ค้นหาคำสั่ง (ชื่อเรื่อง/ชื่อคน/เนื้อหาบางส่วน) :   

พบทั้งหมด 4590 เรื่อง รวมทั้งหมด : 230 หน้า : <<ย้อนกลับ [1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86][87][88][89][90][91][92][93][94][95][96][97][98][99][100][101][102][103][104][105][106][107][108][109][110][111][112][113][114][115][116][117] 118 [119][120][121][122][123][124][125][126][127][128][129][130][131][132][133][134][135][136][137][138][139][140][141][142][143][144][145][146][147][148][149][150][151][152][153][154][155][156][157][158][159][160][161][162][163][164][165][166][167][168][169][170][171][172][173][174][175][176][177][178][179][180][181][182][183][184][185][186][187][188][189][190][191][192][193][194][195][196][197][198][199][200][201][202][203][204][205][206][207][208][209][210][211][212][213][214][215][216][217][218][219][220][221][222][223][224][225][226][227][228][229][230] หน้าถัดไป>>

คำสั่งเลขที่
เรื่อง
สั่ง ณ วันที่
2372/2560 แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนคณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร 7-12 ก.ค. 60 (คณบดีไปราชการโรงแรมแคนทารี ฮิลล์) 03 ก.ค. 2560
2371/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 24 ก.ค. 60 โรงแรมอิมพีเรียลแม่ปิง เชียงใหม่ (สัมมนาเรื่องครบเครื่อง เรื่องลิขสิทธิ์สำหรับการเขียนหนังสือ) 03 ก.ค. 2560
2370/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 3 ก.ค. 60 ห้องประชุมฝู่เป่า โรงแรมแกรนด์วิว อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ (โครงการพัฒนาและสัมมนาหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทยธุรกิจสำหรับชาวต่างประเทศ หลักสูตรนานาชาติ) 03 ก.ค. 2560
2369/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 10-11 ก.ค. 60 ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 5 อาคารสำนักงานท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (AOB) (ประชุมคณะกรรมการการดำเนินงานธุรกิจการบินและสมาคมการบินพลเรือนและการท่องเที่ยวไทย) 03 ก.ค. 2560
2368/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 7 ก.ค. 60 โรงเรียนบ้านแม่ตะไคร้,โรงเรียนทาเหนือวิทยา อำเภอแม่ออน จังหวัดเชียงใหม่ (โครงการพัฒนาห้องสมุดโรงเรียนเพื่อการเรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น) 03 ก.ค. 2560
2366/2560 แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะการจัดจ้างก่อสร้างอ่างเก็บน้ำธรรมชาติ บริเวณต้นห้วยห้า ครั้งที่ 3 03 ก.ค. 2560
2365/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 12 ก.ค. 60 ศูนย์ประชุมนานาชาติคุ้มคำ (คุ้มขันโตก) อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ (อบรมการปฏิรูประบบการวิจัยและนวัตกรรม) 03 ก.ค. 2560
2364/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 4,7,11 ก.ค. 60 โรงเรียนบ้านหนองไคร้ อำเภภอสันทราย โรงเรียนบ้านนามน โรงเรียนเวียงแหงวิทยาคม อำเภอเวียงแหง จังหวัดเชียงใหม่ (นิเทศ) 03 ก.ค. 2560
2363/2560 แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางโครงการปรับปรุงอ่างเก็บน้ำธรรมชาติบริเวณต้นห้วยห้า 03 ก.ค. 2560
2362/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 3-4, 7,24-25,28 ก.ค. 60 และ 25,28-29 ส.ค. 60 โรงเรียนชุมชนวัดช่อแล,โรงเรียนเชียงใหม่มัธยม อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ (นิเทศ) 03 ก.ค. 2560
2361/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 5-6 ก.ค. 60 โรงเรียนสันติสุข, โรงเรียนสองแคววิทยาคม อำเภอดอยหล่อ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 31 อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ (นิเทศ) 03 ก.ค. 2560
2360/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 16-22 ก.ค. 60 ภาควิชาชีวอนามัยและความปลอดภัย คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล กรุงเทพมหานคร (สัมมนาวิชาการ หลักสูตรการวางแผนและตรวจวัดทางสุขศาสตร์อุตสาหกรรม I.H. Sampling and Strategies) 03 ก.ค. 2560
2359/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 28-29 ก.ค. 60 คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร (ประชุมวิชาการระดับชาติ เนื่องในวันภาไทยแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ.2560) 03 ก.ค. 2560
2358/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 26-27 ก.ค. 60 สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง จังหวัดลำปาง (นำเสนอผลงานการประชุมวิจัยระดับชาติ ลำปางวิจัย ครั้งที่ 3) 03 ก.ค. 2560
2357/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 13-15 ก.ค. 60 โรงแรมเจริญธานีขอนแก่น อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น (ประชุมวิชาการระดับชาติ "ศิลปกรรมวิจัย ครั้งที่ 3 เศรษฐกิจสร้างสรรค์กับ Thailand 4.0" ) 03 ก.ค. 2560
2356/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 2-4 ส.ค. 60 โรงแรม Holiday Inn Hotel,Pattaya จังหวัดชลบุรี (ประชุมวิชาการ The 6 Burapha University International Conference 2017) 03 ก.ค. 2560
2355/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 16-20 ก.ค. 60 ห้องปฏิบัติการ/บรรยาย สำนักงานบริการการศึกษา ชั้น 3 อาคารจำลอง หะริณสุต คณะเวชศาสตร์เขตร้อน มหาวิทยาลัยมหิดล กรุงเทพมหานคร (โครงการอบรมความรู้ทางด้านการประเมินและวิธีการวิจัยทางด้านโภชนา) 03 ก.ค. 2560
2354/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 22-23 ก.ค. 60 โรงแรมเซ็นจูรี ปาร์ค กรุงเทพมหานคร (ประชุม Retreat ผู้ประเมินคุณภาพภายในระดับหลักสูตร) 03 ก.ค. 2560
2353/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 7,27,28 ก.ค. 60 และ 24,25 ส.ค. 60 อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ (วิจัย) 05 ก.ค. 2560
2352/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 6 ก.ค. 60 ห้องเอื้องเงิน ชั้น 3 อาคาร2 คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (ประธานกรรมการสอบการค้นคว้าแบบอิสระของนักศึกษาปริญญาโท สาขาวิชาหลักสูตร การสอนและเทคโนโลยีการเรียนรู้ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่) 03 ก.ค. 2560


[ กลับหน้าหลักระบบสารสนเทศ สำนักงานอธิการบดี ]