ค้นหาคำสั่ง (ชื่อเรื่อง/ชื่อคน/เนื้อหาบางส่วน) :   

พบทั้งหมด 4590 เรื่อง รวมทั้งหมด : 230 หน้า : <<ย้อนกลับ [1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86][87][88][89][90][91][92][93][94][95][96][97][98][99][100][101][102][103][104][105][106][107][108][109][110][111][112][113][114][115][116][117][118][119][120][121][122][123][124][125][126][127][128][129][130][131][132][133][134][135][136][137][138][139][140][141][142][143][144][145][146][147][148][149][150][151][152][153][154][155][156][157][158][159][160] 161 [162][163][164][165][166][167][168][169][170][171][172][173][174][175][176][177][178][179][180][181][182][183][184][185][186][187][188][189][190][191][192][193][194][195][196][197][198][199][200][201][202][203][204][205][206][207][208][209][210][211][212][213][214][215][216][217][218][219][220][221][222][223][224][225][226][227][228][229][230] หน้าถัดไป>>

คำสั่งเลขที่
เรื่อง
สั่ง ณ วันที่
1456/2560 แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนคณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร 14-17 พ.ค. 60 (คณบดีไปราชการประเทศญี่ปุ่น) 03 พ.ค. 2560
1455/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 13 พ.ค. 60 คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กรุงเทพฯ (ประชุมโครงการจ้างที่ปรึกษาเพื่อตรวจสอบและประเมินผลและเผยแพร่ผลงานของ อปท.) 03 พ.ค. 2560
1454/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 13,27 พ.ค. 60 แม่แตง เชียงใหม่ (วิจัย) 03 พ.ค. 2560
1453/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 20-21 พ.ค. 60 แม่ริม เชียงใหม่ (วิจัย) 03 พ.ค. 2560
1452/2560 ให้พนักงานมหาวิทยาลัยออกจากงานด้วยเหตุอายุครบหกสิบปีบริบูรณ์เมื่อสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (สุวินัย น่วมเจริญ,พรทิพย์ จันทร์คำ,สมจิตร สมพรหม) 02 พ.ค. 2560
1451/2560 ให้ลูกจ้างประจำเกษียณอายุราชการ (คำป้อ ชินารักษ์) 02 พ.ค. 2560
1450/2560 ให้ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาเกษียณอายุราชการ (อรพินทร์ ศิริบุญมา,อำนาจ หงส์ทอง,อำพล ลักษมีวาณิชย์,เสาวภา ศักยพันธ์,ถาวร รักกาญจนันท์,ณรงค์ สุขประเสริฐ) 02 พ.ค. 2560
1448/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 2-4 พ.ค. 60 แอท นาทา จังเกิ้ล แม่ริม เชียงใหม่ (อบรมการวิเคราะห์ชุมชนเพื่อสร้างโจทย์การวิจัยร่วมกับชุมชน) 01 พ.ค. 2560
1446/2560 อนุญาตให้พนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการซึ่งไปศึกษาต่อภายในประเทศกลับเข้าปฏิบัติหน้าที่ราชการ 01 พ.ค. 2560
1445/2560 อนุญาตให้ข้าราชการซึ่งไปศึกษาต่อภายในประเทศกลับเข้าปฏิบัติหน้าที่ราชการ 01 พ.ค. 2560
1444/2560 แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบเอกสารหลักฐานในตู้นิรภัยของมหาวิทยาลัย 01 พ.ค. 2560
1443/2560 แต่งตั้งคณะกรรมการจัดการแข่งขันกีฬาสโมสรเจ้าหน้าที่บุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ ครั้งที่ 8 “พิงคนครเกมส์” 01 พ.ค. 2560
1442/2560 แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนารายวิชาศึกษาทั่วไป รายวิชาศาสตร์แห่งพระราชา 01 พ.ค. 2560
1441/2560 แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร ระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาศาสตร์แห่งพระราชา 01 พ.ค. 2560
1439/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 9 พ.ค. 60 โรงแรมรามาการ์เด้นส์ กรุงเทพฯ (สัมมนารับฟังความคิดเห็นร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการตรวจเงินแผ่นดิน) 01 พ.ค. 2560
1438/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 2-4 พ.ค. 60 มหาวิทยาลัยนเรศวร พิษณุโลก (ประชุมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างเครือข่ายเชิงประเด็นโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ) 01 พ.ค. 2560
1437/2560 แต่งตั้งคณะกรรมการกองทุนวิจัยมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 30 เม.ย. 2560
1436/2560 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานพิธีเชิดชูเกียรติเพชรราชภัฏ-เพชรล้านนา ประจำปีพุทธศักราช 2560 30 เม.ย. 2560
1435/2560 การแต่งตั้งและการให้ได้รับค่าจ้างตามข้อบังคับสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ว่าด้วย การบริหารงานบุคคลของพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ.2552 ข้อ 13 (ข)(6) 30 เม.ย. 2560
1434/2560 แต่งตั้งรองผู้อำนวยการสำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา 30 เม.ย. 2560


[ กลับหน้าหลักระบบสารสนเทศ สำนักงานอธิการบดี ]