ค้นหาคำสั่ง (ชื่อเรื่อง/ชื่อคน/เนื้อหาบางส่วน) :   

พบทั้งหมด 3366 เรื่อง รวมทั้งหมด : 169 หน้า : <<ย้อนกลับ [1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86][87][88][89][90][91][92][93][94][95][96][97][98][99][100][101][102][103][104][105][106][107][108][109][110][111][112][113][114][115][116][117][118][119][120][121][122][123][124][125][126][127][128][129][130][131][132][133][134][135][136][137][138][139][140][141][142][143][144][145][146][147][148][149][150][151][152][153][154][155][156][157][158][159][160] 161 [162][163][164][165][166][167][168][169] หน้าถัดไป>>

คำสั่งเลขที่
เรื่อง
สั่ง ณ วันที่
174/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 19-24 ม.ค. 60 เมือง สันกำแพง แม่ริม เชียงใหม่ (นิเทศ) 19 ม.ค. 2560
173/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 27 ม.ค. 60 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย เชียงราย (ประชุมวิชาการระดับชาติวิทยาการจัดการ 2017) 19 ม.ค. 2560
172/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 30 ม.ค.-2 ก.พ. 60 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กรุงเทพฯ (ประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 55) 19 ม.ค. 2560
171/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 27 ม.ค. 60 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย เชียงราย (ประชุมวิชาการระดับชาติวิทยาการจัดการ 2017) 19 ม.ค. 2560
170/2560 ให้บุคลากรและนักศึกษาเดินทางไปราชการ 16-18 ก.พ. 60 มหาวิทยาลัยขอนแก่น ขอนแก่น (แข่งขันตอบปัญหาและนำเสนอบทความวิจัยทางเศรษฐศาสตร์) 19 ม.ค. 2560
169/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 30-31 ม.ค. 60 โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค กรุงเทพฯ (สัมมนาคณะกรรมการกำกับดูแลการเลี้ยงและใช้สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์) 19 ม.ค. 2560
168/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ และแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนคณบดีคณะครุศาสตร์ 26 ม.ค. 60 สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา กรุงเทพฯ (ประชุมคณะทำงานกำกับ ติดตาม และประเมินผลการจัดกิจกรรมพัฒนาวิชาชีพ) 19 ม.ค. 2560
167/2560 แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง และคณะกรรมการกำหนดเงื่อนไขการเช่าพื้นที่ประกอบการร้านถ่ายเอกสารและให้บริการการพิมพ์งาน 18 ม.ค. 2560
166/2560 แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาการต่อสัญญาและราคาเช่าพื้นที่ 18 ม.ค. 2560
165/2560 แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองคลัง สำนักงานอธิการบดี 18-21 ม.ค. 60 (ผู้อำนวยการลากิจ) 18 ม.ค. 2560
164/2560 แต่งตั้งประธานอาจารย์ประจำหลักสูตร 18 ม.ค. 2560
163/2560 แต่งตั้งอาจารย์นิเทศก์นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559 18 ม.ค. 2560
162/2560 แต่งตั้งคณะกรรมการสืบสวนข้อเท็จจริง 18 ม.ค. 2560
161/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 19-23 ม.ค. 60 ดอยสะเก็ด แม่ออน เมือง เชียงใหม่ (นิเทศ) 18 ม.ค. 2560
160/2560 แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 18-23 ม.ค. 60 (คณบดีลากิจ) 17 ม.ค. 2560
159/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 19-21 ม.ค. 60 มหาวิทยาลัยนเรศวร พิษณุโลก (โครงการบรรยายพิเศษและกิจกรรมวัฒนธรรมเกาหลี) 17 ม.ค. 2560
158/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 23-24 ม.ค. 60 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ พระนครศรีอยุธยา (เป็นกรรมการตัดสินการแข่งขันทักษะวิชาการศิลปศาสตร์) 17 ม.ค. 2560
157/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 19-22 ม.ค. 60 โรงเรียนบ้านหนองเขียว เชียงดาว เชียงใหม่ (วิจัย) 17 ม.ค. 2560
156/2560 ให้บุคลากรและนักศึกษาเดินทางไปราชการ 24-27 ม.ค. 60 โครงการกิจกรรมเครือข่ายนักศึกษา 9 สถาบันภาคเหนือ) 17 ม.ค. 2560
155/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 23-26 ม.ค. 60 ราชภัฏเชียงใหม่ เชียงใหม่ (สัมมนาการจัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านศิลปวัฒนธรรม) 17 ม.ค. 2560


[ กลับหน้าหลักระบบสารสนเทศ สำนักงานอธิการบดี ]