ค้นหาคำสั่ง (ชื่อเรื่อง/ชื่อคน/เนื้อหาบางส่วน) :   

พบทั้งหมด 4597 เรื่อง รวมทั้งหมด : 230 หน้า : <<ย้อนกลับ [1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86][87][88][89][90][91][92][93][94][95][96][97][98][99][100][101][102][103][104][105][106][107][108][109][110][111][112][113][114][115][116][117][118][119][120][121][122][123][124][125][126][127][128][129][130][131] 132 [133][134][135][136][137][138][139][140][141][142][143][144][145][146][147][148][149][150][151][152][153][154][155][156][157][158][159][160][161][162][163][164][165][166][167][168][169][170][171][172][173][174][175][176][177][178][179][180][181][182][183][184][185][186][187][188][189][190][191][192][193][194][195][196][197][198][199][200][201][202][203][204][205][206][207][208][209][210][211][212][213][214][215][216][217][218][219][220][221][222][223][224][225][226][227][228][229][230] หน้าถัดไป>>

คำสั่งเลขที่
เรื่อง
สั่ง ณ วันที่
2082/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 23 มิ.ย. 60 โรงแรมเลอ เมอริเดียน จังหวัดเชียงใหม่ (เป็นวิทยากรบรรยายหลู่ธาตุเลปา:พิธีกรรมบูชาธาตุทั้งสี่เพื่อรักษาสุขภาพของชาวไทใหญ่) 20 มิ.ย. 2560
2081/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 20 มิ.ย. 60 โรงเรียนเทศบาลหางดง (ประชาคมสร้างสรรค์) อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ (โครงการพัฒนาครูโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน) 20 มิ.ย. 2560
2080/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 22 มิ.ย.-17 ส.ค. 60 แม่ริม ดอยหล่อ หางดง เชียงใหม่ (นิเทศ) 20 มิ.ย. 2560
2079/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 22 มิ.ย.-13 ก.ค. 60 เมือง เชียงใหม่ (นิเทศ) 20 มิ.ย. 2560
2078/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ และแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนคณบดีวิทยาลัยพัฒนาเศรษฐกิจและเทคโนโลยีชุมชนแห่งเอเชีย 28-29 มิ.ย. 60 หอประชุมสหประชาชาติ กรุงเทพมหานคร (ประชุมนานาชาติ Innovation Strategies) 20 มิ.ย. 2560
2077/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ และแต่งตั้งผู้รักษราชการแทน ผู้อำนวยการสำนักหอสมุด 21-23 มิ.ย. 60 วิทยาลัยแม่ฮ่องสอน (โครงการปฐมนิเทศการใช้ห้องสมุด) 20 มิ.ย. 2560
2076/2560 แต่งตั้งอาจารย์นิเทศก์นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 วิทยาลัยแม่ฮ่องสอน (เพิ่มเติม) วิทยาลัยแม่ฮ่องสอน (รักคุณ ปัญญาวุธาไกร) 20 มิ.ย. 2560
2075/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 23-24 มิ.ย. 60 วิทยาลัยแม่ฮ่องสอน (ตรวจสอบพื้นที่ก่อสร้าง) 20 มิ.ย. 2560
2074/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 28 มิ.ย.-1 ก.ค. 60 สำนักวิทยบริการแลเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์ (ประชชุมเครือข่ายประกันคุณภาพ) 20 มิ.ย. 2560
2073/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 29 มิ.ย. 60 ภาควิชาเทคโนโลยีทางอาหาร คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาฯ (นำเสนอร่างรายงานฉบับสมบูรณ์) 20 มิ.ย. 2560
2071/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 19-20 มิ.ย. 60 ห้องประชุมทีเร็กซ์ อาคารจุฬาภรณ์มหวิทยาลัยแม่โจ้ (ตรวจประเมินหลักสูตร) 19 มิ.ย. 2560
2070/2560 แต่งตั้งคณะกรรมกรดำเนินการจัดการประชุมสัมมนาทางวิชาการ คณาจารย์ และบุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 19 มิ.ย. 2560
2069/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 19 มิ.ย. 60 โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เชียงดาว อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่,20 มิ.ย. 60 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 30 อ.แม่อาย จ.เชียงใหม่ (นิเทศ) 19 มิ.ย. 2560
2067/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 25-26 มิ.ย. 60 มหาวิทยาลัยนเรศวร พิษณุโลก (สัมมนาวิชาการการศึกษาทั่วไปแห่งประเทศไทย) 19 มิ.ย. 2560
2066/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 18-21 ก.ค. 60 มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี จันทบุรี (ประชุมการดำเนินกิจกรรมบนระบบเครือข่ายสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา) 19 มิ.ย. 2560
2065/2560 นักศึกษาเดินทางไปราชการ 30 มิ.ย.-2 ก.ค. 60 โรงแรมสีดา รีสอร์ท นครนายก (โครงการปัจฉิมนิเทศเพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่อาชีพ) 19 มิ.ย. 2560
2063/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 15 ก.ค. 60 มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ลำปาง (โครงการประชุมสัมมนาลำปางศึกษา) 19 มิ.ย. 2560
2062/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 21 มิ.ย. 60 เมือง เชียงใหม่ (นิเทศ) 19 มิ.ย. 2560
2061/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 23 มิ.ย.-5 ก.ค. 60 แม่ริม เชียงใหม่ (นิเทศ) 19 มิ.ย. 2560
2060/2560 แต่งตั้งผู้มีหน้าที่รับผิดชอบด้านการจัดซื้อจัดจ้างโครงการดำเนินการเป็นศูนย์สอบแข่งขันของสำนักงาน ก.พ. ประจำปี 2560 19 มิ.ย. 2560


[ กลับหน้าหลักระบบสารสนเทศ สำนักงานอธิการบดี ]