานอธิการบดี ]