ค้นหาคำสั่ง (ชื่อเรื่อง/ชื่อคน/เนื้อหาบางส่วน) :   

พบทั้งหมด 4597 เรื่อง รวมทั้งหมด : 230 หน้า : <<ย้อนกลับ [1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86][87][88][89][90][91][92][93][94][95][96][97][98][99][100][101][102][103][104][105][106][107][108][109][110][111][112][113][114][115][116][117][118][119][120][121][122][123][124][125][126][127][128][129][130][131][132][133][134][135][136][137][138][139][140][141][142][143][144][145][146][147][148][149][150][151][152][153][154][155][156][157][158][159][160][161][162][163][164][165][166][167][168][169][170][171][172][173][174][175][176][177][178][179][180][181][182][183][184][185][186][187][188][189][190][191][192][193][194][195][196][197][198][199][200][201][202][203][204][205][206][207][208] 209 [210][211][212][213][214][215][216][217][218][219][220][221][222][223][224][225][226][227][228][229][230] หน้าถัดไป>>

คำสั่งเลขที่
เรื่อง
สั่ง ณ วันที่
448/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 10-13 ก.พ. 60 ช้างเผือก เมือง เชียงใหม่ (วิจัย) 09 ก.พ. 2560
447/2560 ให้บุคลากรและนักศึกษาเดินทางไปราชการ 10-12 ก.พ. 60 มหาวิทยาลัยทักษิณ สงขลา (ประชุมวิชาการนิสิตนักศึกษาภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศแห่งประเทศไทย) 09 ก.พ. 2560
446/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 16-18 ก.พ. 60 แม่ริม แม่แตง เชียงใหม่ (นิเทศ) 09 ก.พ. 2560
445/2560 ให้บุคลากรและนักศึกษาเดินทางไปราชการ 22-26 ก.พ. 60 กำแพงเพชร นครปฐม เพชรบุรี (สร้างเครือข่ายพัฒนาทักษะการปฏิบัติดนตรีสากล) 09 ก.พ. 2560
444/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 23 ก.พ.-3 มี.ค. 60 หางดง เชียงใหม่ แม่ลาน้อย แม่ฮ่องสอน (นิเทศ) 09 ก.พ. 2560
443/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 11-13 ก.พ. 60 สะเมิง เชียงใหม่ (วิจัย) 09 ก.พ. 2560
442/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 8,10 ก.พ. 60 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กรุงเทพฯ (ประชุมคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิประเมินผลงานทางวิชาการ) 08 ก.พ. 2560
441/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 9,16 ก.พ. 60 ลำพูน สันป่าตอง ดอยสะเก็ด เชียงใหม่ (นิเทศ) 08 ก.พ. 2560
440/2560 แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกบริษัทประกันอุบัติเหตุกลุ่มให้กับนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560 08 ก.พ. 2560
439/2560 แต่งตั้งคณะกรรมการสืบสวนข้อเท็จจริง 08 ก.พ. 2560
438/2560 แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางและรายละเอียดคุณลักษณะการจัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศ พร้อมติดตั้งและระบบไฟฟ้าสำหรับเครื่องปรับอากาศ อาคารโรงฝึกงานอุตสาหกรรมศิลป์ ศูนย์แม่ริม 08 ก.พ. 2560
437/2560 แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางและรายละเอียดคุณลักษณะการจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 80 ชุด พร้อมติดตั้ง 08 ก.พ. 2560
436/2560 แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางและรายละเอียดคุณลักษณะการจัดซื้อครุภัณฑ์ลิฟท์โดยสาร จำนวน 1 ชุด สำหรับอาคารโรงฝึกงานอุตสาหกรรมศิลป์ ศูนย์แม่ริม 08 ก.พ. 2560
435/2560 แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางและรายละเอียดคุณลักษณะการจัดซื้อครุภัณฑ์เก้าอี้บรรยาย จำนวน 4,430 ตัว เพื่อใช้สำหรับอาคาร 90 ปี ราชภัฏเชียงใหม่ 08 ก.พ. 2560
434/2560 แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางและรายละเอียดคุณลักษณะการจัดจ้างติดตั้งระบบเสียงและระบบอินเตอร์เน็ท สำหรับห้องเรียน อาคารโรงฝึกงานอุตสาหกรรมศิลป์ ศูนย์แม่ริม 08 ก.พ. 2560
433/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 8,11,12 ก.พ. 60 แม่แตง เชียงใหม่ (โครงการด้านการบริการวิชาการตามโครงการการอนุรักษ์และพัฒนาห่วงโซ่อุปทานชาเมี่ยงเมืองเหนือ) 07 ก.พ. 2560
432/2560 แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาการต่อสัญญาและราคา 07 ก.พ. 2560
431/2560 แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรและคณะกรรมการวิพากษ์หลักสูตร หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561) 07 ก.พ. 2560
430/2560 แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรและคณะกรรมการวิพากษ์หลักสูตร หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการเป็นผู้ประกอบการ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561) 07 ก.พ. 2560
429/2560 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานในหน่วยงานภาครัฐ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 07 ก.พ. 2560


[ กลับหน้าหลักระบบสารสนเทศ สำนักงานอธิการบดี ]