ค้นหาคำสั่ง (ชื่อเรื่อง/ชื่อคน/เนื้อหาบางส่วน) :   

พบทั้งหมด 4590 เรื่อง รวมทั้งหมด : 230 หน้า : <<ย้อนกลับ [1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83] 84 [85][86][87][88][89][90][91][92][93][94][95][96][97][98][99][100][101][102][103][104][105][106][107][108][109][110][111][112][113][114][115][116][117][118][119][120][121][122][123][124][125][126][127][128][129][130][131][132][133][134][135][136][137][138][139][140][141][142][143][144][145][146][147][148][149][150][151][152][153][154][155][156][157][158][159][160][161][162][163][164][165][166][167][168][169][170][171][172][173][174][175][176][177][178][179][180][181][182][183][184][185][186][187][188][189][190][191][192][193][194][195][196][197][198][199][200][201][202][203][204][205][206][207][208][209][210][211][212][213][214][215][216][217][218][219][220][221][222][223][224][225][226][227][228][229][230] หน้าถัดไป>>

คำสั่งเลขที่
เรื่อง
สั่ง ณ วันที่
3130/2560 แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม 17-20 ส.ค. 60 16 ส.ค. 2560
3129/2560 แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนคณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร 17-20 ส.ค. 60 16 ส.ค. 2560
3128/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 17 ส.ค. 60 ห้องประชุมพิชัยสัมมนา (FMS 101)ชั้น 1 อาคารคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์ (โครงการสัมมนา FMS Engagement Creativity โครงการความร่วมมือทางวิชาการเครือข่ายวิทยาการจัดการภาคเหนือ และประชุมเครือข่ายความร่วมมือฯครั้งที่ 3/2560) 16 ส.ค. 2560
3127/2560 แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางโครงการปรับปรุงชั้น 8 และ 9-11 อาคาร 90 ปี ราชภัฏเชียงใหม่ เป็นห้องเรียน 16 ส.ค. 2560
3126/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการและแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนคณบดีวิทยาลัยพัฒนาเศรษฐกิจและเทคโนโลยี 16-17 ส.ค. 60 จังหวัดอุดรธานี (พิธีมอบรางวัล สุดยอดคนพลังงาน) 16 ส.ค. 2560
3125/2560 แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 18-20 ส.ค. 60 16 ส.ค. 2560
3124/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 16-18 ส.ค. 60 เชียงราย-พะเยา (โครงการประชาสัมพันธ์การรับนักศึกษาสัญจรประจำปีการศึกษา 2561) 16 ส.ค. 2560
3122/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 31 ส.ค. 60 -2 ก.ย. 60 ห้องประชุมโกมุท ชั้น 4 อาคารเรียนและปฏิบัติการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี (ประชุมสภาคณบดีคณะครุศาสตร์ / ศึกษาศาสตร์แห่งประเทศไทยครั้งที่ 4/2560) 16 ส.ค. 2560
3121/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 17,21,22,23 ส.ค. 60 โรงเรียนบ้านโฮ่งรัตนวิทยา อำเภอบ้านโฮ่ง จังหวัดลำพูน โรงเรียนฮอดพิทยาคม อำเภอฮอด โรงเรียนสันติสุข อำเภอดอยหล่อ โรงเรียนเทพศิรินทร์ อำเภอสันป่าตอง โรงเรียนบ้านกาดวิทยาคม อำเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่ (นิเทศ) 16 ส.ค. 2560
3120/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 18 ส.ค. 60 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร กรุงเทพมหานคร (ประชุมระดมความคิดเห็น แนวทางการขับเคลื่อนโครงการเชิงประเด็นการผลิตและพัฒนาครู ปีที่ 2 ภายใต้ความร่วมมือ มรภ.-สกว.) 16 ส.ค. 2560
3119/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 22-25 ส.ค. 60 จังหวัดเชียงราย (ทัศนศึกษาตามกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนโครงการเรียนฟรี 15 ปี ประจำปีการศึกษา 2560) 16 ส.ค. 2560
3118/2560 แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองนโยบายและแผน 16 ส.ค. 60 16 ส.ค. 2560
3117/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ ณ ต่างประเทศ 19 ส.ค. 2560
3116/2560 แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองกลาง สำนักงานอธิการบดี 16 ก.ย. 2560
3115/2560 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดการความรู้ (KM) มหาวิทยาลัยราชัฏเชียงใหม่ 16 ส.ค. 2560
3113/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 15 ส.ค. 60 องค์การบริหารส่วนตำบลป่าแป๋ อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ (บริการวิชาการเรื่อง เทคโนโลยีระบบผลิตไฟฟ้าจากเซลล์แสงอาทิตย์) 15 ส.ค. 2560
3112/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 15-17 ส.ค. 60 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี (พิธีมอบรางวัล สาขาอง๕การปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) จัดการพลังงานครบวงจรยอดเยี่ยม จังหวัดสุรินทร์ในงานมหกรรมตลาดนัดพลังงานชุมชน 10 ปี พลังงานชุมชน) 15 ส.ค. 2560
3111/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 28 ส.ค. 60 - 1 ก.ย. 60 ห้องประชุมศรีสัชนาลัย โรงแรมคุ้มภูคำ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ (โครงการฝึกอบรม สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่ (ลูกไก่) รุ่นที่ 3) 15 ส.ค. 2560
3110/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 22-24 ส.ค. 60 โรงแรมรอยัล เบญจา ถนนสุขุมวิท ซอย 5 กรุงเทพมหานคร (ประชุมวิชาการ THAILAND QUALITY CONFERENCE & The 18th Symposium on TQM-Best Practices in Thailand ปี 2560) 15 ส.ค. 2560
3109/2560 ให้บุคลากรและนักศึกษาเดินทางไปราชการ 22,30 ส.ค. 60 อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ (วิจัย เรื่อง การวิจัยแบบมีส่วนร่วม โดยใช้ทรัพยากรธรรมชาติ ในพื้นที่เทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่) 15 ส.ค. 2560


[ กลับหน้าหลักระบบสารสนเทศ สำนักงานอธิการบดี ]