ค้นหาคำสั่ง (ชื่อเรื่อง/ชื่อคน/เนื้อหาบางส่วน) :   

พบทั้งหมด 4597 เรื่อง รวมทั้งหมด : 230 หน้า : <<ย้อนกลับ [1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57] 58 [59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86][87][88][89][90][91][92][93][94][95][96][97][98][99][100][101][102][103][104][105][106][107][108][109][110][111][112][113][114][115][116][117][118][119][120][121][122][123][124][125][126][127][128][129][130][131][132][133][134][135][136][137][138][139][140][141][142][143][144][145][146][147][148][149][150][151][152][153][154][155][156][157][158][159][160][161][162][163][164][165][166][167][168][169][170][171][172][173][174][175][176][177][178][179][180][181][182][183][184][185][186][187][188][189][190][191][192][193][194][195][196][197][198][199][200][201][202][203][204][205][206][207][208][209][210][211][212][213][214][215][216][217][218][219][220][221][222][223][224][225][226][227][228][229][230] หน้าถัดไป>>

คำสั่งเลขที่
เรื่อง
สั่ง ณ วันที่
3730/2560 แต่งตั้งนักศึกษาช่วยปฏิบัติงานราชการประจำหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 22 ก.ย. 2560
3729/2560 จ้างอาจารย์ชาวต่างประเทศ (Mr.Hamid Agahi) 22 ก.ย. 2560
3728/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการและแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองบริหารงานบุคคล 24-28 ก.ย. 60 สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏจัทรเกษม กรุงเทพมหานคร สำนักงาน ป.ป.ช. จังหวัดนนทบุรี (ประชุม) 22 ก.ย. 2560
3727/2560 ให้บุคลากรและนักศึกษาเดินทางไปราชการ 23 ก.ย. 60 ตำบลแม่ปั๋ง อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่ (กิจกรรมปลูกป่าสร้างฝายถวายหลวงปู่แหวนสุจิณโณ ปี 2559-2561) 22 ก.ย. 2560
3726/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 25-26 ก.ย. 60 จังหวัดน่าน (วิจัยโครงการ การพัฒนาฐานข้อมูลป่าชุมชน และป่าฟื้นฟู จังหวัดน่าน เพื่อวิเคราะห์พื้นที่การคงอยู่ และสูญหาย) 22 ก.ย. 2560
3725/2560 ให้บุคลารกรเดินทางไปราชการ 24-25 ก.ย. 60 ห้องศรีมณฑล สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาพิษณุโลก เขต 1 จังหวัดพิษณุโลก (ประชุมเพื่อประเมินข้าราชการครูให้มีวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ กลุ่มสาระการเรียนรู้สาขาการศึกษาพิเศษ) 22 ก.ย. 2560
3724/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 22 ก.ย. 60 โรงแรมเชียงใหม่ภูคำ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ (เป็นวิทยากรกิจกรรมการสร้างเครือข่ายการท่องเที่ยวตามแนวประชารัฐ โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชนเชิงวัฒนธรรมตามแนวประชารัฐ) 22 ก.ย. 2560
3723/2560 ให้บุคลากรและนักศึกษาเดินทางไปราชการ 29-30 ก.ย. 60 หอประชุมใหญ่ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย (เข้าร่วมประกวดสุนทรพจน์เฉลิมพระเกียรติพระบามสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตร ครั้งที่ 18 ประจำปี 2560) 22 ก.ย. 2560
3722/2560 การจ้างพนักงานมหาวิทยาลัยชั่วคราวสายวิชาการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 22 ก.ย. 2560
3721/2560 อนุญาตให้พนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการไปศึกษาต่อ ณ ต่างประเทศ (นิวซีแลนด์) 22 ก.ย. 2560
3720/2560 ให้บุคลากรและนักศึกษาเดินทางไปราชการ 23 ก.ย. 60 ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ (ศึกษาดูงาน) 22 ก.ย. 2560
3719/2560 ให้บุคลากรและนักศึกษาเดินทางไปราชการ 23-24 ก.ย. 60 น้ำตกตาดหมอก อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ (อบรมครูหลักสูตร ห้องเรียนธรรมชาติเพื่อการอนุรักษณ์อย่างยั่งยืน รุ่น 2) 22 ก.ย. 2560
3718/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 15-17 ต.ค. 60 แม่น้ำตาปี จังหวัดสุราษฎณ์ธานี (เป็นที่ปรึกษาโครงการและร่วมเก็บตัวอย่างทางชีวภาพในลุ่มน้ำของประเทศไทย) 22 ก.ย. 2560
3717/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 6-10 ต.ค. 60 แม่น้ำแควน้อย แตวใหญ่ ท่าจีน และแม่น้ำระยอง ณ จังหวัดชัยนาท สุพรรณบุรี กาญจนบุรี สมุทรสาคร และระยอง (ลงพื้นที่สำรวจ เก็บรวบรวมข้อมูลทางกายภาพ เคมี และชีวภาพ ของโครงการวิจัยสร้างดัชนีชีวภาพร่วมกับดัชนีคุณภาพน้ำเพื่อประเมินคุณภาพน้ำของแม่น้ำในประเทศไทย) 22 ก.ย. 2560
3716/2560 ให้บุคลากรและนักศึกษาเดินทางไปราชการ 26 ก.ย. 60 อำเภอปางมะผ้า จังหวัดแม่ฮ่องสอน (สำรวจเส้นทางและประสานงานกับหน่วยธุรกิจท่องเที่ยวต่างๆ เพื่อฝึกประสบการณ์ และแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าในการจัดการธุรกิจท่องเที่ยว) 22 ก.ย. 2560
3715/2560 แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง โครงการปรับปรุงอ่างเก็บน้ำเพื่อการเกษตร 22 ก.ย. 2560
3714/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 23,24,27,30 ก.ย. 60 และวันที่ 1,4,8,9,23,24,25,26 ต.ค. 60 อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ (วิจัยเรื่อง การปรับวัฒนธรรมกลุ่มชาติพันธุ์กับธุรกิจการท่องเที่ยวตำบลแม่แรม อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่) 22 ก.ย. 2560
3711/2560 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานการจัดประชุม 4th Evaluation SEA-Teacher Project ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ (เพิ่มเติม) 21 ก.ย. 2560
3710/2560 ให้บุคลากรและนักศึกษาเดินทางไปราชการ 7-9 ต.ค. 60 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร (แข่งขันตอบปัญหาเศรษฐศาสตร์เพชรยอดมงกุฎ ครั้งที่ 9 ปีการศึกษา 2560 ระดับอุดมศึกษา ครั้งที่ 5) 21 ก.ย. 2560
3709/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการและแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 25 ก.ย. 60 ห้องเพทาย ชั้น 14 โรงแรมวินเซอร์ สวีทส์ สุขุมวิท 20 กรุงเทพมหานคร (ประชุมประชาพิจารย์กรอบมาตรฐานการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี และคณิตศาสตร์ ในระดับปฐมวัย) 21 ก.ย. 2560


[ กลับหน้าหลักระบบสารสนเทศ สำนักงานอธิการบดี ]