ค้นหาคำสั่ง (ชื่อเรื่อง/ชื่อคน/เนื้อหาบางส่วน) :   

พบทั้งหมด 4597 เรื่อง รวมทั้งหมด : 230 หน้า : <<ย้อนกลับ [1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86][87][88][89][90][91][92][93][94][95][96][97][98][99][100][101][102][103][104][105][106][107][108][109][110][111][112][113][114][115][116][117][118][119][120][121][122][123][124][125][126][127][128][129][130][131][132][133][134][135][136][137][138][139][140][141][142][143][144][145][146][147][148][149][150][151][152][153][154][155][156][157][158][159][160][161][162][163][164][165][166][167][168][169][170][171][172][173][174][175][176] 177 [178][179][180][181][182][183][184][185][186][187][188][189][190][191][192][193][194][195][196][197][198][199][200][201][202][203][204][205][206][207][208][209][210][211][212][213][214][215][216][217][218][219][220][221][222][223][224][225][226][227][228][229][230] หน้าถัดไป>>

คำสั่งเลขที่
เรื่อง
สั่ง ณ วันที่
1110/2560 แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์และคณะกรรมการตรวจการจ้างและผู้ควบคุมงานสำหรับการประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนและภูมิทัศน์กลุ่มอาคารเรียนรวมและกลุ่มอาคารหอพักนักศึกษา คณะครุศาสตร์ ศูนย์แม่ริม โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 31 มี.ค. 2560
1109/2560 ให้บุคลากรปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 2 เม.ย. 60 31 มี.ค. 2560
1108/2560 แต่งตั้งผู้รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานบริหารและจัดการทรัพย์สิน (อรวรารัศมิ์ สุนิพัฒน์) 31 มี.ค. 2560
1107/2560 แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์และคณะกรรมการตรวจการจ้างและผู้ควบคุมงานสำหรับการประกวดราคาจ้างปรับปรุงอ่างเก็บน้ำธรรมชาติต้นห้วยห้า ศูนย์แม่ริม โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 31 มี.ค. 2560
1106/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 27 เม.ย. 60 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เชียงใหม่ (อบรมการใช้งานฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์เพื่อการสืบค้น) 31 มี.ค. 2560
1105/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 3 เม.ย. 60 มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ปทุมธานี (ประชุมคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา) 31 มี.ค. 2560
1104/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 31 มี.ค. 60 ศูนย์เทคโนโลยีทางการศึกษา กรุงเทพฯ (วิทยากรรายการตามตะวัน ช่วงสุขอย่างไทย) 30 มี.ค. 2560
1103/2560 ให้นักศึกษาเดินทางไปราชการ 6 เม.ย. 60 ที่พักสงฆ์ดำรงธรรม (ห้วยหลวง) เชียงดาว เชียงใหม่ (โครงการสร้างแนวป้องกันไฟป่า คณะกรรมการดำเนินงานกิจกรรมนักศึกษาภาคพิเศษ) 30 มี.ค. 2560
1102/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 1 เม.ย.-8 ต.ค. 60 แม่ริม เชียงใหม่ (วิจัย) 30 มี.ค. 2560
1101/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ และแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนคณบดีคณะครุศาสตร์ 31 มี.ค.-1 เม.ย. 60 มหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรฒ กรุงเทพฯ (ประชุมหารือการปฏิรูประบบการผลิตและพัฒนาครู) 30 มี.ค. 2560
1099/2560 ให้บุคลากรและนักศึกษาเดินทางไปราชการ 2-6 เม.ย. 60 เพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ์ กาญจนบุรี (โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ สร้างเครือข่ายผู้นำนักศึกษาระหว่างสถาบันอุดมศึกษา) 30 มี.ค. 2560
1098/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 30 มี.ค. 60 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลาง สันป่าตอง เชียงใหม่ (วิทยากรสูงวัยยุคใหม่ใส่ใจตรวจเช็คสุขภาพ) 30 มี.ค. 2560
1097/2560 ให้บุคลากรและนักศึกษาเดินทางไปราชการ 31 มี.ค.-1 เม.ย. 60 โป่งน้ำร้อน ฝาง เชียงใหม่ (ฝึกปฏิบัติการภาคสนามประกอบการเรียน) 30 มี.ค. 2560
1096/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 30 มี.ค.-6 เม.ย. 60 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เชียงใหม่ (ประชุม) 30 มี.ค. 2560
1095/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 30 มี.ค. 60 ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวพะเยา พะเยา (นิเทศ) 30 มี.ค. 2560
1094/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 4 เม.ย. 60 มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เชียงใหม่ (ประชุมวิชาการวิศวกรรมอาคารแห่งชาติ) 30 มี.ค. 2560
1093/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 4-5 เม.ย. 60 เมือง เชียงใหม่ (นิเทศ) 30 มี.ค. 2560
1092/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 4-5 เม.ย. 60 เมือง เชียงใหม่ (นิเทศ) 30 มี.ค. 2560
1091/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 20-21 เม.ย. 60 เมือง เชียงใหม่ (นิเทศ) 30 มี.ค. 2560
1090/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 4-5 เม.ย. 60 เมือง เชียงใหม่ (นิเทศ) 30 มี.ค. 2560


[ กลับหน้าหลักระบบสารสนเทศ สำนักงานอธิการบดี ]